UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙCtải về 66.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích66.66 Kb.


UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC


Soá: 1463/QÑ-UBNDCOÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Ñoàng Xoaøi, ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2009QUYEÁT ÑÒNH

Pheâ duyeät Ñieàu leä Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø

beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh.CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû Quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Caên cöù Thoâng tö 01/2004/TT-BNV ngaøy 15/01/2004 cuûa Boä Noäi vuï höôùng daãn moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 761/QÑ-UBND ngaøy 31/3/2009 cuûa Chuû tòch UBND tænh veà vieäc cho pheùp thaønh laäp Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh;

Xeùt ñeà nghò cuûa oâng Voõ Phi May, Chuû tòch Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh taïi Tôø trình soá 01/TTr-HBT ngaøy 04/5/2009 vaø ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 375/TTr-SNV ngaøy 20/5/2009,

QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Pheâ duyeät keøm theo Quyeát ñònh naøy baûn Ñieàu leä Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh khoaù I (nhieäm kyø 2009 - 2013) thoâng qua ngaøy 28/4/2009.

Ñieàu 2. Caùc oâng (baø): Chaùnh vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh, Chuû tòch Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh vaø Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy keå töø ngaøy kyù./.

CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu


UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑIEÀU LEÄ

Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo

huyeän Chôn Thaønh.

(Pheâ duyeät keøm theo Quyeát ñònh soá: 1463/QÑ-UBND ngaøy 28/5/ 2009

cuûa Chuû tòch UBND tænh Bình Phöôùc).Chöông I

TOÂN CHÆ MUÏC ÑÍCH
Ñieàu 1. Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh (sau ñaây goïi taét laø Hoäi) laø toå chöùc xaõ hoäi töø thieän. Hoäi ñoaøn keát, taäp hôïp caùc thaønh vieân töï nguyeän, coù loøng nhaân aùi, muoán goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo treân ñòa baøn huyeän Chôn Thaønh.

Hoäi hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa Hieán phaùp, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø theo noäi dung Ñieàu leä naøy. Hoäi laø thaønh vieân cuûa Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo tænh vaø Uyû ban Maët traän Toå quoác Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh.
Chöông II

NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG
Ñieàu 2.

1. Teân goïi: Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh.

2. Vaên phoøng laøm vieäc cuûa Hoäi ñaët taïi: Phoøng Y teá huyeän Chôn Thaønh.

Ñieàu 3. Hoäi bao goàm caùc thaønh vieân laø toå chöùc, caù nhaân töï nguyeän tham gia toå chöùc vaø hoaït ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän baèng caùch ñoùng goùp coâng söùc, trí tueä, tieàn cuûa ñeå giuùp ñôõ ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo.

Ñieàu 4. Muïc ñích hoaït ñoäng cuûa Hoäi laø huy ñoäng moïi tieàm naêng xaõ hoäi, cuûa caùc nhaø haûo taâm nhaèm toå chöùc caùc hoaït ñoäng trôï giuùp ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo, taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo coù cô hoäi hoïc taäp, lao ñoäng, tieáp caän vôùi vieäc laøm vaø ñöôïc chöõa beänh khi oám ñau; oån ñònh cuoäc soáng vaø hoaø nhaäp coäng ñoàng goùp phaàn xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc.

Ñieàu 5. Phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Hoäi treân ñòa baøn huyeän Chôn Thaønh. Hoäi coù tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu vaø taøi khoaûn rieâng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Bieåu töôïng cuûa Hoäi tuaân thuû theo bieåu töôïng cuûa Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo Vieät Nam.
Chöông III

NHIEÄM VUÏ, QUYEÀN HAÏN, NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC VAØ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI
Ñieàu 6. Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hoäi

1. Tuyeân truyeàn toå chöùc hoaït ñoäng, vaän ñoäng vaø tieáp caän söï ñoùng goùp cuûa cô quan nhaø nöôùc, caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi, löïc löôïng vuõ trang, caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc vaø coâng nhaân lao ñoäng, caùc caù nhaân tham gia ñoùng goùp tinh thaàn, vaät chaát ñeå goùp phaàn cuøng Nhaø nöôùc thöïc hieän toát ñoái vôùi ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo treân ñòa baøn huyeän.

2. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh chöùc naêng, caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc cô sôû daïy ngheà, taïo vieäc laøm cho ngöôøi khuyeát taät vaø treû moà coâi; vaän ñoäng caùc cô sôû phuïc hoài chöùc naêng cho ngöôøi khuyeát taät, khaùm vaø chöõa beänh mieãn phí cho beänh nhaân ngheøo; vaän ñoäng giuùp ñôõ ngöôøi bò beänh hieåm ngheøo coù cô hoäi chöõa beänh, taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo, ñaëc bieät laø ngöôøi ñang gaëp hoaøn caûnh khoù khaên coù cô hoäi ñöôïc caûi thieän ñôøi soáng vaø hoaø nhaäp vôùi coäng ñoàng.

3. Taäp hôïp ñoaøn keát vaø ñoäng vieân ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo khaéc phuïc khoù khaên, phaùt huy tinh thaàn “töï löïc caùnh sinh” vaø khaû naêng cuûa mình tham gia vaøo lao ñoäng saûn xuaát vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi, chaáp haønh toát caùc chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.

4. Ñeà xuaát kieán nghò vôùi Nhaø nöôùc ban haønh, boå sung söûa ñoåi cô cheá chính saùch coù lieân quan ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo.

5. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh chöùc naêng tham möu ñeà xuaát vôùi Nhaø nöôùc toå chöùc toát vieäc nuoâi döôõng ngöôøi taøn taät, treû moà coâi khoâng nôi nöông töïa. Vaän ñoäng söï ñoùng goùp nhaân ñaïo cuûa toaøn xaõ hoäi ñeå goùp phaàn caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cuûa ngöôøi taøn taät, treû moà coâi ôû caùc trung taâm baûo trôï xaõ hoäi.

6. Hôïp taùc vôùi caùc ñòa phöông baïn trong vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän ñoái vôùi ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo. Tranh thuû nguoàn taøi trôï, giuùp ñôõ töø caùc toå chöùc caù nhaân trong vaø ngoaøi huyeän cho ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo, toå chöùc hoaït ñoäng nhaân ñaïo phuø hôïp vôùi phaùp luaät Vieät Nam vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Chuû tòch UBND huyeän.

Ñieàu 7. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Hoäi

1. Töï nguyeän, töï quaûn, töï trang traûi veà kinh phí hoaït ñoäng vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.

2. Ñoaøn keát, töông trôï vaø hôïp taùc bình ñaúng.

3. Daân chuû baøn baïc vaø quyeát ñònh taäp theå.
Chöông IV

HOÄI VIEÂN
Ñieàu 8. Hoäi vieân

Hoäi vieân laø coâng daân Vieät Nam coù loøng nhaân aùi, muoán goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa huyeän, hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo, taùn thaønh Ñieàu leä Hoäi, töï nguyeän xin vaøo Hoäi, phuïc vuï muïc ñích nhaân ñaïo cuûa Hoäi ñeàu ñöôïc xem xeùt keát naïp vaøo Hoäi.Ñieàu 9. Hoäi vieân danh döï

1. Hoäi vieân danh döï laø nhöõng ngöôøi taùn thaønh toân chæ, muïc ñích, Ñieàu leä Hoäi, coù coâng ñoùng goùp cho Hoäi nhöng khoâng coù ñieàu kieän tham gia tröïc tieáp hoaït ñoäng cuûa Hoäi, ñöôïc xem xeùt coâng nhaän laø hoäi vieân danh döï cuûa Hoäi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

2. Hoäi vieân danh döï khoâng ñöôïc tham gia öùng cöû, ñeà cöû vaøo ban laõnh ñaïo vaø bieåu quyeát caùc coâng vieäc cuûa Hoäi.

Ñieàu 10. Quyeàn cuûa hoäi vieân

1. Ñöôïc tham gia sinh hoaït taïi toå chöùc Hoäi maø mình tham gia.

2. Ñöôïc öùng cöû, ñeà cöû vaøo cô quan laõnh ñaïo cuûa Hoäi, ñöïôc thaûo luaän vaø bieåu quyeát caùc coâng vieäc cuûa Hoäi.

3. Ñöôïc hoã trôï, giuùp ñôõ theo khaû naêng cuûa Hoäi, ñöôïc baûo veä khi caùc quyeàn vaø lôïi ích bò xaâm haïi.

4. Ñöôïc ñeà xuaát, goùp yù kieán vaø ñeà nghò Hoäi kieán nghò vôùi caùc cô quan höõu quan caùc vaán ñeà maø mình quan taâm.

5. Ñöôïc thieát laäp vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình nhaân ñaïo phuø hôïp vôùi chöông trình nhaân ñaïo cuûa Hoäi vaø Ñieàu leä Hoäi.Ñieàu 11. Nghóa vuï hoäi vieân

1. Tham gia sinh hoaït taïi toå chöùc Hoäi ôû ñòa phöông, ñôn vò mình coâng taùc vaø sinh soáng.

2. Chaáp haønh Ñieàu leä Hoäi, Nghò quyeát Ñaïi hoäi vaø caùc quyeát ñònh khaùc cuûa Hoäi.

3. Tham gia caùc hoaït ñoäng vaø hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc Hoäi phaân coâng.

4. Ñoaøn keát, hôïp taùc vôùi caùc hoäi vieân khaùc ñeå cuøng phaán ñaáu thöïc hieän muïc ñích cuûa Hoäi. Tham gia ñoùng goùp vaøo vieäc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng vaø phaùt trieån Hoäi.

Chöông V

CÔ CAÁU CUÛA TOÅ CHÖÙC HOÄI

Ñieàu 12.

1. Nguyeân taéc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi : Hoäi toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo nguyeân taéc taäp trung daân chuû, quyeát ñònh ña soá vaø laøm vieäc theo cheá ñoä taäp theå laõnh ñaïo, caù nhaân phuï traùch.

2. Toå chöùc Hoäi bao goàm:

a) Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu hoaëc Ñaïi hoäi toaøn theå hoäi vieân;

b) Ban Chaáp haønh Hoäi;

c) Chuû tòch, caùc Phoù Chuû tòch Hoäi;

d) Ban Kieåm tra;

ñ) Thö kyù Hoäi;

e) Vaên Phoøng Hoäi;

g) Caùc toå chöùc tröïc thuoäc Hoäi (neáu coù).Ñieàu 13. Ñaïi hoäi cuûa Hoäi

1. Ñaïi hoäi toaøn theå hoäi vieân hoaëc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coù quyeàn löïc cao nhaát Hoäi, ñöôïc toå chöùc 05 naêm 01 laàn do Ban Chaáp haønh ñöông nhieäm trieäu taäp. Ñaïi hoäi baàu ra cô quan laõnh ñaïo laø Ban Chaáp haønh Hoäi. Tröôøng hôïp caàn thieát ñöôïc 2/3 hoäi vieân ñeà nghò coù theå toå chöùc Ñaïi hoäi giöõa nhieäm kyø.

2. Nhieäm vuï cuûa Ñaïi hoäi:

a) Thaûo luaän vaø thoâng qua baùo caùo cuûa Hoäi;

b) Quyeát ñònh phöông höôùng, nhieäm vuï, chöông trình hoaït ñoäng cuûa Hoäi vaø caùc toå chöùc thaønh vieân cuûa Hoäi (neáu coù);

c) Thoâng qua baùo caùo taøi chính Hoäi vaø Ñieàu leä Hoäi;

d) Thaûo luaän vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa Hoäi;

ñ) Baàu Ban Chaáp haønh Hoäi nhieäm kyø môùi;

e) Thaûo luaän vaø thoâng qua Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi;

3. Nguyeân taéc baàu cöû vaø bieåu quyeát:

a) Vieäc baàu cöû Ban Chaáp haønh Hoäi theo phöông phaùp bieåu quyeát hoaëc boû phieáu kín;

b) Ñaïi hoäi bieåu quyeát theo nguyeân taéc ña soá ñaïi bieåu coù maët.

4. Ñieàu kieän tieán haønh Ñaïi hoäi phaûi coù ít nhaát 2/3 soá ñaïi bieåu ñöôïc trieäu taäp coù maët.

Ñieàu 14. Cô quan laõnh ñaïo cuûa Hoäi

1. Ban Chaáp haønh Hoäi:

a) Ban Chaáp haønh Hoäi laø cô quan laõnh ñaïo Hoäi giöõa hai kyø Ñaïi hoäi. Ban Chaáp haønh do Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu hoaëc Ñaïi hoäi toaøn theå hoäi vieân baàu ra;

b) Ban Chaáp haønh Hoäi hoïp 06 thaùng 01 laàn, hoïp baát thöôøng khi caàn thieát;

c) Soá löôïng uyû vieân Ban Chaáp haønh nhieäm kyø môùi cuûa Hoäi do Ñaïi hoäi quyeát ñònh.

2. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban Chaáp haønh :

a) Toå chöùc thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi;

b) Quyeát ñònh chöông trình, keá hoaïch coâng taùc, keá hoaïch thu chi taøi chính haøng naêm;

c) Quyeát ñònh caùc vaán ñeà toå chöùc Hoäi; quyeát ñònh boå sung uyû vieân Ban Chaáp haønh Hoäi (soá löôïng boå sung uyû vieân Ban Chaáp haønh khoâng quaù 1/3 soá uyû vieân do Ñaïi hoäi baàu ra);

d) Baàu ra Chuû tòch vaø caùc Phoù Chuû tòch Hoäi;

ñ) Giaùm saùt coâng vieäc cuûa Ban Thöôøng vuï vaø caùc toå chöùc tröïc thuoäc Hoäi (neáu coù);

e) Trieäu taäp Ñaïi hoäi hoaëc Hoäi nghò;

h) Xem xeùt quyeát ñònh tö caùch hoäi vieân;

g) Baàu ra Ban Thöôøng vuï, Ban Kieåm tra, Ban Vaän ñoäng taøi trôï, Ban Tuyeân truyeàn, Ban Trôï giuùp xaõ hoäi (soá löôïng uyû vieân Ban Thöôøng vuï vaø caùc ban chuyeân moân do Ban Chaáp haønh quyeát ñònh).

3. Ban Thöôøng vuï thay maët Ban Chaáp haønh toå chöùc chæ ñaïo, höôùng daãn moïi maët coâng taùc Hoäi thöôøng xuyeân giöõa hai kyø Ñaïi hoäi. Ban Thöôøng vuï hoïp thöôøng kyø 03 thaùng 01 laàn, hoïp baát thöôøng khi caàn thieát.

Ñieàu 15. Chuû tòch, Phoù Chuû tòch Hoäi

1. Chuû tòch Hoäi laø ngöôøi ñaïi dieän phaùp nhaân cao nhaát cuûa Hoäi trong caùc quan heä vôùi caùc cô quan, toå chöùc trong huyeän, chòu traùch nhieäm tröôùc Ban Chaáp haønh Hoäi vaø tröôùc phaùp luaät veà chæ ñaïo, ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

2. Caùc Phoù Chuû tòch Hoäi laø ngöôøi giuùp Chuû tòch Hoäi thöïc hieän theo Quy cheá cuûa Ban Chaáp haønh Hoäi; caùc Phoù Chuû tòch Hoäi thöïc hieän nhieäm vuï theo söï phaân coâng cuûa Chuû tòch Hoäi, Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc ñieàu haønh coâng vieäc cuûa Hoäi thay Chuû tòch khi Chuû tòch ñi vaéng uyû quyeàn.

Ñieàu 16. Ban Kieåm tra cuûa Hoäi

1. Ban Kieåm tra do Ban Chaáp haønh baàu ra vaø chòu söï laõnh ñaïo cuûa Ban Chaáp haønh. Ban Kieåm tra laøm vieäc theo cheá ñoä taäp theå, hoïp 06 thaùng 01 laàn, khi caàn thieát coù theá hoïp baát thöôøng. Nhieäm kyø cuûa Ban Kieåm tra cuøng vôùi nhieäm kyø cuûa Ban Chaáp haønh cuøng caáp.

2. Nhieäm vuï cuûa Ban Kieåm tra:

a) Giaùm saùt vieäc thi haønh Ñieàu leä cuûa Hoäi caáp treân, Quy cheá cuûa Hoäi cuøng caáp vaø caáp döôùi; giaùm saùt vieäc thi haønh Nghò quyeát Ñaïi hoäi vaø Nghò quyeát cuûa Ban Chaáp haønh.

b) Kieåm tra vieäc thu, chi taøi chính, söû duïng taøi saûn cuûa Hoäi vaø taøi saûn cuûa caùc toå chöùc trong ngoaøi huyeän taøi trôï.

c) Xem xeùt vaø kieán nghò giaûi quyeát, khieáu naïi, toá caùo cuûa hoäi vieân, ñaûm baûo quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoäi vieân.

d) Kieåm tra vieäc thi haønh kyû luaät cuûa caùc toå chöùc tröïc thuoäc.

ñ) Thöïc hieän söï uyû nhieäm cuûa Ban Thöôøng vuï, Ban Chaáp haønh trong vieäc kieåm tra caùc uyû vieân Ban Chaáp haønh cuøng caáp.Chöông VI

TAØI CHÍNH VAØ TAØI SAÛN CUÛA HOÄI
Ñieàu 17. Taøi chính cuûa Hoäi

1. Caùc nguoàn thu cuûa Hoäi:

a) Thu töø caùc toå chöùc tröïc thuoäc Hoäi (neáu coù).

b) Töø ngaân saùch Nhaø nöôùc hoã trôï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (neáu coù).

c) Hoäi phí do hoäi vieân ñoùng.

d) Ñoùng goùp, uûng hoä cuûa hoäi vieân, caùc thaønh vieân.

ñ) Thu töø hoaït ñoäng vaän ñoäng quyeân goùp, gaây quyõ hôïp phaùp cuûa Hoäi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

e) Tieàn vaø hieän vaät uûng hoä cuûa caùc toå chöùc caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (neáu coù).

2. Caùc khoaûn chi cuûa Hoäi:

a) Chuû yeáu chi cho caùc hoaït ñoäng trôï giuùp ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo; trôï giuùp khoù khaên ñoät xuaát khaùm chöõa beänh, hoïc ngheà, taïo vieäc laøm, hoïc vaên hoaù, phuïc hoài chöùc naêng cho ngöôøi taøn taät.

b) Chi cho coâng taùc tuyeân truyeàn.

c) Chi cho caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi.

d) Chi khen thöôûng cho nhöõng hoäi vieân coù nhieàu ñoùng goùp trong coâng taùc Hoäi.

Ñieàu 18. Taøi saûn cuûa Hoäi

1. Truï sôû laøm vieäc, cô sôû vaät chaát, trang thieát bò, phöông tieän phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa Hoäi; taøi saûn thuoäc caùc chöông trình nhaân ñaïo do caùc toå chöùc, caù nhaân taøi trôï.

2. Taøi chính, taøi saûn cuûa Hoäi do Hoäi töï quaûn, phaûi ñaûm baûo coâng khai, ñöôïc quaûn lyù söû duïng ñuùng muïc ñích vaø do Ban Chaáp haønh Hoäi quyeát ñònh, nhöng phaûi phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø chòu söï kieåm tra, thanh tra cuûa cô quan taøi chính.
Chöông VII

KHEN THÖÔÛNG, KYÛ LUAÄT
Ñieàu 19. Khen thöôûng

Toå chöùc Hoäi, caùn boä vaø hoäi vieân coù nhieàu thaønh tích ñöôïc Hoäi xeùt khen thöôûng, neáu coù thaønh tích xuaát saéc ñöôïc ñeà nghò Nhaø nöôùc khen thöôûng. Cheá ñoä khen thöôûng ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc vaø cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Hoäi.Ñieàu 20. Kyû luaät

Toå chöùc Hoäi, caùn boä vaø hoäi vieân vi phaïm Ñieàu leä, Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi hoaëc laøm toån thöông ñeán uy tín, danh döï, taøi saûn, taøi chính cuûa Hoäi thì tuyø theo möùc ñoä sai phaïm coù theå bò pheâ bình, caûnh caùo, khoâng coâng nhaän laø hoäi vieân.


Chöông VIII

ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

Ñieàu 21. Theå thöùc söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä

Vieäc söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä Phaûi ñöôïc Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua vaø ñöôïc Chuû tòch UBND tænh pheâ duyeät môùi coù hieäu löïc thi haønh.Ñieàu 22. Hieäu löïc thi haønh

1. Nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Hoäi chöa ñöôïc quy ñònh trong Ñieàu leä naøy thì ñöôïc caên cöù vaøo nhöõng quy ñònh taïi Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi; Thoâng tö soá 01/2004/TT-BNV ngaøy 15/01/2004 cuûa Boä Noäi vuï höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP vaø caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc höôùng daãn thi haønh.

2. Baûn Ñieàu leä naøy ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi nhieäm kyø I (2009-2013) Hoäi Baûo trôï ngöôøi taøn taät, treû moà coâi vaø beänh nhaân ngheøo huyeän Chôn Thaønh nhaát trí thoâng qua ngaøy 28/4/2009 vaø coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy ñöôïc Chuû tòch UBND tænh pheâ duyeät.

3. Baûn Ñieàu leä naøy khoâng coøn hieäu löïc khi Hoäi ngöøng hoaït ñoäng hoaëc giaûi theå.4. Chuû tòch Hoäi coù traùch nhieäm toå chöùc trieån khai noäi dung baûn Ñieàu leä naøy ñeán taát caû hoäi vieân cuûa Hoäi./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương