UÛy ban nhaân daâNtải về 14.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.5 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙCSoá : 1404 /QÑ-UBND


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Ñoàng Xoaøi, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2006QUYEÁT ÑÒNH

V/v cho pheùp thaønh laäp Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong

Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh

UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH

Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Caên cöù Thoâng tö soá 01/2004/TT-BNV ngaøy 15/01/2004 cuûa Boä Noäi vuï höôùng daãn thöïc hieän moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 88/2003/NÑ-CP ngaøy 30/7/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Theo ñeà nghò cuûa Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Cho pheùp thaønh laäp “Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh”.

Ñòa ñieåm laøm vieäc cuûa Hoäi ñaët taïi: Thò traán Chôn Thaønh – huyeän Chôn Thaønh.Ñieàu 2.

a/ Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh coù con daáu rieâng, coù taøi khoaûn rieâng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc.

b/ Giao Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh coù traùch nhieäm giuùp UBND tænh thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc treân ñòa baøn ñoái vôùi Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong huyeän.

Ñieàu 3. Trong thôøi haïn 90 ngaøy keå töø ngaøy Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh, Ban vaän ñoäng thaønh laäp Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh phaûi toå chöùc Ñaïi hoäi ñeå chính thöùc baàu ra Ban Chaáp haønh hoäi vaø hoaït ñoäng theo nhieäm kyø.

Sau khi keát thuùc Ñaïi hoäi, Ban laõnh ñaïo Hoäi coù traùch nhieäm gôûi keát quaû Ñaïi hoäi ñeán UBND tænh (thoâng qua Sôû Noäi vuï), bao goàm:

- Vaên baûn ñeà nghò pheâ duyeät quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi;

- Bieân baûn: Thoâng qua quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng, baàu Ban Chaáp haønh Hoäi (coù danh saùch keøm theo);

- Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Hoäi trong thôøi gian tôùi;

- Nghò quyeát Ñaïi hoäi.Ñieàu 4. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Chuû tòch UBND huyeän Chôn Thaønh, Tröôûng Ban vaän ñoäng thaønh laäp Hoäi Cöïu thanh nieân xung phong Vieät Nam huyeän Chôn Thaønh, thuû tröôûng caùc ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy keå töø ngaøy kyù./.

TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH


CHUÛ TÒCH

NGUYEÃN TAÁN HÖNG
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương