CÔng đOÀn giáo dục số: 337/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích16.62 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC


Số: 337/CĐNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015- 2016, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GD&ĐT tổ chức hội nghị giao ban hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị nội dung giao ban như sau:1. Số liệu:

1.1. Với CĐCS trực thuộc:

- Tổng số CC,VC, NLĐ:…..người, nữ:…..người, tỷ lệ:…%;

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ:…người, Thạc sỹ:…người, Đại học:…người, Cao đẳng:….người;

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân:…người, Cao cấp lý luận:….người, Trung cấp:…người;

- Tổng số Đảng viên: nữ:…người, tỷ lệ:….%;

- Tổng số đoàn viên: nữ:…người, tỷ lệ:…% ; số kết nạp mới:….người;

- Tổng số tổ công đoàn: ……..;

- Tổ trưởng tổ CĐ đồng thời là Tổ trưởng tổ chuyên môn:……;1.2. Với CĐGD huyện, thành phố:

- Tổng số CC,VC, NLĐ:…..người, trong đó nữ:…..người, tỷ lệ:….%;

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ:…người, Thạc sỹ:…người, Đại học:…người, Cao đẳng:….người;

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân:…người, Cao cấp lý luận:….người, Trung cấp:…người;

- Tổng số Đảng viên: nữ:…..người, tỷ lê:…%

- Tổng số đoàn viên:…..người, trong đó nữ:…người; số kết nạp mới:…..;

- Tổng số CĐCS: (trong đó gồm: MN….TH…..THCS…..CĐPGD…;

- Tổng số Tổ CĐ: ….;2. Điều kiện làm việc:

2.1. Phòng Công đoàn:

2.2. Máy tính:

2.3. Kinh phí hỗ trợ của chuyên môn: điện thoại, hoạt động….3. Quy chế phối hợp hoạt động giữa chuyên môn với Công đoàn:

3.1. CĐCS trực thuộc (Phô tô nộp 01 bản)

3.2. CĐGD huyện, thành phố, số CĐCS đã có Quy chế phối hợp:

4. Việc triển khai Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐCSVM: có gì thuận lợi, có gì khó khăn?

5. Thực hiện Hướng dẫn thi đua, khen thưởng có gì thuận lợi, có gì khó khăn?

6. Thực hiện giám sát, phản biện theo Công văn số 316/CĐN ngày 01 tháng 10 năm 2015 với các nội dung:

- Quy chế dân chủ cơ sở

- Các khoản thu năm học 2015-2016, trọng tâm là các khoản thu xã hội hóa giáo dục

- Dạy thêm, học thêm

- Việc mua sắm, quản lý và sử dụng các thiết bị, đồ dùng giảng dạy

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; việc phân công lao động; sử dụng lao động nữ; đánh giá công chức, viên chức; đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và điều chuyển, tăng cường - biệt phái thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông;

- Chương trình hành động để thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết 29-NQ/TW.7. Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ CĐCS

8. Những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học là gì? Đến thời điểm đã thực hiện như thế nào? Khó khăn, vướng mắc?

9. Những đề xuất, kiến nghị:

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐGD các huyện, thành phố, Chủ tịch CĐCS trực thuộc nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản: 02 bản, 01 bản nộp cho ban tổ chức, 01bản báo cáo trước hội nghị)./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu VP CĐN

TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Phạm Văn Quyến

: uploads -> congdoangiaoductinh -> news
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
news -> CÔng đOÀn giáo dục số: 376/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương