Sân vận động Tỉnh Bình Phướctải về 11.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.56 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số : 1553/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt kết quả gói thầu Xây dựng khán đài B

Sân vận động Tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 16/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 và Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 02/02/2004 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu;

Xét đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 959/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 9 năm 2006,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Xây dựng khán đài B – Sân vận động tỉnh Bình Phước với các nội dung chính như sau:

  1. Nhà trúng thầu: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Địa chỉ: Số 34, Phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

  1. Giá trúng thầu: 7.868.525.840 đồng ( Bảy tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm hai mươi lăm ngàn, tám trăm bốn mươi đồng).

  2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói ( Khoán gọn theo giá trúng thầu được UBND tỉnh phê duyệt ).

  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 nagỳ kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2. Sở TDTT là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Các ông ( Bà ) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thể dục Thể thao, Nhà thầu có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.


T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương