Ủy ban nhân dân tỉNHtải về 17.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích17.65 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số : 1589 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 19 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chính sách bồi thường và phê duyệt

dự toán chi phí bồi thường cho 30 hộ dân phường Tân Phú,

thuộc dự án khu Lâm viên thị xã Đồng Xoài (đợt 2)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch đất Lâm viên thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc khu vực giải toả để phục vụ dự án Khu Lâm viên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1137/STC-GCS ngày 12/9/2006, theo Tờ trình số 12/TTr-BCTBTGPMB ngày 01/9/2006 của Ban Chuyên trách Bồi thường GPMB thị xã Đồng Xoài,

QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1. Điều chỉnh chính sách bồi thường và hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc và cây trái hoa màu tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh, như sau :

Đối với số lượng và khối lượng tài sản của các hộ dân (bao gồm nhà cửa, công trình phụ và cây trồng) khi bồi thường xác định theo Biên bản kiểm kê hiện trạng do Tổ và Ban Chuyên trách BT-GPMB thị xã lập và dựa trên cơ sở tham khảo hồ sơ kiểm kê hiện trạng lập năm 2002. Riêng đối với nhà cửa, công trình phụ đã bị hư hỏng không còn hiện trạng xác định theo Biên bản kiểm kê hiện trạng lập năm 2002; cây trồng đã bị chết thì số lượng xác định theo Biên bản kiểm kê hiện trạng năm 2002 và năm tuổi xác định đến năm 2002.Điều 2. Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường cho 30 hộ dân phường Tân Phú, thuộc dự án : Khu lâm viên thị xã Đồng Xoài, cụ thể như sau :

- Số hộ được bồi thường : 30 hộ (có Bảng tổng hợp kèm theo).

- Tổng chi phí bồi thường là : 4.629.946.258 đồng.

(Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng).Trong đó :

- Bồi thường đất thổ cư : 1.605.000.000 đồng;

- Bồi thường đất nông nghiệp : 1.799.483.400 đồng;

- Bồi thường nhà, vật kiến trúc : 824.766.858 đồng;

- Bồi thường cây trồng : 332.896.000 đồng;

- Hỗ trợ sản xuất : 28.800.000 đồng;- Hỗ trợ di dời : 39.000.000 đồng.

Điều 3. Giao Ban Chuyên trách Bồi thường GPMB thị xã Đồng Xoài thu hồi số tiền mà các hộ dân được bồi thường chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với Nhà nước (nếu có). Số tiền thu hồi nghĩa vụ tài chính đất đai đối với Nhà nước không được vượt số tiền mà hộ dân được bồi thường.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Ban Chuyên trách Bồi thường GPMB thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương