CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 24.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích24.25 Kb.

TỔNG CÔNG TY HKVN

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ

XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

________________
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Thời gian: Vào lúc 8h 00 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không, số 1 ngõ 200/10 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội.


Thời gian

Nội dung

Chủ trì


8h00-8h30

- Đăng ký cổ đông dự họp

- Đón đại biểu khách mời
Ban tổ chức

8h30

- Khai mạc, tuyên bố lý do

- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2015.
Ban tổ chức


9h00

Đề cử Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết

Ban tổ chức

Chủ tọa điều khiển Đại hội

Đề cử:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đôngĐại hội biểu quyết

- Ban thư kýĐại hội biểu quyết

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, lập danh sách các cổ đông có mặt.Đoàn chủ tịch

9h15

- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

- Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. và thù lao cho HĐQT, Kiểm soát viên;

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý Công ty;


Ông Nguyễn Bùi Lâm

Ông Trần Quốc Thấn


Bà Lưu Thị Hồng Hạnh

Ông Đỗ Anh Tuấn


10h00

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo

Đoàn chủ tịch

10h15

Giải lao
10h30

- Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, một số chỉ tiêu chính.

- Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và KSV năm 2015.

- Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công tyÔng Trần Quốc Thấn

Ông Đỗ Anh Tuấn


Ông Đỗ Anh Tuấn


11h15

- Đại hội thảo luận và biểu quyết

Đoàn chủ tịch


11h30

- Thông qua biên bản Đại hội

- Thông qua nghị quyết Đại hội.- Bế mạc

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký
BAN TỔ CHỨC
: Data -> upload -> files -> DH%20nam%202015
DH%20nam%202015 -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
files -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
files -> Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương