Và chỉ định thầu Tư vấn Công trình xây dựngtải về 12.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.06 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1564 /QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 15 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương Khảo sát , lập báo cáo KT-KT

Và chỉ định thầu Tư vấn Công trình xây dựng


cầu Bù Na tại Km0 + 080 trên ĐT759 - Tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số : 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2005/NĐ-CP ngày 16/02/2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xát đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải về việc phê duyệt Đề cương Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và chỉ định thầu tư vấn công trình trên tại Tờ trình số 50/SGTVT – TT ngày 08/9/2006,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế -Kỹ thuật công trình: Xây dựng cầu Bù Na tại Km0 + 080 trên ĐT 759 - tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng lập tháng 3 năm 2006 với chi phí Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình ( tạm tính ): 136.088.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu, không trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵnGồm :

- Chi phí khảo sát sau thuế: 69.514.000 đồng- Chi phí lập báo cáo KTKT sau thuế : 66.574.000 đồng

Điều 2. Chỉ định Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng thực hiện công tác Khảo sát,lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình:

  • Kinh phí thực hiện được tính theo giá trị thanh quyết toán thực tế được duyệt;

Thời gian thực hiện công tác sát , lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình là 45 ngày ( kể từ ngày ký hợp đồng )

Điều 3. Các ông ( bà ) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông - Vận tải, Kế hoạc - Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ngành Giao thông Vận tải, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng và Thủ trưởng các ban nghành co liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương