Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.85 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1054/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 15 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính của

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1529/1999/QĐ-BYT ngày 25/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (tại Tờ trình số 46/TTr-SYT ngày 19/4/2007) và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế hạng III, trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế vềø: Tổ chức, nhân sự, biên chế, chương trình công tác, thi đua - khen thưởng, kỷ kuật, thanh tra, kiểm tra; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Viện thuộc Bộ Y tếù.

Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Bệnh viện do Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện, gồm có:

2.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Y tá (điều dưỡng).

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

2.2. Các khoa:

- Phòng Khám đa khoa (Khoa khám bệnh), bao gồm cả: Tai - Mũi - Họng; Răng - Hàm - Mặt; Mắt…

- Khoa Nội - Nhi.

- Khoa Ngoại - Phụ.

- Khoa Châm cứu (bao gồm cả: Châm cứu, phục hồi chức năng, dưỡng sinh)

- Khoa phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

- Khoa Chuẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

- Khoa Xét nghiệm.

- Khoa Chống nhiễm khuẩn.

- Khoa Dược.

- Khoa Dinh dưỡng.

3. Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng và có 01 Phó Trưởng phòng, mỗi khoa có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 01 Y tá trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trưởng, Phó khoa và Y tá trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức của UBND tỉnh.

4. Biên chế của Bệnh viện thuộc biên chế sự nghiệp y tế được UBND tỉnh giao.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Bệnh viện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 3. Cơ chế tài chính của Bệnh viện được quy định như sau:

1. Cấp dự toán: Bệnh viện là đơn vị dự toán cấp I, được trực tiếp dự toán ngân sách hàng năm do UBND tỉnh giao, cụ thể:

- Hàng năm Bệnh viện căn cứ vào kế hoạch phát triển, kế hoạch đào tạo, căn cứ vào các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức theo quy định của Nhà nước, lập dự toán thu, chi thông qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

- Trên cơ sở dự toán chi cả năm được giao và yêu cầu nhiệm vụ phải chi, Bệnh viện lập nhu cầu chi ngân sách chi tiết theo quy định (từng tháng, quý) gởi Kho bạc Nhà nước tỉnh để được chi trả, thanh toán theo dự toán được duyệt.

Các trường hợp phát sinh khác về tài chính - ngân sách, Bệnh viện thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách hiện hành.

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán kinh phí:

- Bệnh viện chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách và các nguồn khác bằng kinh phí hoạt động của Bệnh viện theo quy định.

- Chế độ kế toán, nguyên tắc, trình tự nội dung lập và thời gian gởi báo cáo quyết toán thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

3. Thực hiện cơ chế tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính:

Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm thường xuyên hoặc đột xuất tổ chức công tác tự kiểm tra tài chính và tổ chức thực hiện công khai tài chính tại đơn vị theo quy định pháp luật.

4. Các nguồn hình thành kinh phí hoạt động:

4.1. Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu.

- Kinh phí thanh toán cho Bệnh viện theo chế độ đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

- Kinh phí để thực hiện giảm biên chế.

- Kinh phí vốn đầu tư cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch hàng năm.

- Vốn đối ứng của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. 2. Nguồn thu của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Thu viện phí theo quy định của UBND tỉnh.

- Thu từ kết quả hợp tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Các nguồn thu sự nghiệp khác: Tiền thanh lý, khấu hao tài sản…

- Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm: Tài trợ, viện trợ, ủng hộ quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư mở rộng và phát triển Bệnh viện (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5. Mục đích, nội dung và nguyên tắc chi:

- Mục đích chi: Phải nhằm mục đích phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

- Nội dung và nguyên tắc chi: Theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, các chính sách, chế độ định mức chi tiêu theo quy định của pháp luật.Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương