Aanvraag Schengenvisum Dit aanvraagformulier is gratistải về 81.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích81.24 Kb.

FOTO

Aanvraag Schengenvisum

Dit aanvraagformulier is gratis1. Achternaam (familiena(a)m(en))(x)


Door de dienst

in te vullen vak2. Achternaam bij de geboorte (vroegere familienaam)(x)

Datum indiening:

Nummer van de visumaanvraag:

Plaats indiening aanvraag

□ ambassade/consulaat

□ GAC

□ Dienstverlener□ Commercieel bemiddelaar

□Grens


Naam:

□ Andere

Behandeld door:

Bewijsstukken

□ Reisdocument

Middelen van bestaan

□ Uitnodiging

□ Vervoermiddel

□ Reisziektekosten-verzekering

□ Overige:


Besluit inzake het visum:

□ Geweigerd
Afgegeven:

□ A


□ C

□ VTBG
Geldig:

Van
tot
Aantal binnenkomsten:

□ 1 □ 2 □ Meerdere


Aantal dagen:


3. Voorna(a)m(en) (x)


4. Geboortedatum

(dag-maand-jaar)
5. Geboorteplaats

6.Geboorteland
7. Huidige nationaliteit

Nationaliteit bij geboorte,

indien anders:


8. Geslacht

□ man


□ vrouw

9. Burgerlijke staat

□ alleenstaand □ gehuwd □ gescheiden wonend

□ gescheiden □ weduwe/weduwnaar

□ overige (gelieve te specificeren)10. Voor minderjarigen: Achternaam, voornaam, adres (indien dat verschilt van dat van de aanvrager) en nationaliteit van ouderlijk gezag/voogd11. Nationaal identiteitsnummer, indien van toepassing


12. Type reisdocument

□ gewoon paspoort □ diplomatiek paspoort □ dienstpaspoort

□ officieel paspoort □ speciaal paspoort

□ ander reisdocument (omschrijven)13. Nummer reisdocument14. Datum van

afgifte


15. Geldig tot:

16. Afgegeven door:

17. Thuisadres en e-mailadres van aanvrager

Telefoonnummer(s)

18. Verblijf in een ander land dan het land van de huidige nationaliteit

□ Nee


□ Ja. Verblijfsvergunning of soortgelijk document nr. geldig tot


* 19. Huidig beroep


* 20. Werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever. Voor studenten, naam en adres van de onderwijsinstelling


21. Hoofddoel(en) van de reis

□ Toerisme □ Zaken □ Bezoek aan familie of vrienden □ Cultuur □ Sport

□ Officieel □ Medische redenen

□ Studie □ Doorreis □ Luchthaventransit □ Overige (gelieve te specificeren)22. Lidsta(a)t(en) van bestemming


23. Lidstaat van eerste binnenkomst

24. Aantal verlangde binnenkomsten

□ één binnenkomst □ twee binnenkomsten

□ meervoudige binnenkomsten


25. Duur van beoogd verblijf of doorreis

Aantal dagen aangeven* Vragen met een * hoeven niet beantwoord worden door gezinsleden van EU-, of EER- of CH-onderdanen (echtgenoot/echtgenote, kind of afhankelijke verwant in opgaande lijn) die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Familieleden van EU-, EER- of CH-onderdanen moeten deze verwantschap met documenten aantonen en de velden 34 en 35 invullen.

(x) De velden 1-3 moeten worden ingevuld overeenkomstig de gegevens op het reisdocument26. Schengenvisa, afgegeven in de afgelopen drie jaar

□ Nee


□ Ja. Geldig van tot

27. Vingerafdrukken (…) eerder afgenomen voor de aanvraag van een Schengenvisum

□ Neen


□ Ja. Datum, indien bekend:

28. Eventuele inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is

afgegeven door geldig van tot29. Beoogde datum van aankomst in de

Schengenzone
30.. Beoogde datum van vertrek uit de

Schengenzone


*31. Naam en voornaam van gasthe(e)r(en) in de lidsta(a)t(en). Indien niet van toepassing: naam van hotel (s) of tijdelijk(e) onderkomen(s) in de lidsta(a)t(en).
Adres en e-mailadres van gasthe(e)r(en)/hotel (s)/tijdelijk(e) onderkomen(s)


Telefoon en fax

*32. Naam en adres van uitnodigend bedrijf/uitnodigende

organisatie

Telefoon en fax van

bedrijf/organisatie


Naam/voornaam, adres en telefoon , fax en e-mailadres van contactpersoon bij

bedrijf/organisatie

*33. Reiskosten en kosten van levensonderhoud worden tijdens het verblijf van de

aanvrager gedragen□ door de aanvrager zelf

Middelen van bestaan

□ Contant geld

□ Travellercheques

□ Creditcards

□ Vooruitbetaalde huisvesting

□ Vooruitbetaald vervoer

□ Overig (specificeren)□ door een garantsteller (gastheer, bedrijf, organisatie), gelieve te specificeren

□ bedoeld in veld 31 of 32

□ overige (gelieve te specificeren)

Middelen van bestaan

□ Contant geld

□ Huisvesting ter beschikking gesteld

□ Alle kosten tijdens het verblijf zijn gedekt

□ Vooruitbetaald vervoer

□ Overige (specificeren)
34. Personalia van het gezinslid dat een EU-, EER- of CH-burger is
Naam


Voorna(a)m(en):


Geboortedatum

Nationaliteit

Nummer reisdocument of identiteitskaart


35. Familieband met een EU-, EER- of CH-burger
□ echtgeno(o)t(e) □ kind □ kleinkind □ afhankelijke verwant in opgaande lijn

36. Plaats en datum

37. Handtekening (voor minderjarigen: handtekening

persoon die ouderlijk gezaguitoefent/voogd)Ik neem er kennis van dat de leges niet worden terugbetaald indien het visum wordt geweigerd.
Van toepassing indien een meervoudig visum wordt aangevraagd (zie veld 24):

Het is mij bekend dat ik bij mijn eerste bezoek en alle volgende bezoeken aan het grondgebied van de lidstaten moet beschikken over een toereikende reisziektekostenverzekering.


Ik verklaar kennis te hebben genomen van het onderstaande en daarmee in te stemmen: Met het oog op het onderzoek van mijn visumaanvraag moeten de in dit aanvraagformulier verlangde gegevens worden verzameld, moet er een foto van mij worden gemaakt en moeten in voorkomende gevallen mijn vingerafdrukken worden afgenomen. Al mijn persoonsgegevens die op het visumaanvraagformulier worden vermeld, alsmede mijn vingerafdrukken en de foto die van mij is gemaakt, zullen worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en door die autoriteiten worden verwerkt met het oog op een beslissing over mijn visumaanvraag.
Deze gegevens en de gegevens betreffende de beslissing die over mijn aanvraag wordt genomen of een beslissing om een afgegeven visum te annuleren, in te trekken of te verlengen, worden ingevoerd in het Visum Informatie Systeem VIS1 en daar gedurende maximaal vijf jaar opgeslagen. Tijdens die periode zijn zij toegankelijk voor de visumautoriteiten en de autoriteiten die bevoegd zijn tot het uitvoeren van visumcontroles aan de buitengrenzen en binnen de lidstaten, immigratie- en asielautoriteiten in de lidstaten, zodat deze kunnen toetsen of is voldaan aan de voorwaarden voor legale binnenkomst en legaal verblijf op het grondgebied van de lidstaten, kunnen vaststellen welke personen niet of niet langer aan deze voorwaarden voldoen, een asielaanvraag kunnen onderzoeken en kunnen vaststellen wie belast is met dit onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden zijn de gegevens ook beschikbaar voor de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en voor Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige criminaliteit. De Belgische autoriteit verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel.
Het is mij bekend dat ik het recht heb om van een lidstaat te verlangen dat mij wordt medegedeeld welke gegevens over mij in het VIS zijn opgeslagen en welke lidstaat deze gegevens naar het VIS heeft verzonden, en dat ik het recht heb te verlangen dat onjuiste gegevens over mij worden gecorrigeerd en dat onrechtmatig verwerkte gegevens over mij worden vernietigd. Op mijn uitdrukkelijk verzoek zal de autoriteit die mijn aanvraag onderzoekt, mij in kennis stellen van de wijze waarop ik mijn recht tot controle van mijn persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens kan doen verbeteren of vernietigen, met inbegrip van de daarmee verband houdende maatregelen krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat.

 

In België moet deze vraag om informatie gericht worden aan de  verantwoordelijke voor de verwerking (FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Directie Toegang en Verblijf, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel - https://dofi.ibz.be ). Indien deze binnen een termijn van 45 dagen geen gevolg geeft aan mijn vraag om de gegevens over mij mede te delen of recht te zetten of te verwijderen of indien ik niet akkoord ben met een weigering tot rechtzetting of verwijdering, kan ik, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet , een beroep doen op de nationale controleoverheid (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - http://www.privacycommission.be).


Ik verklaar dat alle door mij verstrekte persoonsgegevens naar mijn beste weten juist en volledig zijn. Het is mij bekend dat onjuiste verklaringen er in alle gevallen toe leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen of dat een reeds afgegeven visum wordt geannuleerd en dat bovendien vervolging tegen mij kan worden ingesteld op grond van de wetgeving van de lidstaat die de aanvraag behandelt.

Ik verklaar het grondgebied van de lidstaat vóór het verstrijken van de geldigheid van het eventueel afgegeven visum te zullen verlaten. Mij is meegedeeld dat het bezit van een visum slechts een van de vereisten is voor binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten. Het bezit van een visum op zich houdt niet automatisch in dat ik gerechtigd ben tot schadevergoeding indien ik niet voldoe aan de relevante bepalingen van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 562/2006 (Schengengrenscode) en mij op grond daarvan de toegang wordt geweigerd. Bij binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten zal opnieuw worden gecontroleerd of aan de vereisten is voldaan.

Plaats en datum

Handtekening

(voor minderjarigen: handtekening persoon die ouderlijk gezag uitoefent/voogd)

20150611


1Voor zover het VIS operationeel is.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương