BỘ NỘi vụ ban quản lý DỰ ÁN 513 –––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.33 Kb.


BỘ NỘI VỤ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 513

––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2015


BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 từ tháng 01

đến hết tháng 4/2015 và nhiệm vụ thời gian tới
Kính gửi: - Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình.

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng.I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

1. Lập, phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và lựa chọn nhà thầu.

a) Sau khi nhận được văn bản đề nghị gửi kèm theo hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi lấy ý kiến các Bộ có liên quan và ban hành văn bản góp ý kiến. 06 tháng đầu năm 2015 đã tham mưu Lãnh đạo Bộ đã ban hành văn bản góp ý kiến đối với 15 tỉnh, thành phố. Đến nay, có 53/63 tỉnh, thành phố có văn bản góp ý của Bộ, còn 03 tỉnh, thành phố đang gửi xin ý kiến các Bộ, 03 tỉnh, thành phố không lập, gồm Gia Lai, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và 04 tỉnh, thành phố chưa gửi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, gồm: Hải Phòng, Lạng Sơn, Bình Định, Bình Thuận.

b) Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh đã chỉnh sửa, hoàn thiệt và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán làm căn cứ tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 40/53 tỉnh, thành phố phê duyệt.

c) Căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu, đến nay đã có 05 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức thi công các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương.

d) Một số tỉnh, thành phố đã và đang triển khai thực hiện công tác lập mới, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tại địa phương trước khi có Dự án 513 và đang đề nghị Bộ tổ chức hội nghị thẩm định, nghiệm thu sản phẩm như Quảng Ngãi, Hà Giang, Gia Lai (đã thực hiện xong trong năm 2013), Hà Nội, Vĩnh Phúc.

2. Về công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại

a) Đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội (Bộ trưởng đã ký Tờ trình) xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế tại 02 khu vực.

b) Đã báo cáo Lãnh đạo Bộ ký Tờ trình số 1900/TTr-BNV ngày 05/5/2015 trình Chính phủ việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại 02 khu vực.

c) Đang dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các cặp tỉnh, thành phố: Quảng Ninh với Hải Phòng; Hải Phòng với Hải Dương; Thanh Hóa với Hòa Bình; Hòa Bình với Ninh Bình; Đắk Lắk với Khánh Hòa; Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và sẽ trình Lãnh đạo Bộ trong tháng 5/2015.

d) Đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xác định lại địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực có đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất, tự nhiên, lũ lụt.

3. Một số nhiệm vụ thường xuyên khác

a) Ban hành văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và báo cáo về Ban Chỉ đạo nhu cầu kinh phí, mức đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Đến nay, đã nhận được báo cáo đề nghị của 32 tỉnh, thành phố báo cáo nhu cầu kinh phí và Ban Quản lý Dự án đang tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi cấp có thẩm quyền xem xét mức hỗ trợ kinh phí cho địa phương.

b) Hướng dẫn, trả lời kiến nghị, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

c) Xây dựng báo cáo kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ quyết định tổ chức hội nghị thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi.

d) Dự thảo trình tự tổ chức hội nghị thẩm định sản phẩm Dự án 513.

đ) Báo cáo và đã được Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn địa phương về hồ sơ đề nghị thẩm định sản phẩm Dự án 513.

e) Báo cáo và đã được Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu sản phẩm Dự án.

g) Báo cáo và đã được Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Dự án và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Quản lý Dự án 513.

h) Trình Lãnh đạo Bộ quyết định phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện Dự án của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án 513 trong năm 2015.

3. Đánh giá chung

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02/5/2012 và hoàn thành trong năm 2015. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án mới chỉ dừng lại ở bước lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, một số địa phương đã xong công tác lựa chọn nhà thầu và đang trong giai đoạn thi công các hạng mục công việc của Dự án. Như vậy, năm 2015 chưa hoàn thành Dự án theo tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao.II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục góp ý Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đối với các tỉnh, thành phố còn lại và đôn đốc địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

2. Tổ chức các Hội thảo xây dựng Tờ trình Chính phủ và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội xem xét, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại và trình cấp có thẩm quyền về việc xác định lại địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực có đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất, tự nhiên, lũ lụt.

3. Phối hợp với Tổ Thư ký Hội đồng thẩm định trình Lãnh đạo Bộ, Trưởng ban Chỉ đạo xem xét tổ chức hội nghị thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa.

4. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án tại 03 khu vực trong cả nước.

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương.

6. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, trả lời kiến nghị, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Dự án.

7. Chuẩn bị tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án 513 giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

8. Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xác định phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương liên quan.

9. Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán mở rộng ứng dụng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

10. Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính mới phát sinh.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 từ tháng 01 đến tháng 4/2015 và nhiệm vụ thời gian tới, Ban Quản lý Dự án 513 báo báo Lãnh đạo Bộ./.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Hùng: DATA -> 513 -> DOCUMENT -> 2015
DATA -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DATA -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
DATA -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
DATA -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
DATA -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
DATA -> Nghiên cứu một số đặc điểm
DATA -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
DATA -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
2015 -> BỘ NỘi vụ –––– Số: /bc-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương