QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự ántải về 19.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.35 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1214/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 5 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án:
Điện khí hóa xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 30/10/2003 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư: Điện khí hóa xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: Điện khí hóa xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (Vốn JBIC);

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Điện khí hóa xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 433/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2009; đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phước Long tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 09/3/2009,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án: Điện khí hóa xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Điều chỉnh tổng mứcđầu tư:

ĐVT: ĐồngNội dung

Đã phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 30/10/2003

Điều chỉnh

Tổng mức đầu tư

3.868.000.000

4.658.268.303

Trong đó:- Chi phí xây lắp

2.803.163.160

3.309.538.183

- Chi phí thiết bị

271.320.000

527.403.525

- Chi phí khác

441.880.476

599.615.672

- Chi phí dự phòng

351.636.364

221.710.923

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn JBIC: 2.997.000.000 đồng.- Vốn ngân sách tỉnh: 1.661.268.303 đồng.

3. Thời gian thực hiện hoàn thành dự án: Đến hết năm 2009.

4. Những nội dung khác: Ngoài những nội dung điều chỉnh như trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 30/10/2003 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Phước Long là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Giám đốc BQLDA Chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương