Giao nhận hồ SƠ BẢo hiểm xã HỘItải về 26.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích26.41 Kb.
Mẫu số 01-HSBĐ

GIAO NHẬN

HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày……tháng…..năm 20..…


Tên đơn vị:……………………….…………………………………………..………

Mã đơn vị:…………….………………………………………..………………

Người nộp hồ sơ:………………………………………..………………………

Số điện thoại:………………..………………………..…………………………Nơi nhận hồ sơ:

Bảo hiểm xã hội : …………………………………………………….…………Địa chỉ: …………………………………………………….……………………

I. LOẠI HỒ SƠ

Trong bìa hồ sơ này có………loại hồ sơ gồm:

Loại hồ sơ

Số lượng

Nộp lần 1

Nộp lần 2

1. Hồ sơ thu


- Báo tăng lao động và cấp thẻ BHYT,


- Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH


- Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng


- Truy thu BHXH, BHYT và BHTN
2. Hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT


- Cấp mới sổ BHXH


- Cấp lại sổ BHXH do mất hoặc hỏng


- Đổi lại thẻ BHYT do TT trên thẻ BHYT không đúng
3. Chế độ BHXH


- Giải quyết hưởng lương hưu BHXH


- Giải quyết hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức
Trọng lượng hồ sơ:………………II. PHẦN GIAO NHẬN
Ngày giao:………….. Ngày nhận:………….
Đại diện Đơn vị SDLĐ Đại diện Bưu điện Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
: uploads -> bieu-mau
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
bieu-mau -> TRƯỜng đẠi học sư phạm hà NỘI 2 danh môc c¸c c ng tr×nh khoa häc Hµ Néi 2016 toán học ts. Trần văn bằNG
bieu-mau -> Mẫu số 07/bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị thanh toán trực tiếP
bieu-mau -> TÊn cơ SỞ y tế Mẫu số: C65-hd
bieu-mau -> TRƯỜng đẠi học sư phạm hà NỘI 2 danh môc c¸c c ng tr×nh khoa häc Hµ Néi 2016 toán học ts. Trần văn bằNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương