Upload/Video
  TỔng cục thuế
  Ngày 29 tháng 06 năm 2006
  Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
  Khu công nghiệp Biên Hòa II, tp
  Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ ĐẢm bảo chuẩn mực số 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  Ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
aijsc_share/video
  Khách sạn 32 Phan Đình Phùng
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên Số dư đầu kỳ
  Chuẩn mực kiểm toán việt nam số 530
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  Về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế
resources/videos
  GIỚi thiệu xây dựng mạng lưỚI Đo mưa cộng đỒng phục vụ CÔng tác phòng chống lũ
Upload/Video
  Kho bạc nhà NƯỚC
resources/videos
  TỔng quan về apec mục tiêu
  HỘi thảo apec về quản lý RỦi ro thiên tai dựa vào cộng đỒng trong bối cảnh biếN ĐỔi khí HẬU
video/songs
  Alleluia to Christ the Lord (V1 V2 c v1cn v2cn ccn*2)
directory Upload Video  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương