KẾ hoạch đẤu thầu xây dựng công trìNHtải về 24.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích24.72 Kb.
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư các hộ đồng bào dân tộc thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa(Kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Bình Phước)TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)


Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Dịch vụ tư vấn
Sử dụng nguồn vốn bồi thường Dự án thủy lợi Phước Hòa

1

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt

26.861.941

Chỉ định thầu

Năm 2010

Trọn gói

30 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

175.614.354

Chỉ định thầu

Năm 2010

Trọn gói

Theo thời gian thi công

3

Kiểm toán công trình

41.372.750

Chỉ định thầu

Năm 2011

Trọn gói

30 ngày

II

Mua sắm hàng hóa
1

Bảo hiểm công trình

28.234.195

Chỉ định thầu

Năm 2010

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Xây dựng và lắp đặt thiết bị
1

Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư các hộ đồng bào dân tộc, thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa

9.096.586.795

Chỉ định thầu

Năm 2010

Theo đơn điều chỉnh

180 ngày

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> 7FD62601F4020736472577520010B552 -> $file
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
$file -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương