Về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 56.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích56.15 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1849/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 11 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 /10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại;

Thực hiện Công văn số 31/BCĐ-QLTT ngày 12/5/2011 của Ban chỉ đạo 127TW về việc kiện toàn Ban chỉ đạo 127 địa phương và thành viên cơ quan thường trực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 12/TTr-BCĐ-QLTT ngày 04/7/2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước (viết tắt là BCĐ-127/T) gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Bùi Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban;

2. Ông Lê Văn Uy - GĐ Sở Công Thương PTB thường trực;

3. Ông Hoàng Văn Huệ - GĐ Công an tỉnh P.Trưởng ban;

4. Ông Phùng Tiến Lãng - CHT. BCH Biên phòng P. Trưởng ban;

5. Ông Hồ Văn Hữu - GĐ Sở Giao thông vận tải Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học & Công nghệ Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế tỉnh Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ủy viên;

9. Ông Trần Quang Ty - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Ủy viên;

10. Ông Hoàng Thành Lân - Cục trưởng Cục Hải quan Ủy viên;

11. Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở Văn hóa, TT & Du lịch Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở TT&TT Ủy viên;

13.Ông Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính Ủy viên;

15. Ông Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN& PT NT Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Anh Phong - PGĐ Sở NN&PTNT, CCT CC Thú y Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Bá Quốc - Phó Cục trưởng Cục thuế Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Phú Quới - Chi cục trưởng Chi cục Klâm Ủy viên;

18. Ông Hoàng Nhật Tân - P.Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Ủy viên;

19. Ông Đặng Thế Nhàn - P.Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Ủy viên;

20. Bà Phạm Thị Ngọc - PCCT Chi cục QLTT Ủy viên.

Điều 2. BCĐ-127/T không có con dấu riêng. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Công Thương, các Phó trưởng Ban khác sử dụng con dấu của đơn vị đang công tác để thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công;

BCĐ-127/T có cơ quan Thường trực giúp việc đặt tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Kinh phí hoạt động hàng năm của BCĐ-127/T do ngân sách tỉnh đảm nhiệm chi và các nguồn trích lập, hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Cơ quan Thường trực giúp việc có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của BCĐ-127/T gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết trong kế hoạch chi thường xuyên hàng năm của đơn vị .Điều 3. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước (có bản Quy chế kèm theo).

Điều 4. Các Quyết định trước đây có liên quan trái với quy định của Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả

và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Phước)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hoạt động và trách nhiệm của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước ( viết tắt là: BCĐ-127/T)Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của BCĐ-127/T.

1. BCĐ-127/T có 01 Trưởng ban, không quá 03 Phó trưởng Ban, các ủy viên là trưởng, phó các cơ quan đơn vị, sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

2. BCĐ-127/T hoạt động theo chế độ tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. BCĐ-127/T không có con dấu riêng. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Công Thương, các Phó Trưởng ban khác sử dụng con dấu của đơn vị mình đang công tác để thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công. Trụ sở làm việc của BCĐ-127/T đặt tại Sở Công Thương (cơ quan Thường trực BCĐ), BCĐ-127/T có Cơ quan Thường trực giúp việc.

4. Các ủy viên BCĐ-127/T làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ công tác ngành nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và các huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban BCĐ-127/T

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và BCĐ-127/TW.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan và Ban chỉ đạo 127 huyện, thị xã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động và tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đồng thời nêu lên những biện pháp xử lý các vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý vi phạm đối với những vụ việc phức tạp, quan trọng có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm của trưởng BCĐ-127/T

1. Tổ chức điều hành hoạt động của BCĐ-127/T. Phân công hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng Ban và các ủy viên thực hiện các hoạt động của Ban. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Ban.

2. Xem xét phê duyệt các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với từng lĩnh vực nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã trong việc thực hiện chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ (sơ kết, tổng kết) hoặc bất thường của Ban chỉ đạo. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và BCĐ 127/TW những chủ trương, biện pháp mang tính chỉ đạo, định hướng cho cả năm hoặc từng giai đoạn.

5. Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

6. Phê duyệt kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của BCĐ-127/T do cơ quan Thường trực giúp việc BCĐ-127/T làm tham mưu.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ-127/T

Phó trưởng Ban Thường trực có trách nhiệm giải quyết những công việc có tính chất thường xuyên của BCĐ-127/T. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

1. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của BCĐ-127/T theo chỉ đạo của Trưởng ban và các chương trình công tác hàng năm đã được Trưởng ban thông qua hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch, phương án của Chính phủ, BCĐ 127/TW và Chủ tịch UBND tỉnh đến các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh có liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Theo dõi, đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Thay mặt Trưởng BCĐ-127/T phát ngôn và cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động của BCĐ-127/T đến các ủy viên BCĐ.

4. Thay mặt Trưởng ban triệu tập các cuộc họp, triển khai công việc của Ban trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan Thường trực 127/T.Điều 6. Trách nhiệm các Phó trưởng Ban chỉ đạo 127/T.

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành hoạt động của BCĐ-127/T. Chỉ đạo những lĩnh vực được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đối với lĩnh vực được phân công và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó.

3. Thông qua công tác chỉ đạo và điều hành, đề xuất với Trưởng ban những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc và các giải pháp để trưởng ban xem xét và quyết định.

4. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ban chỉ đạo do Trưởng ban giao, truyền đạt ý kiến của Trưởng ban đến các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thị xã trong lĩnh vực công tác của BCĐ-127/T.

Điều 7. Trách nhiệm của các ủy viên BCĐ -127/T

1. Cùng tập thể Ban chỉ đạo xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ ngành mình được phân công khi triển khai thực hiện công tác của BCĐ-127/T.

2. Phản ánh đầy đủ và có ý kiến chính thức của ngành mình về những vấn đề có liên quan để tập thể BCĐ-127/T xem xét và quyết định. Triển khai ý kiến kết luận các cuộc họp Ban mà ngành mình chịu trách nhiệm.

3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Ban.

4. Thực hiện chế độ báo cáo các hoạt động của ngành mình về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong toàn ngành, điạ phương trực tiếp quản lý. Xử lý vi phạm pháp luật xảy ra trong ngành, địa phương theo thẩm quyền.

6. Trong quá trình công tác các thành viên BCĐ-127/T có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng, các địa phương thực hiện nhiệm vụ của BCĐ- 127/T đề ra, giải quyết những vướng mắc theo thẩm quyền và thông báo cho lãnh đạo lực lượng đó biết.

Chương III

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG
Điều 8. Tổ chức Hội nghị và báo cáo của Ban.

1. Hội nghị của Ban:

- BCĐ-127/T tổ chức Hội nghị sơ kết (6 tháng một lần thời gian vào đầu quý III của năm ) và họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của Trưởng ban. Trường hợp ủy viên vắng có lý do không đến dự họp thì cử cán bộ ngành mình dự họp thay.

- Hội nghị tổng kết năm của Ban được tiến hành vào đầu quý I của năm liền kề.

- Nội dung, thành phần Hội nghị do Trưởng ban quyết định. Trong trường hợp không tổ chức được Hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm thì Trưởng ban yêu cầu từng ủy viên của ban báo cáo bằng văn bản gửi về cơ quan Thường trực BCĐ-127/T để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, BCĐ 127TW.

2. Chế độ thông tin, báo cáo của ban:

- Thành viên BCĐ-127/T có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ ( báo cáo tháng vào ngày 15 hàng tháng, báo cáo quý vào ngày 15 tháng đầu của quý sau liền kề, báo cáo sơ kết 6 tháng vào ngày 15 tháng 7, báo cáo tổng kết năm vào ngày 15 tháng 01 năm sau), đột xuất về các công việc của UBND huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị, sở, ngành mình phụ trách có liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Các báo cáo được lập thành văn bản gửi về Ban (thông qua cơ quan Thường trực giúp việc BCĐ-127/T). Nội dung báo cáo theo hướng dẫn và yêu cầu của BCĐ -127/T.Điều 9. Thành lập đoàn công tác, kiểm tra.

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ban hoặc để thực hiện Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 127/TW hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trưởng ban hoặc Phó trưởng Ban (khi được Trưởng ban ủy quyền ) ban hành quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra theo kế hoạch, chỉ đạo chuyên ngành, tổ chức kiểm tra một số vụ việc theo lĩnh vực hoặc địa bàn trọng điểm.

- Số thành viên và thành phần của Đoàn kiểm tra do cơ quan Thường trực đề xuất và thừa ủy quyền Trưởng BCĐ-127/T chủ trì triển khai kiểm tra, kiểm soát. Các vụ việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, sở, ngành nào thì mời cơ quan đơn vị, sở, ngành đó cử cán bộ chuyên môn hoặc thanh tra chuyên ngành tham gia làm thành viên đoàn.

Điều 10. Tổ chức hoạt động của cơ quan Thường trực BCĐ-127/T

- Chi cục Quản lý thị trường - thuộc Sở Công Thương là cơ quan Thường trực BCĐ-127/T

- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và trách nhiệm của cơ quan Thường trực giúp việc BCĐ-127/T do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của BCĐ-127/T

- Kinh phí hoạt động của BCĐ-127/T do ngân sách tỉnh cấp, từ nguồn trích lập, hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, cơ quan Thường trực BCĐ-127/T lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban gửi Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh phân bổ vào kế hoạch chi tài chính năm của đơn vị.

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường được Trưởng ban ủy quyền là chủ tài khoản của Ban chỉ đạo.

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Trưởng BCĐ-127/T triển khai Quy chế này đến từng thành viên biết để thực hiện.- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu thành viên BCĐ-127/T phản ánh về cơ quan Thường trực BCĐ-127/T để tổng hợp báo cáo Trưởng ban xem xét giải quyết hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung kịp thời.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương