vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C2EF812AC532CBAF4725769600260EEE/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A3BC0F83079BC6BD4725769600260EF6/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F57C2C826D02A2294725769600260EFC/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6C4E12732501B302472576960026EE54/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/78A3696B65772C86472578B100314A7F/$file
  Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B32F27E8ABCE7DEA472578B1003184B4/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B8F65F277F3E98CD472576960014CFF1/$file
  Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/CBEA4A39B2C2630C472571DB002DF848/$file
  Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/7FCE82E3E98118DD472571F700040DED/$file
  UÛy ban nhaân daâN
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B83769E973E28BC3472571F70004EC8C/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/E3C4955BCF3FCF9D472576960026EE86/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/219D5E1BD472C674472578CE003273C1/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/88167B75082EFEF9472576960014CFEC/$file
  Số: 1472/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/67C3E8908FCFC9D947257A4F000F4B90/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/859CF730DF5A38AD472571ED0031234C/$file
  Số : 1510 /QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/4E825979D6F2892247257752001092EB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/99252A88CF40F73A472576960025FA0B/$file
  KẾ hoạch bổ sung vốn xdcb năM 2007
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C599EA9EA5FA827A472571ED0034C282/$file
  Về việc phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo kt-kt
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/3DAF90CE40253251472571ED00352114/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAD8615700B18532472576960014B313/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAA4A68E7310EEAF472571F800135636/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/23A578497D77CEB8472571F800141CF0/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giá
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/BFF27458930ED5BE472571F80013785D/$file
  Đồng Xoài, ngày 21 tháng 9 năm 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B44224D2484B5B13472576960014B300/$file
  Ngày 13 tháng 8 năm 2008 quyếT ĐỊnh phê duyệt đề án “Áp dụng iso hành chính công phiên bản tcvn 9001: 2000 tại ubnd thị xã Đồng Xoài” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6304E18D3A0A16D84725777B000BD32E/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1631/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B26B444E07FBB73A4725720A002DD955/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F0DB1D24F85BB10C472576960026D4A2/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A19581A098FDBA37472576960025E657/$file
  Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh huyện Bình Long tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/191F737CCC3EAD4E472579030033A645/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/121593FA24E29C59472576960025D4F4/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2007 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/ABEBD4A80E902220472576960025AC23/$file
  Phê duyệt Phương án phát triển nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6048F6E1A6C0B83A472576960025AC31/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/57F248D7292D8393472579270027D5B8/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đồng Phú
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/444606648EC17992472576960026BB73/$file
  QuyếT ĐỊnh công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B30E4172449DF31D472576960015D591/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định phân cấp tạm thời về quản lý tài sản
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F1B5BF5A55D1F454472576960027FF1A/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C77A2CE6C5771A4147257299002F18D1/$file
  Số: 445/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/63C18C8F531FFCAD4725729C0019EE51/$file
  Ban hành quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/092BFCF781ACE4BE472572BF0035E17E/$file
  KT. chủ TỊch phó chủ TỊch phạm Văn Tòng
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A30DB10A8A5C92D6472576960015C54A/$file
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/E0271BC8616E053A472572BF00360ED0/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm hiv/aids của tỉnh đến năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/CB72C44315415B1A4725769600271FA2/$file
  Số: 743/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2009
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B2FAEE9FE2406247472576960015B666/$file
  Số: 746/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/98C7C156FE9928C34725769600271F98/$file
  Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Lộc Hoà Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F5BD52EA93687C67472576960015B66C/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành suất đầu tư thuộc Dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/EF4DBE5B5D1A40E24725769600261EF4/$file
  Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin tuyên truyền thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-ttg ngày 24/8/2006
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/D189260576D4EF624725769600261EF0/$file
  Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/DF0F11C87319EB1D4725769600260EE8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường
directory vbpq binhphuoc.nsf 46033cc6f730688b47257226000fae44  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương