C Ông báO/Số 44 + 45/Ngày 28-8-2015 UỶ ban nhân dâNtải về 19.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích19.36 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 44 + 45/Ngày 28-8-2015UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1394/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 273/TTr-SNV ngày 17/7/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 72/TTr-SGTVT ngày 25/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt là Ban Quản lý dự án giao thông) trên cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.

Ban Quản lý dự án giao thông là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để phục vụ công tác; trụ sở đặt tại số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ban Quản lý dự án giao thông thực hiện chức năng chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án trong lĩnh vực giao thông thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; làm tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các dự án cho các chủ đầu tư khi được mời tham gia.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, biên chế:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban Quản lý dự án giao thông thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án trong lĩnh vực giao thông và lĩnh vực khác (do Chủ tịch UBND tỉnh giao) theo quy định của pháp luật kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán, tất toán dự án theo quy định đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Được thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án giao thông tiếp tục thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn đang thực hiện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng do Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Ban Quản lý dự án giao thông có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

Giám đốc Ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Ban;

Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

b) Các phòng chức năng chuyên môn:

- Phòng Kế hoạch – hành chính – tổng hợp.

- Phòng Kế toán – tài chính.

- Phòng Quản lý dự án.

c) Số người làm việc:

Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tự xác định số người làm việc tại Ban nhưng phải đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao và khả năng tự đảm bảo chi phí hoạt động (số người làm việc được xây dựng theo đề án vị trí việc làm và trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt trước khi thực hiện).

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 422/QĐ-UBT ngày 02/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự giao thông nông thôn tỉnh.2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Quang

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương