QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Átải về 10.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.2 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1115/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu BP2A

thuộc Dự án Y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu ÁỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 21/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quản lý đầu tư và xây dựng các công trình y tế của tỉnh trong Dự án Y tế nông thôn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Xét đề nghị của Chủ đầu tư và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 630/SKHĐT-VX ngày 15/6/2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy đấu thầu gói thầu BP2A thuộc Dự án Y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Y tế) tổ chức đấu thầu lại theo quy định hiện hành trên cơ sở hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Thời gian tổ chức đấu thầu:

- Thông báo mời thầu: Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu ít nhất 10 ngày.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 28 ngày (từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày đóng thầu và mở thầu).

- Mở thầu: Ngay sau khi đóng thầu.

Chủ đầu tư xác định thời gian cụ thể cho phù hợp với tiến độ của Dự án.Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng


: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương