Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếtải về 6.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích6.92 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2989/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 883/CT-THNVDT ngày 05/6/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh An Giang nêu tại Công văn số 883/CT-THNVDT ngày 05/6/2015 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07/5/2015, Công văn số 2093/TCT-KK ngày 28/5/2015 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó: DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh chậm khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (khai điều chỉnh, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng) nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì DNTN Nguyễn Thị Thùy Trinh bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh An Giang phối hợp với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan, trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).8

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí


 

 
: Upload -> Video
Video -> TỔng cục thuế
Video -> Ngày 29 tháng 06 năm 2006
Video -> V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
Video -> Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Video -> Khu công nghiệp Biên Hòa II, tp
Video -> Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương