Số : 1510 /QĐ-ubndtải về 14.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.23 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số : 1510 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 07 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất đền bù thuộc Dự án khai thác

Puzolan cung cấp phụ gia cho Nhà máy Xi măng Bình Phước

tại 02 xã An Khương và Thanh An - huyện Bình Long - tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UB ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch khu vực mỏ Puzolan Phu Miêng để thăm dò, khai thác cung cấp phụ gia cho Nhà máy Xi măng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách, đơn giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án khai thác Puzolan cung cấp cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, thuộc địa bàn 02 xã An Khương và Thanh An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1080/STC-GCS ngày 30/8/2006, theo Công văn số 271/CV-CT ngày 29/8/2006 của Công ty Xây dựng Tư vấn & Đầu tư phát triển Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Điều chỉnh đơn giá đất đền bù thuộc dự án khai thác Puzolan cung cấp phụ gia cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, tại 02 xã An Khương và Thanh An - huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

- Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản : 5.000 đồng/m2;

- Đất trồng cây lâu năm : 5.500 đồng/m2;

- Đất chưa sử dụng (là đất trồng chưa canh tác, trên đất có nhiều đá lộ thiên và có cây dầu đồng, cây dầu tà ben tái sinh chồi mọc rải rác cao từ 0,2 - 0,4m) : 4.000 đồng/m2;- Đất ở (thổ cư) : 70.000 đồng/m2.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện như Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Bình Long, Hội đồng Đền bù huyện Bình Long, Công ty Xây dựng - Tư vấn & Đầu tư phát triển và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương