BIỂu mẫu thống kê SỐ liệu thanh niên xung phong đỀ nghị HƯỞng chế ĐỘ trợ CẤp quy đỊnh tại quyếT ĐỊnh số 40/2011/QĐ-ttgtải về 55.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích55.66 Kb.
#2906

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN(THÀNH PHỐ)…
BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG

(Kèm theo Công văn số 1033/BNV-CTTN ngày 10/3/2016 của Bộ Nội vụ)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THÀNH PHỐ)….
BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Văn bản số …/…ngày…tháng…năm 2016 của UBND huyện (thành phố)….)


STT

Họ và tên

TNXP

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi ở hiện tại

TNXP hưởng mức trợ cấp 01lần theo QĐ số 104/1999/QĐ-TTg có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa đề nghị được hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg

TNXP chuyển sang quân đội chưa được tính thời gian hưởng chế độ trợ cấp

theo QĐ số 142/2008/QĐ-TTg

Ghi chú

Tình trạng đối tượng

TNXP

Thời gian tham gia TNXP

Chính sách đã được hưởng theo QĐ số 142/2008/QĐ-TTg

Nam

Nữ

Còn sống

Đã từ trần

Dưới 1 năm

Từ 1 năm đến dưới 3 năm

Từ 3 năm đến dưới 5 năm

Từ 5 năm đến dưới 7 năm

Từ 7 năm đến 10 năm

Chưa xác định thời gian

Chế độ trợ cấp hàng tháng

Chế độ trợ cấp 1 lần

Trong kháng chiến trước năm 1975

Sau năm 1975

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

123

Tổng

cộng

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN(THÀNH PHỐ)….


Ghi chú:

(5)(6): Đề nghị ghi rõ thôn (tổ dân phố), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã), tỉnh (thành phố)

(8): Trường hợp TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang số cô đơn, không nơi nương tựa

Đề nghị đơn vị thống kê ghi rõ trong phần ghi chú để Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp và đề xuất chế độ trợ cấp

tải về 55.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương