TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006tải về 38.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích38.53 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 1434/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập

trong việc điều hành Website Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 22/ 8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban biên tập Website Bình Phước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế hoạt động của Ban biên tập trong việc điều hành Website Bình Phước”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban biên tập Website Bình Phước căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

T/M.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN HƯNGỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE BÌNH PHƯỚC

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND

ngày 22 / 8 /2006 của UBND tỉnh)

Để bảo đảm tính thống nhất, đạt hiệu quả cao trong công việc phổ biến nội dung thông tin lên Website Bình Phước. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tạm thời của Ban biên tập Website Bình Phước như sau :


Chương I : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập

Ban biên tập là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động Website Bình Phước và được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm xây dựng, cập nhật thông tin với các nội dung đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin tuyên truyền, cụ thể gồm:  1. Phổ biến giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ thông tin về tiềm năng, chủ trương, đường lối, chính sách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòn an ninh của địa phương.

  2. Tổ chức chỉ đạo việc cung cấp, cập nhật các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội và các thông tin khác về mọi mặt của Bình Phước.

  3. Hình thành cổng giao tiếp hành chính: Cung cấp thông tin hành chính, hướng dẫn thủ tục hành chính.

  4. Làm đầu mối giao tiếp, cung cấp thông tin đến với mọi công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  5. Quản bá các chính sách thu hút các nguồn đầu tư, hợp tác trong và ngoài nước đến đầu tư vào địa bàn tỉnh dưới mọi hình thức.

  6. Tạo diễn đàn thuận lợi để tất cả mọi người quan tâm từ mọi miền đất nước và trên thế giới đến với tỉnh Bình Phước, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập

- Ban biên tập Website Bình Phước hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đưa các thông tin lên Website. Nội dung thông tin phổ biến, cập nhật phải đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Ban biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập, các thành viên phải thực hiện tốt phần công việc mình đảm trách và tham gia thực hiện những công việc chung của Ban biên tập, sắp xếp các công việc đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban biên tập.

Chương II : CƠ CẤU - TỔ CHỨC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Ban biên tập

- Tổng biên tập : Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó tổng biên tập 1: Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Phó tổng biên 2: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó tổng biên tập 3: P. Tổng biên tập Báo Bình Phước.

- Phó tổng biên tập 4: GĐ Đài phát thanh truyền hình Bình Phước.

- Các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thương mại và Du lịch, Cục Thống kê, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa – Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Bình Phước, và các cơ quan khác có liên quan.

- Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập được cơ cấu từ các Sở, ngành có liên quan.Điều 4. Trách nhiệm Ban biên tập.

- Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến, cập nhật các nội dung lên Website Bình Phước.

- Bảo đảm nội dung Website Bình Phước được cập nhật, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biên tập và cập nhật thông tin, bằng nhiều hình thức.

- Dự toán kinh phí cho hoạt động của Website Bình Phước : Đăng ký tên Miền, phí thuê Server lưu trữ Website, nhuận bút bồi dưỡng Thành viên và Tổ thư ký Ban biên tập thu thập thông tin, hình ảnh.

- Các Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông tin được Ban biên tập phân công đảm trách.Điều 5. Nhiệm vụ của Ban biên tập.

* Tổng Biên tập : Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban biên tập.

* Phó Tổng biên tập 1: Thường trực

- Theo dõi điều hành hoạt động của Ban, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Website khi Tổng biên tập vắng hoặc ủy quyền.

- Tổ chức thẩm định, hiệu đính nội dung các thông tin gởi đến trước khi đưa lên Website.

- Chỉ đạo cán bộ Trung tâm tin học lưu trữ thông tin (lưu trên giấy, máy tính và đĩa CD).

- Duyệt thông tin, đánh giá bài để chi trả nhuận bút.

- Phụ trách biên tập thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.* Phó Tổng Biên tập 2: Phụ trách khoa học - kỹ thuật

- Theo dõi, điều hành hoạt động của Ban biên tập khi tổng biên tập ủy quyền.

- Tham gia duyệt thông tin về khoa hoc, kỹ thuật.

- Phân công các thành viên Ban biên tập thực hiện tốt việc biên tập thông tin theo lĩnh vực đảm trách.

- Chỉ đạo bộ phận giúp việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu cho các kỳ họp Ban Biên tập.

- Chỉ đạo thực công việc trình bày vè hình thừc website.* Phó Tổng biên tập 3: Phụ trách về nội dung

- Theo dõi, điều hành hoạt động của Ban biên tập khi Tổng biên tập ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin : Tin tức sự kiện hàng ngày trên các báo đưa lên Website thông tin.

- Tham gia duyệt thông tin và đánh giá bài viết.

- Khi phát hiện nội dung bản tin hoặc số liệu bản tin có phần sai lệch vói thực tế thì phó tổng biên tập được quyền chỉnh sửa nội dung bản tin và thông báo cho người đưa tin biết là đã sửa, việc chỉnh sửa cụm từ hoặc thành ngữ nhưng tuyệt đối không làm thay đổi nội dung cốt lõi của vấn đề.

* Phó Tổng biên tập 4: Phụ trách về nội dung

- Theo dõi, điều hành hoạt động của Ban biên tập khi Tổng biên tập ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin : Tin tức sự kiện hàng ngày trên các Đài phát thanh và truyển hình đưa lên Website thông tin.

- Tham gia duyệt thông tin và đánh giá bài viết.

- Khi phát hiện nội dung bản tin hoặc số liệu bản tin có phần sai lệch vói thực tế thì phó tổng biên tập được quyền chỉnh sửa nội dung bản tin và thông báo cho người đưa tin biết là đã sửa, việc chỉnh sửa cụm từ hoặc thành ngữ nhưng tuyệt đối không làm thay đổi nội dung cốt lõi của vấn đề.

* Các thành viên :

- Phụ trách và biên tập các nội dung thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách và một số lĩnh vực khác do Ban biên tập phân công.

- Chịu trách nhiệm biên tập và kiểm duyệt mảng thông tin theo lĩnh vực ngành mình phụ trách chậm nhất 3 ngày làm việc, tính từ khi gửi bài.

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển Website.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên Website không để bị đông cứng.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập.Chương III : PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Điều 6. Quản lý kỹ thuật, quản trị Website

- Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công quản trị Website Bình Phước, là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin này lên Website.

- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về thông tin đưa lên trang Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

- Theo dõi nội dung, hình thức Website hàng ngày, cung cấp kịp thời nội dung thông tin vào sáng ngày thứ 2,4,6 hàng tuần cho Ban biên tập.

- Trung tâm tin học quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

- Báo cáo và đề xuất với Ban biên tập kịp thời biện pháp xử lý sự cố (nếu có).Điều 7. Cung cấp và chịu trách nhiệm nội dung thông tin.

- Các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh; tùy theo chức năng quản lý của đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin hàng ngày, tuần, tháng, quý và hàng năm.

- Hình thức cung cấp thông tin: bằng văn bản hoặc đường truyền qua mạng hoặc E-mail hoặc các thiết bị lưu trữ (thống nhất sử dụng bộ mã Unicode) về Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin có thể cung cấp thêm hình ảnh hoặc yêu cầu chụp ảnh để minh họa thông tin.

- Nguyên tắc chung : Thủ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của đơn vị mình cung cấp.

- Thông tin về tin tức sự kiện hàng ngày của Báo Bình Phước, chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình, giá cả thị trường hàng tuần của Sở Thương mại và Du lịch theo chế độ đưa trực tiếp lên Website và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

- Thông tin hàng tuần, tháng, quý, năm của các Sở ngành, đơn vị khác gởi về Trung tâm tin học. Trung tâm tin học kiểm tra, hiệu đính và trình Ban biên tập duyệt.

- Được phép lấy các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (có ký tên, đóng dấu, không phải tài liệu mật) để cập nhật lên website.

- Các đơn vị được phân công cung cấp thông tin cần theo dõi thông tin hiện có trên Website để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

- Yêu cầu đối với các hướng dẫn hành chính : Không đưa toàn văn bản mà trình bày, hướng dẫn các bước thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu.

- Các đơn vị có thể đề xuất thêm nội dung có liên quan đến chức năng quản lý của mình.Chương IV . HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ

Điều 8. Chế độ hội họp

- Tổng biên tập triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban biên tập. Định kỳ 3 tháng Ban biên tập họp ít nhất 1 lần. Trong trường hợp cần thiết Tổng biên tập triệu tập các Thành viên họp đột xuất.

- Trong trường hợp Tổng biên tập đi vắng, thì Phó Tổng biên tập thường trực sẽ chủ trì cuộc họp thay Tổng biên tập hoặc được ủy quyền cho một phó tổng biên tập khác khi cà hai điều vắng, sau đó báo cáo kết quả cuộc họp với Tổng biên tập.

- Các Thành viên Ban biên tập : Chấp hành theo sự phân công của Ban biên tập hoặc Tổng Biên tập, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập, phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Ban biên tập phân công.Điều 9. Kinh phí

- Kinh phí hoạt động Website Bình Phước trước mắt sử dụng kinh phí từ Đề án 112 của tỉnh.

- Cho phép Ban biên tập được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các đơn vị, doanh nghiệp trên Website; kinh phí thu được dùng để bổ sung thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao, mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho việc lưu trữ tài liệu.

Điều 10. Chế độ nhuận bút

- Chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật : thực hiện theo Quyết định số / QĐ-UBND ngày / /2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Website Bình Phước.


Chương V : KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân nếu thực hiện tốt quy chế này và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 12. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước.
Chương VI : TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

- Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này.- Quy chế được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên khi được thông qua tại cuộc họp của Ban biên tập với 2/3 thành viên có mặt đồng ý và được UBND tỉnh xem xét quyết định . /.: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương