BẢo hiểm xã HỘi h. HÓC môNtải về 22.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.34 Kb.
#21357

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI H. HÓC MÔN

Số: 43/BHXHV/v sử dụng phần mềm iBHXH

để giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hóc Môn, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Hóc Môn

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Công văn 640/BHXH-TCCB ngày 14/03/2013 của BHXHTP về việc triền khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông cho tất cả các đơn vị tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 của UBNDTP về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực BHYT;

Công văn 3603/BHXH-THU ngày 14/11/2014 của BHXHTP về việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử;

Công văn 2012/UBND ngày 10/07/2014 của UBND huyện Hóc Môn chỉ đạo các đơn vị tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, đặc biệt là các phòng, ban trực thuộc huyện, UBND các xã – thị trấn;

Công văn số 459/BHXH-THU ngày 02/02/2015 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển số lượng đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người làm công tác BHXH, BHYT trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn huyện Hóc Môn. BHXH huyện tổ chức hướng dẫn cài đặt phần mềm, cách thức sử dụng chương trình iBHXH cho tất các đơn vị tham gia BHXH như sau:

- Định kỳ vào chiều thứ tư hàng tuần, BHXH huyện Hóc Môn tổ chức hướng dẫn cài đặt, thao tác sử dụng chương trình iBHXH cho các đơn vị. Địa điểm tại BHXH huyện Hóc Môn: Số 26, đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn. (Đơn vị đăng ký bộ phận 1 cửa)

- BHXH huyện cung cấp thông tin hướng dẫn trực tuyến cho các đơn vị thông qua Công ty TS24 tai địa chỉ wepsit http://www.ts24.com.vn/web/ibhxh/; hỗ trợ các định dạng video, flas hướng dẫn trực tiếp trên internet cho các đơn vị thực hiện.

- Công ty TS24 cung cấp miễn phí chữ ký số thử nghiệm cho 30% đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn để giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet, các đơn vị liên hệ cán bộ chuyên quản thu, cung cấp email để cán bộ thu BHXH huyện gửi dữ liệu chữ ký số. Đây là giải pháp giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp làm quen và giao dịch qua mạng với chữ ký số (trong thời gian này đơn vị vẫn nộp hồ sơ giấy để lưu theo quy định hiện hành), khi có Quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ cho phép bỏ hồ sơ giấy thì Công ty TS24 có trách nhiệm thay thế chữ ký số chính thức cho đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động quan tâm, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn nhằm thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính và giải quyết kịp thời chế độ BHXH, BHYT cho người lao động trên địa bàn./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc BHXH/TP (để báo cáo);

- TT. UBND huyện Hóc Môn (để báo cáo);

- Lưu VT.


GIÁM ĐỐC
(đã ký đóng dấu)

Võ Văn Giảo

HƯỚNG DẪN
1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đơn vị gửi thông tin yêu cầu cấp tài khoản đến email hỗ trợ: hotro@ts24.com.vn  để được cấp tài khoản sử dụng phần mềm  iBHXH.

Bước 2: Truy cập vào website: www.ts24.com.vn

Bước 3: Vào mục Tải về > Tải và cài đặt phần mềm TS24 professional

Bước 4: Click mở biểu tượng ứng dụng ibh 2015 (iBHXH) để tải về (sẽ báo sáng màu sau khi hoàn tất), sau đó đăng nhập sử dụng bằng tài khoản được cấp trên email.

Trường hợp 1 : Nếu sử dụng USB token chữ ký số (lưu ý cắm usb token trước khi đăng ký) > Nhấn “ Đăng ký” > Chọn chữ ký từ token > Chọn thông tin chữ ký số > Nhấn “Ký”.

Trường hợp 2 : Nếu không sử dụng chữ ký số  thì ở phần “ Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch , click  không sử dụng ký số” > Nhấn  Đăng ký”

Chữ ký số Cty TS24 cung cấp miễn phí thử nghiệm trong quý 1/2015, liên hệ anh Từ Công Danh, số ĐT: 0908434485, email: danhtu@ts24corp.com.

Sau khi đăng ký xong, kiểm tra email để nhận tài khoản.

Lưu ý: Các đơn vị đã sử dụng phần mềm iBHXH thì không thực hiện từ Bước 1 đến Bước 4.

2. Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

- Đường dây nóng: 1900 6154 (Số máy lẻ: 1956, 1957, 1958, 1959).

- Email về: hotro@ts24.com.vn sẽ được trả lời trong vòng 20 phút.

- Xem các clip hướng dẫn về Kỹ thuật và Nghiệp vụ tại www.ts24.com.vn > vào mục Hỗ trợ > chọn iBHXH.- Livechat là phần mềm chat hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị trên chương trình iBHXH và trên website: http://www.ts24.com.vn/web/home/view.ts24.
Каталог: Resource -> Donvi
Resource -> Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
Resource -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
Resource -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
Resource -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Donvi -> Hồ sơ cộng nối thời gian cán bộ phường xã trước năm 1998 (QĐ 1674)
Donvi -> BẢo hiểm xã HỘi quận thủ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 22.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương