CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễtải về 20.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.05 Kb.
#798


UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LẬP LỄ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-HT


Lập Lễ, ngày tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016


Căn cứ vào Thông tư số 19/2015/TT/BGD ĐT ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biệc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Căn cứ Công văn số 13/CV – GDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 - 2016 như sau:

 I. YÊU CẦU TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS:

Việc xét TN. THCS năm học 2015-2016 thực hiện theo Quy chế xét TN.THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Công văn số 13/CV – GDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016.

Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong Sổ gọi tên - Ghi điểm, trong học bạ.

Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm 4 lớp 9: trước khi tổ chức xét TN. THCS phải hoàn thành đủ, đúng các hồ sơ theo quy định; Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét của từng lớp trước khi kiểm tra chéo tại cụm, huyện. Chú ý danh sách học sinh phải có đủ ngày tháng năm sinh, họ tên chính xác đúng theo giấy khai sinh. Trường hợp những học sinh không có đầy đủ ngày tháng sinh giáo viên chủ nhiệm phải thông báo cho học sinh bổ sung.

Công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo chính xác, nghiêm túc; kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của trường.

Thực hiện lưu trữ hồ sơ xét tốt nghiệp đúng quy định.II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

1. Về công tác chỉ đạo và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS:

Trường lập Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; lập tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo Thủy Nguyên.

Chỉ đạo chặt chẽ việc hoàn thành chương trình ,đánh giá, xếp loại học sinh, học viên theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong sổ gọi tên ghi điểm hoặc học bạ làm thay đổi xếp loại học lực.

Sau khi được Trưởng Phòng Giáo dục phê duyệt danh sách tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS cho người được công nhận tốt nghiệp.2. Về thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS:

Từ 9/5 đến 14/05/2016 hoàn thành chương trình và hồ sơ dự xét tốt nghiệp của người học.

Thời gian kiểm tra hồ sơ của học sinh lớp 9 tại trường là ngày 10 tháng 5 năm 2014 (14 giờ).

Thời gian kiểm tra hồ sơ chéo các trường trong cụm chuyên môn là ngày 11/05/2016.

Thời gian kiểm tra hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Phòng giáo dục và Đào tạo Thủy Nguyên ngày 13/05/2016 ( buổi chiều) bao gồm: Các văn bản chỉ đạo; Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS của nhà trường năm học 2015 – 2016; sổ gọi tên ghi điểm khối 9; sổ điểm cá nhân khối 9, sổ đầu bài; học bạ khối 9; danh sách người học đăng ký dự xét công nhận TN năm 2016, danh sách người học được công nhận TN năm 2016.

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS từ ngày 17/5/2016 đến ngày 18/5/2016.

Ngày 23/05/2016 nộp hồ sơ công nhận tốt nghiệp THCS về Phòng GD – ĐT ( đ/c Tiệp).

Hiệu trưởng Công bố danh sách TN.THCS; và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời vào sáng ngày 25/5/2016.3. Đối tượng, điều kiện dự xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp THCS:

Thực hiện đúng theo Quy chế xét tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.4. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS:

a) Tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

b) Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của UBND huyện Thủy Nguyên.

c) Danh sách người học đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS (mẫu 2)

d) Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 3)

đ) Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS ( sao vào 01 đĩa CD và in thành 03 quyển có bìa mầu vàng)

Nhận được kế hoạch này yêu cầu cán bộ, giáo viên tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:

- BGH;


- Tổ trưởng chuyên môn;

- GVCN lớp 9;- Lưu: VT.


KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đinh Văn Tiệp
Каталог: sitefolders -> thcslaple-thuynguyen -> 755
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
sitefolders -> Phụ lục số 10 MẪu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao đỘng cấp cơ SỞ

tải về 20.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương