KẾ hoạch bổ sung vốn xdcb năM 2007tải về 30.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích30.09 Kb.

KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007


- Nguồn thu vượt kế hoạch năm 2006: 11.953 tỷ đồng

- Nguồn dự án CSHTNT nộp lại ngân sách năm 2007: 1.305 tỷ đồng

(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND

ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Bình Phước)

 

 

 

ĐVT: Triệu đồng


STT

DANH MỤC DỰ ÁN

KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007

GHI CHÚ


1

2

3

4

 

Tổng cộng

13.258

 

1

Đường khu dân cư hồ Sa Cát

12.258

Ban QLDA ngành CSHTNT tỉnh BP

2

Đường Minh Lập - Lộc Hiệp

1.000

Ban QLDA ngành CSHTNT tỉnh BPKẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007

(nguồn vốn tỉnh Bình Dương hỗ trợ)

(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND

ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Bình Phước)
ĐVT: Triệu đồng

STT

DANH MỤC DỰ ÁN

KH BỔ SUNG NĂM 2007

GHI CHÚ

1

2

3

4

 

Tổng cộng

10.000

 

1

Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài

3.800

Thị xã Đồng Xoài

2

Dự án đầu tư máy phát hình UHF 10KW Đài Phát thanh truyền hình Bình Phước

1.200

Đài PTTH

3

Sân tennis và cổng hàng rào - khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh

5.000

Sở TDTTKẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2007

Nguồn vốn vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông

(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND

ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Bình Phước)

 

 

 

 

 

 
Đơn vị: Triệu đồng

STT


DANH MỤC DỰ ÁN

KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2007

GHI CHÚ

1

2

3

4

 

Tổng cộng

15.000

 

1

Kênh nội đồng Hồ chứa nước Đồng Xoài

5.000

Sở NN&PTNT

2

Xây dựng 03 cầu trên đường Đồng Phú - Bình Long

10.000

Sở GTVT

: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương