LỊch thi đẤu giải cầu lông câu lạc bộ CÁc tỉNH, thàNH, ngành toàn quốc năM 2015 -tranh cúp hải yếNtải về 196.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích196.31 Kb.


LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG VIỆT NAM

__________

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG CÂU LẠC BỘ CÁC TỈNH, THÀNH, NGÀNH TOÀN QUỐC NĂM 2015

-TRANH CÚP HẢI YẾN-

Thời gian: từ ngày 13 đến ngày 18/4/2015

Địa điểm: cung Thể thao Tiên Sơn, Tp. Đà Nẵng

Tp. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2015
Ban tæ chøc

Gi¶i cÇu l«ng c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng 2004

Tranh b¸o lao ®éng


----------***---------

LÞch thi ®Êu

gi¶i cÇu l«ng cnvc lao ®éng 2004

tranh cup b¸o lao ®éng

Thêi gian: tõ ngµy 11/ 7 ®Õn 16/ 7 / 2004


§Þa ®iÓm: Nhµ thi ®Êu TrÞnh Hoµi §øc - Hµ Néi  1. Thêi gian:


Mã số trận đấu:

Nhóm tuổi

Nội dung

Mã số trận đấu

18-30 tuổiĐơn nam

A101-A131

Đơn nữ

A201-A215

Đôi nam

A301-A331

Đôi nữ

A401-A415

Đôi nam nữ

A501-A531

31-40 tuổiĐôi nam

B301-B312

Đôi nữ

B401-B410

Đôi nam nữ

B501-B509

41-45 tuổiĐôi nam

C301-C319

Đôi nữ

C401-C409

Đôi nam nữ

C501-C506

46-50 tuổiĐôi nam

D301-D319

Đôi nữ

D401-D412

Đôi nam nữ

D501-D506

51-55 tuổiĐôi nam

E301-E312

Đôi nữ

E401-E412

Đôi nam nữ

E501-E510


Ghi chú: Sau 05 phút kể từ khi BTC gọi vào sân, VĐV nào không có mặt sẽ bị xử thua cuộc.

Ngày 13/4/2015

Buổi tối: 19h30 Lễ khai mạc

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam 41-45 tuổi

C301a

C302a

C301b

C302b

2

Đơn nam 18-30 tuổi

A102

A103

A104

A106

3

A107

A108

A109

A110

4

A111

A113

A114

A115


Ngày 14/4/2015

Buổi sáng: 8h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 51-55 tuổi

D501

D5012

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A504

A508

A509

A511

3

A513


4

Đôi nam 46-50 tuổi

D301a

D302a

D301b

D302b

5

Đôi nam 41-45 tuổi

C303a

C304a

C303b

C304b

6

Đôi nữ 31-40 tuổi

B401

B4027

Đôi nam 18-30 tuổi

A304

A308

A309

A313

Buổi tối: 19h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam 51-55 tuổi

E301a

E301b

E302b
2

Đôi nữ 51-55 tuổi

E401a

E401b

E402b
3

Đôi nam 46-50 tuổi

D303a

D304a

D303b

D304b

4

Đôi nữ 46-50 tuổi

D401a

D401b

D402b
5

Đôi nam 31-40 tuổi

B301a

B301b

B302b
6

Đôi nam nữ 31-40 tuổi

B501a

B501b7

Đôi nữ 31-40 tuổi

B403

B4048

Đôi nữ 41-45 tuổi

C401a

C401b
Ngày 15/4/2015

Buổi sáng: 8h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam 51-55 tuổi

E302a

E030b

E304b
2

Đôi nữ 51-55 tuổi

E402a

E403b

E404b
3

Đôi nam nữ 51-55 tuổi

D503

D5044

Đơn nữ 18-30 tuổi

A201

A202

A203

A204

5

A205

A206

A207

A208

6

Đơn nam 18-30 tuổi

A117

A118

A119

A120

7

A121

A122

A123

A124

Buổi tối: 19h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam 46-50 tuổi

D305a

D306a

D305b

D306b

2

Đôi nữ 46-50 tuổi

D402a

D403b

D404b
3

Đôi nam nữ 46-50 tuổi

D501

D5024

Đôi nam 41-45 tuổi

C305a

C306a

C305b

C306b

5

Đôi nữ 41-45 tuổi

C401a

C402b6

Đôi nam nữ 41-45 tuổi

C501

C5027

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A517

A518

A519

A520

8

A521

A522

A523

A424

Ngày 16/4/2015

Buổi sáng: 8h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam 51-55 tuổi

E303a

E305b

E306b
2

Đôi nữ 51-55 tuổi

E403a

E405b

E406b
3

Đôi nam nữ 51-55 tuổi

D505

D5064

Đôi nam 41-45 tuổi

C307b

C308b5

Đôi nam 46-50 tuổi

D307b

D308b6

Đôi nam 31-40 tuổi

B302a

B303b

B304b
7

Đôi nữ 31-40 tuổi

B405

B4068

Đôi nam nữ 31-40 tuổi

B502a

B502bBuổi tối: 19h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 51-55 tuổi

D507

D5082

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A525

A526

A527

A528

3

Đôi nam 46-50 tuổi

D309b

D310b4

Đôi nữ 46-50 tuổi

D403a

D405b

D406b
5

Đôi nam nữ 46-50 tuổi

D503

D5046

Đôi nữ 18-30 tuổi

A402

A404

A405

A407

7

Đôi nam 18-30 tuổi

A317

A318

A319

A320

8

A321

A322

A323

A324

Ngày 17/4/2015

Buổi sáng: 8h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A525

A526

A527

A528

2

Đôi nam 41-45 tuổi

C309b

C310b3

Đôi nữ 41-45 tuổi

C403a

C403b4

Đôi nam nữ 41-45 tuổi

C503

C5045

Đôi nữ 31-40 tuổi

B407

B4086

Đơn nữ 18-30 tuổi

A209

A210

A211

A212

7

Đơn nam 18-30 tuổi

A125

A126

A127

A128

Buổi tối: 19h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 51-55 tuổi

D509

D5102

Đôi nam nữ 46-50 tuổi

D505

D5063

Đôi nam 31-40 tuổi

B303a

B305b

B306b
4

Đôi nữ 31-40 tuổi

B409

B4105

Đôi nam nữ 31-40 tuổi

B503a

B503b6

Đôi nam nữ 41-45 tuổi

C505

C5067

Đôi nữ 18-30 tuổi

A409

A410

A411

A412

8

Đôi nam 18-30 tuổi

A325

A326

A327

A328

Ngày 18/4/2015

Buổi sáng: 8h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A529

A530Đôi nữ 51-55 tuổiE410

E411

2

Đôi nam 51-55 tuổi

E310

E311Đôi nam 46-50 tuổiD317

D318

3

Đôi nữ 46-50 tuổi

D410

D411Đơn nam 18-30 tuổiA129

A130

4

Đơn nữ 18-30 tuổi

A213

A214Đôi nam 31-40 tuổiB310

B311

5

Đôi nam nữ 31-40 tuổi

B507

B508Đôi nam 41-45 tuổiC317

C318

6

Đôi nữ 41-45 tuổi

C407

C408Đôi nam 18-30 tuổiA329

A330

7

Đôi nữ 18-30 tuổi

A413

A414Buổi tối: 19h00

Số TT

Nội dung


Mã số trận

1

Đôi nam nữ 18-30 tuổi

A531


Đôi nam 51-55 tuổi
E312Đôi nữ 51-55 tuổiE412
Đôi nam 46-50 tuổi


D319

2

Đôi nữ 46-50 tuổi

D412


Đơn nam 18-30 tuổi
A131Đơn nữ 18-30 tuổiA215
Đôi nam 31-40 tuổi


B312

3

Đôi nam nữ 31-40 tuổi

B509


Đôi nam 41-45 tuổi
C319Đôi nữ 41-45 tuổiC409
Đôi nữ 18-30 tuổi


A415

4

Đôi nam 18-30 tuổi

A331


Lễ bế mạc và trao thưởng

: Files
Files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
Files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
Files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
Files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương