C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâNtải về 58.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích58.7 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 16 - 5 - 2012UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 598/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 háng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính

năm 2012 của tỉnh Vĩnh Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 05/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 80/TTr-SNV, ngày 30/3/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trương Văn Sáu

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-UBND,

ngày 11/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
STT

Nội dung, nhiệm vụ

Cơ quan
thực hiện


Cơ quan
phối hợp


Thời gian
hoàn thành


I

CẢI CÁCH THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH:

 

 

 

1

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Tháng 4/2012

2

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2012

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

 

 

1

Rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2012

2

Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Theo nghị quyết đơn giản hoá TTHC của Chính phủ

III

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

 

 

1

Đề xuất các phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố cho phù hợp thực tiễn và quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Trong năm 2012

2

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các ngành, các cấp và kiến nghị xử lý những nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo.

Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2012

3

Rà soát, đề xuất thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2012.

IV

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

 

 

 
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ.

Thường xuyên trong năm 2012

V

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG:

 

 

 

1

Tiếp tục phân loại và giao quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Sở Tài chính,

Sở Nội vụ.Thường xuyên trong năm 2012

2

Rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số phí, lệ phí, sáp nhập một số quỹ và các quy định về huy động đóng góp của nhân dân.

Sở Tài chính.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2012

VI

HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

 

 
1

Nâng cấp, khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử và các phần mềm dùng chung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012

2

Xây dựng trang thông tin điện tử về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm 2012

3

Áp dụng và tiếp tục triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008.

Sở Khoa học và Công nghệ.

Các cơ quan, đơn vị đã và chuẩn bị được công nhận.

Thường xuyên trong năm 2012

4

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính nhà nước theo kế hoạch được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các cơ quan, địa phương được ghi kế hoạch.

Thường xuyên trong năm 2012

5

Triển khai ứng dụng phần mềm tin học phục vụ cải cách TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh,

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012

VII

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

 

 
1

Tập huấn CCHC, cách thức giao tiếp với tổ chức, công dân và nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012

2

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên trang về CCHC trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh và Báo Vĩnh Long.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, Báo Vĩnh Long.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2012.

3

Tuyên truyền việc thực thi đơn giản hoá TTHC theo nghị quyết của Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, báo, đài địa phương.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012.

VIII

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

 

 
1

Kiểm tra công tác thực hiện CCHC, công tác công vụ, công chức.

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Theo kế hoạch kiểm tra năm 2012

2

Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Các sở, ngành có liên quan đến nội dung đánh giá, Văn phòng UBND tỉnh.

Tháng 12/2012.

3

Sơ, tổng kết công tác CCHC

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Tháng 12/2012.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trương Văn Sáu

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương