Về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuếtải về 9.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.51 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1296/TCT-KK
V/v đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4113/CT-KK&KTT của Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Điểm 1.2.3, Mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Về việc tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khai qua mạng đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán: Tổng cục Thuế ghi nhận để phân tích ứng dụng và nâng cấp trong thời gian tới.

- Về nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế:Trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp năm 2015 có doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng khi chuyển sang kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đáp ứng đủ cả Điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được chuyển đổi phương pháp.

Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo phương pháp trực tiếp không đáp ứng các Điều kiện áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ hoặc có đủ Điều kiện áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp thì không phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với các trường hợp khác.

Việc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế cho người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.3, Mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương


 

: Upload -> Video
Video -> TỔng cục thuế
Video -> Ngày 29 tháng 06 năm 2006
Video -> Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Video -> V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
Video -> Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Video -> Khu công nghiệp Biên Hòa II, tp
Video -> Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
Video -> HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương