Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çutải về 468.98 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích468.98 Kb.
  1   2   3   4   5

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ng vµ nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn ®¸ng kinh ng¹c kh«ng chØ víi ng­êi d©n ViÖt Nam mµ cßn víi b¹n bÌ quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®· lµm cho ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc t¨ng nªn.§Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nãi riªng.

ViÖt Nam lµ mét ®Êt n­íc cã nguån tµi nguyªn rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, trong c¸c nguån tµi nguyªn ®ã th× víi nguån lao ®éng råi dµo vµ tr×nh ®é cao vÉn ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,nÒn kinh tÕ vÉn cßn khã kh¨n ,thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ vÉn cßn h¹n chÕ th× viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ lý do ®Ó Em chän ®Ò tµi:Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕnTh¾ng.

Môc ®Ých nghiªn cøu chñ yÕu cña t«i lµ dùa vµo sù ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®Ó ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Trong ®Ò tµi nµy ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ dïng ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng dùa vµo sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó ph©n tÝch.KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm:Ch­¬ng I: Gia c«ng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n

§­a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¬ së lý thuyÕt cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn nã.Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.

Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.

§­a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng

V× tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tÕ t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu nªn nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ang cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.


Ch­¬ng I:

c¬ së lý luËn vÒ gia c«ng xuÊt khÈu
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña gia c«ng xuÊt khÈu.

1.Kh¸i niÖm .

Gia c«ng quèc tÕ lµ mét ph­¬ng thøc kh¸ phæ biÕn trong bu«n b¸n ngo¹i th­¬ng cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Gia c«ng quèc tÕ cã thÓ ®­îc quan niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ng theo c¸ch hiÓu chung nhÊt th× gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i trong ®ã mét bªn(gäi lµ bªn nhËn gia c«ng ) nhËp khÈu nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cña mét bªn kh¸c (gäi lµ bªn ®Æt gia c«ng) ®Ó chÕ biÕn thµnh ra thµnh phÈm, giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng vµ nhËn thï lao(gäi lµ phÝ gia c«ng). Nh­ vËy trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt.

Nh­ vËy, gia c«ng quèc tÕ lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt c¸c thuéc tÝnh riªng cña ®èi t­îng lao ®éng (nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm ) ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m t¹o cho s¶n phÈm mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã. Bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ giao toµn bé nguyªn vËt liÖu hoÆc chØ nguyªn vËt liÖu chÝnh hoÆc b¸n thµnh phÈm cã khi gåm c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyªn gia cho bªn nhËn gia c«ng. Trong tr­êng hîp kh«ng giao nhËn nguyªn vËt liÖu chÝnh th× bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ ®Þnh cho bªn kia mua nguyªn vËt liÖu ë mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã víi gi¸ c¶ ®­îc Ên ®Þnh tõ tr­íc hoÆc thanh to¸n thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n. Cßn bªn nhËn gia c«ng cã nghÜa vô tiÕp nhËn hoÆc mua nguyªn vËt liÖu sau ®ã tiÕn hµnh gia c«ng, s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng c¶ vÒ sè l­îng chñng lo¹i, mÉu m·, thêi gian. Sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh gia c«ng th× giao l¹i thµnh phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng vµ nhËn mét kho¶n phÝ gia c«ng theo tho¶ thuËn tõ tr­íc. Khi ho¹t ®éng gia c«ng v­ît ra khái biªn giíi quèc gia gäi lµ gia c«ng quèc tÕ. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ®­a vµo th«ng qua nhËp khÈu ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh gia c«ng. Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng trong n­íc mµ ®Ó xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ chªnh lÖch gi¸ phô liÖu cung cÊp tiÒn c«ng vµ chi phÝ kh¸c ®em l¹i. Thùc chÊt gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng nh­ng lµ lao ®éng d­íi d¹ng sö dông thÓ hiÖn trong hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i xuÊt khÈu nh©n c«ng ra n­íc ngoµi.

2. §Æc ®iÓm .

Trong gia c«ng quèc tÕ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt.

Mèi quan hÖ gi÷a bªn ®Æt gia c«ng víi bªn nhËn gia c«ng ®­îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång gia c«ng. Trong quan hÖ hîp ®ång gia c«ng, bªn nhËn gia c«ng chÞu mäi chi phÝ vµ rñi ro cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng.

Trong quan hÖ gia c«ng bªn nhËn gia c«ng sÏ thu ®­îc mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ gia c«ng cßn bªn ®Æt gia c«ng sÏ mua l¹i toµn bé thµnh phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra trong qu¸ tr×nh gia c«ng.

Trong hîp ®ång gia c«ng ng­êi ta qui cô thÓ c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i nh­ vÒ thµnh phÈm, vÒ nguyªn liÖu, vÒ gi¸ c¶ gia c«ng, vÒ nghiÖm thu, vÒ thanh to¸n, vÒ viÖc giao hµng.

VÒ thùc chÊt, gia c«ng quèc tÕ lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng nh­ng lµ lao ®éng ®­îc sö dông, ®­îc thÓ hiÖn trong hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i lµ xuÊt khÈu lao ®éng trùc tiÕp.3. Vai trß.

Ngµy nay gia c«ng quèc tÕ kh¸ phæ biÕn trong bu«n b¸n ngo¹i th­¬ng cña nhiÒu n­íc. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng, ph­¬ng thøc nµy gióp hä lîi dông ®­îc gi¸ rÎ vÒ nguyªn liÖu phô vµ nh©n c«ng cña n­íc nhËn gia c«ng.§èi víi bªn nhËn gia c«ng,ph­¬ng thøc nµy gióp hä gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n lao ®éng trong n­íc hoÆc nhËn ®­îc thiÕt bÞ hay c«ng nghÖ míi vÒ cho n­íc m×nh, nh»m x©y dùng mét nÒn c«ng nghiÖp d©n téc. NhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· nhê vËn dông ph­¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ cã ®­îc mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng h¹n nh­ Hµn Quèc,Th¸i Lan, Xingapo….3.1. §èi víi n­íc ®Æt gia c«ng :

  • khai th¸c ®­îc nguån tµi nguyªn vµ lao ®éngtõ c¸c n­íc nhËn gia c«ng .

  • cã c¬ héi chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó kiÕm lêi.

3.2. §èi víi n­íc nhËn gia c«ng :

  • Gãp phÇn tõng b­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh. Th«ng qua ph­¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt h¹n chÕ cã c¬ héi tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c ®­îc nguån tµi nguyªn ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò viÖc lµm cho x· héi. §Æc gia c«ng quèc tÕ kh«ng nh÷ng cho phÐp chuyªn m«n ho¸ víi tõng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh mµ chuyªn m«n ho¸ trong tõng c«ng ®o¹n, tõng chi tiÕt s¶n phÈm.

  • T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tõng b­íc thiÕt lËp nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ quèc tÕ ho¸:

  1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c«ng nghhiÖp theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.

  2. N©ng cao tay nghÒ ng­êi lao ®éng vµ t¹o dùng ®éi nguz qu¶n lý cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong viÖc tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ qu¶n lý nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.

  3. Gãp phÇn t¹o nguån tÝch luü víi khèi l­îng lín.

  4. TiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ qu¶n lý vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ.

§èi víi ViÖt Nam nhê vËn dông ®­îc ph­¬ng thøc nµy ®· khai th¸c ®­îc mÆt lîi thÕ rÊt lín vÒ lao ®éng vµ ®· thu hót ®­îc thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ gi¶i quyÕt ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n. N©ng cao tay nghÒ vµ kiÕn thøc cho ng­êi lao ®éng. TiÕp cËn vµ häc hái c¸c kiÓu qu¶n lý míi, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c n­íc, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh c«ng viÖc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
II. C¸c h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu.

Cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i gia c«ng quèc tÕ nh­ ph©n lo¹i theo quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng, ph©n lo¹i theo gi¸ c¶ gia c«ng hoÆc ph©n lo¹i theo c«ng ®o¹n s¶n xuÊt.1.XÐt vÒ quyÒn së h÷u nguyªn liÖu.

1. 1 Ph­¬ng thøc nhËn nguyªn vËt liÖu, giao thµnh phÈm

§©y lµ ph­¬ng thøc s¬ khai cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu. Trong ph­¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng giao cho bªn nhËn gia c«ng nguyªn vËt liÖu, cã khi c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt phôc vô cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh s¶n xuÊt gia c«ng theo yªu cÇu vµ giao thµnh phÈm, nhËn phÝ gia c«ng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng, kh«ng cã sù chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu. Tøc lµ bªn ®Æt gia c«ng vÉn cã quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu cña m×nh.

ë n­íc ta, hÇu hÕt lµ ®ang ¸p dông ph­¬ng thøc nµy. Do tr×nh ®é kü thuËt m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña ta cßn l¹c hËu, ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt kÕ mÉu m·... nªn viÖc phô thuéc vµo n­íc ngoµi lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái trong nh÷ng b­íc ®i ®Çu tiªn cña gia c«ng xuÊt khÈu. Ph­¬ng thøc nµy cã kiÓu d¹ng mét vµi ®iÓm trong thùc tÕ. §ã lµ bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ giao mét phÇn nguyªn liÖu cßn l¹i hä giao cho phÝa nhËn gia c«ng tù ®Æt mua t¹i c¸c nhµ cung cÊp mµ hä ®· chØ ®Þnh s½n trong hîp ®ång.

1.2 Ph­¬ng thøc mua ®øt, b¸n ®o¹n.

§©y lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈu nhËn nguyªn liÖu vµ giao thµnh phÈm.

ë ph­¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng dùa trªn hîp ®ång mua b¸n, b¸n ®øt nguyªn vËt liÖu cho bªn nhËn gia c«ng víi ®iÒu kiÖn sau khi s¶n xuÊt bªn nhËn gia c«ng ph¶i b¸n l¹i toµn bé s¶n phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng. Nh­ vËy, ë ph­¬ng thøc nµy cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu tõ phÝa ®Æt gia c«ng sang phÝa nhËn gia c«ng. Sù chuyÓn ®æi nµy lµm t¨ng quyÒn chñ ®éng cho phÝa nhËn gia c«ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Þnh gi¸ s¶n phÈm gia c«ng. Ngoµi ra, viÖc tù cung cÊp mét phÇn nguyªn liÖu phô cña bªn nhËn gia c«ng ®· lµm t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong hµng ho¸ xuÊt khÈu, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng gia c«ng.

1.3 Ph­¬ng thøc kÕt hîp.

§©y lµ ph­¬ng thøc ph¸t triÓn cao nhÊt cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®­îc ¸p dông khi tr×nh ®é kü thuËt, thiÕt kÕ mÉu m· cña ta ®· ph¸t triÓn cao. Khi ®ã bªn ®Æt gia c«ng chØ giao mÉu m· vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm. Cßn bªn nhËn gia c«ng tù lo nguyªn vËt liÖu, tù tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng theo yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng. Trong ph­¬ng thøc nµy, bªn nhËn gia c«ng hÇu nh­ chñ ®éng hoµn toµn trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm, ph¸t huy ®­îc lîi thÕ vÒ nh©n c«ng còng nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu trong n­íc. Ph­¬ng thøc nµy lµ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¸t triÓn.2. XÐt vÒ mÆt gi¸ c¶ gia c«ng.

2.1 Hîp ®ång thùc thi thùc thanh.

Trong ph­¬ng thøc nµy ng­êi ta qui ®Þnh bªn nhËn gia c«ng thanh to¸n víi bªn ®Æt gia c«ng toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc tÕ cña m×nh céng víi tiÒn thï lao gia c«ng. §©y lµ ph­¬ng thøc gia c«ng mµ ng­êi nhËn gia c«ng ®­îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc t×m c¸c nhµ cung cÊp nguyªn phô liÖu cho m×nh.2.2. Hîp ®ång kho¸n.

Trong ph­¬ng thøc nµy, ng­êi ta x¸c ®Þnh mét gi¸ ®Þnh møc cho mçi s¶n phÈm, bao gåm chi phÝ ®Þnh møc vµ thï lao ®Þnh møc. Dï chi phÝ thùc tÕ cña bªn nhËn gia c«ng lµ bao nhiªu ®i n÷a, hai bªn vÉn thanh to¸n víi nhau theo gi¸ ®Þnh møc ®ã. §©y lµ ph­¬ng thøc gia c«ng mµ bªn nhËn ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vÒ nguyªn phô liÖu nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn thua thiÖt.3.XÐt vÒ sè bªn tham gia quan hÖ gia c«ng.

3.1 Gia c«ng hai bªn .

Trong ph­¬ng thøc nµy, ho¹t ®éng gia c«ng chØ bao gåm bªn ®¹t gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng. Mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu do mét nhËn gia c«ng lµm cßn bªn ®Æt gia c«ng cã nghÜa vô thanh to¸n toµn bé phÝ gia c«ng cho bªn nhËn gia c«ng.3.2 Gia c«ng nhiÒu bªn.

Ph­¬ng thøc nµy cßn gäi lµ gia c«ng chuyÓn tiÕp, trong ®ã bªn nhËn gia c«ng lµ mét sè doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm gia c«ng cña ®¬n vÞ tr­íc lµ ®èi t­îng gia c«ng cña ®¬n vÞ sau, cßn bªn ®Æt gia c«ng vÉn chØ lµ mét. Ph­¬ng thøc nµy chØ thÝch hîp víi tr­êng hîp gia c«ng mµ s¶n phÈm gia c«ng ph¶i s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng ®o¹n. §©y lµ ph­¬ng thøc gia c«ng t­¬ng ®èi phøc t¹p mµ c¸c bªn nhËn gia c«ng cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi nhau th× míi b¶o ®¶m ®­îc tiÕn ®é mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng.


III. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu.

1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan.

1.1 Xu h­íng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i.

HiÖn nay xu h­íng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i nhiÒu nhµ kinh tÕ trªn thÕ giíi xem lµ mét xu h­íng ph¸t triÓn kh¸ch quan tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.Xu h­íng nµy t¹o ra sù th©m nhËp thÞ tr­êng thuËn lîi h¬n cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.Sù nh¹y bÐn cña c¸c chÝnh phñ vµ søc m¹nh cña c¸c quy t¾c song ph­¬ng cã t¸c dông chÕ ngù kh¶ n¨ng quay trë l¹i cña c¸c biÖn ph¸p bu«n b¸n nghiªm ngÆt. H¬n n÷a, sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ th­¬ng m¹i khu vùc,thÕ giíi nh­ AFTA,WTO. . Cã vai trß nh­ mét xung lùc thóc ®Èy cho hÖ thèng tù do ho¸ th­¬ng m¹i bao gåm c¶ viÖc thùc hiÖn vßng ®µm ph¸n URUGUAY vµ viÖc ®­a vµo c¸c hiÖp ®Þnh míi.§èi víi hµng dÖt, may. Sù “liªn kÕt” s¶n phÈm theo hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may mÆc (ATC) vÉn tiÕp tôc víi viÖc gi¶m kh¸ nhiÒu biÖn ph¸p b¶o vÖ chuyÓn tiÕp.

MÆt kh¸c, sù t¨ng tr­ëng Ngo¹i Th­¬ng nhanh cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong vµi thËp kû qua trong khi thÞ tr­êng ®· cã dÊu hiÖu b·o hoµ ®ang t¨ng møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc xuÊt khÈu cã c¬ cÊu xuÊt khÈu gièng nhau.

Cã mét sè nguyªn nh©n chÝnh lµm suy gi¶m xuÊt khÈu vµ còng lµ yÕu tè lµm sù c¹nh tranh trë lªn s©u s¾c h¬n,®ã lµ:

Sù suy gi¶m t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu gÇn ®©y do sù héi tô bÊt th­êng cña nh÷ng yÕu tè tiªu cùc cã tÝnh chu kú trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¶ trong nÒn kinh tÕ khu vùc nh­: Sù suy gi¶m nhu cÇu nhËp khÈu do sù gi¶m sót t¨ng tr­ëng ë NhËt,T©y ©u vµ Mü. Sù lªn gi¸ cña tû gi¸ thùc ë mét sè n­íc §«ng ¸ lµm gi¶m xuÊt khÈu ë khu vùc nµy.. .

§èi t­îng c¹nh tranh thay ®æi do chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu:c¸c n­íc Ch©u ¸ cã xu h­íng c¹nh tranh m¹nh víi nhau h¬n lµ c¸c ®èi thñ xuÊt khÈu trªn thÕ giíi do tÝnh t­¬ng ®ång ngµy cµng cao trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh dùa vµo møc chi phÝ thÊp h¬n nhê xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã tû lÖ lao ®éng cao nh­ gia c«ng xuÊt khÈu may mÆc ®ang chÞu søc Ðp lín do sù tham gia nhanh cña Trung quèc vµo thÞ tr­êng thÕ giíi.1.2. Nh©n tè ph¸p luËt.

HÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ gia c«ng quèc tÕ bao gåm hÖ thèng luËt th­¬ng m¹i quèc gia, luËt quèc tÕ vµ c¸c tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ. HÖ thèng ph¸p luËt cña mét quèc gia cã t¸c dông khuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ c«ng t¸c xuÊt khÈu th«ng qua luËt thuÕ, c¸c møc thuÕ cô thÓ, quy ®Þnh vÒ ph©n bæ h¹n ng¹ch, c¸c thñ tôc h¶i quan…1.3. Nh©n tè vÒ c«ng nghÖ.

HiÖn nay khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc cña ngµnh kinh tÕ rÊt ®­îc chó träng bëi c¸c lîi Ých mµ nã mang l¹i. YÕu tè c«ng nghÖ cã t¸c ®éng lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c xuÊt khÈu. Nhê sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng b­u chÝnh viÔn th«ng c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng cã thÓ ®µm tho¹i trùc tiÕp víi kh¸ch hµng qua telex, fax, telephone, internet…thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian vµ thêi gian ®Ó gi¶m bít chi phÝ. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cã thÓ n¾m v÷ng c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã, yÕu tè c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, khoa häc c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn c¸c lÜnh vùc nh­ vËn t¶i, dÞch vô ng©n hµng… ®ã còng lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu.1.4. C¸c nh©n tè kh¸c.

  • Gi¸ c¶: vÊn ®Ò gi¸ c¶ hµng hãa trong c¬ chÕ thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p v× mçi thÞ tr­êng cã mét møc gi¸ kh¸c nhau víi cïng mét lo¹i hµng hãa. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸n ®o¸n ®Ó lùa chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sao cho phï hîp víi thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶ vµ së thÝch.

  • DÞch vô : th­¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó. DÞch vô xuÊt hiÖn ë mäi giai ®o¹n cña ho¹t ®éng b¸n hµng. Nã hç trî tr­íc, trong vµ sau b¸n hµng. DÞch vô tr­íc khi b¸n hµng nh»m chuÈn bÞ cho thÞ tr­êng tiªu thô, khuÕch tr­¬ng, thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng. DÞch vô trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nh»m t¹o dùng niÒm tin cho kh¸ch hµng. Cßn trong dÞch vô sau khi b¸n hµng nh»m t¸i t¹o l¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngµy nay c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i rÊt quan träng nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu, c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i quan träng nh­ dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng, dÞch vô tµi chÝnh tÝn dông…

2. Nh÷ng nh©n tè chñ quan.

2.1.Chñ tr­¬ng ,chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam.

Lµ mét n­íc ®i sau, chóng ta cã ®iÒu kiÖn häc hái vµ rót ra kinh nghiÖm tõ mét sè n­íc ®i tr­íc trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn ®ã lµ viÖc thay thÕ chÝnh s¸ch thay thÕ nhËp khÈu b»ng viÖc h­íng vµo xuÊt khÈu, néi dung cña chÝnh s¸ch nµy bao gåm:

Héi nhËp nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu qua viÖc tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ, th­¬ng m¹i ®a biªn, më réng quan hÖ th­¬ng m¹i song biªn t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc cã c¬ héi tham gia vµo ho¹t ®éng Ngo¹i Th­¬ng .

T¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña ViÖt nam t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­:t¨ng chÊt l­îng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh nh­ chi phÝ c¶ng, vËn t¶i, bèc rì, chi phÝ hµnh chÝnh, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh»m gi¶m c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. . .

C¶i tiÕn c¸c thñ tôc h¶i quan vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh h¶i quan nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé h¶i quan ®ång ®Òu t¹i c¸c n¬i ®Ó hiÓu vµ ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu, biÓu thuÕ thèng nhÊt, ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó viÖc lµm thñ tôc vµ kiÓm ho¸ ®­îc nhanh chãng. Gi¶m chi phÝ chê tµu,bÕn b·i. .v.v

ViÖc thùc thi chÝnh s¸ch nµy ®· vµ sÏ tiÕp tôc t¹o nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng,®Æc biÖt lµ trong kh©u giao nhËn nguyªn phô liÖu vµ thµnh phÈm vèn mang tÝnh th­êng xuyªn vµ nhá lÎ.ViÖc miÔn thuÕ VAT cho nguyªn phô liÖu vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµm cho c¸c doanh nghiÖp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,n©ng cao søc c¹nh tranh cho hµng ho¸ t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi.2.2. Nh©n tè vÒ con ng­êi.

VÊn ®Ò vÒ con ng­êi trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ rÊt quan träng. VÒ ph­¬ng ph¸p tæ chøc con ng­êi th× l·nh ®¹o qu¶n lý cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kû luËt khen th­ëng râ rµng ®Ó gi÷ v÷ng kû c­¬ng, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng khuynh h­íng xÊu. L·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n båi d­ìng ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh, tuyÓn dông, bè trÝ sö dông vµ ®µo th¶i ng­êi lao ®éng cã hiÖu qu¶.

§µo t¹o chuyªn m«n vµ n¨ng lùc c«ng t¸c lµ vÊn ®Ò quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong c«ng t¸c xuÊt khÈu tõ kh©u t×m hiÓu thÞ tr­êng, kh¸ch hµng ®Õn ký hîp ®ång xuÊt khÈu ®ßi hái c¸n bé ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n vµ hÕt søc n¨ng ®éng. §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o sù thµng c«ng cña kinh doanh, ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt.

Mçi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®Òu cã ­u vµ nh­îc ®iÓm. §Ó ph¸t huy ­u ®iÓm, h¹n chÕ nh­îc ®iÓm cÇn nghiªn cøu vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt trong quÈn trÞ kinh doanh quèc tÕ.2.3. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.

N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh quy m« s¶n xuÊt gia c«ng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë quy m« vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, chÊt l­îng ®éi ngò c«ng nh©n vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ngµy nay, khi muèn th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng lín th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng lín vµ cã thêi gian giao hµng nhanh.2.4. Nh©n tè marketing.

Nh©n tè marketing ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn triÓn väng ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng. C¸c nh©n tè marketing bao gåm kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr­êng, m¹ng l­íi b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuÕch tr­¬ng cña doanh nghiÖp.


IV. Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu.

1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng.

§èi víi ®¬n vÞ kinh doanh quèc tÕ, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Trong viÖc nghiªn cøu ®ã, nh÷ng néi dung mµ c«ng ty cÇn tËp trung n¾m v÷ng lµ: §iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i nãi chung, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch bu«n b¸n, ®iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ gi¸ c­íc trªn thÞ tr­êng ®ã; nhu cÇu vÒ hµng ho¸ bao gåm thÞ hiÕu vµ khèi l­îng cÇu; t×nh h×nh cung ë thÞ tr­êng ®ã nh­ c¸c h·ng cung cÊp, t×nh h×nh c¹nh tranh…

Riªng ®èi víi gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc th× c«ng ty cÇn nghiªn cøu ®ã lµ thÞ tr­êng h¹n ng¹ch hay phi h¹n ng¹ch. NÕu lµ thÞ tr­êng h¹n ng¹ch ph¶i ®Ö ®¬n lªn bé th­¬ng m¹i xin h¹n ng¹ch hay t×m ®¬n vÞ trong n­íc ®­îc bé cÊp h¹n ng¹ch ®Ó tiÕn hµnh uû th¸c gia c«ng.

§Æc thï cña gia c«ng hµng may mÆc lµ thùc hiÖn hîp ®ång kÐo dµi do vËy nghiªn cøu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i ph¶i cã dù ®o¸n tr­íc dùa trªn c¬ së thùc tÕ. NÕu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ ë n­íc ®ã kh«ng æn ®Þnh th× cã thÓ kh«ng thu ®­îc phÝ gia c«ng hay hîp ®ång bÞ huû bá bÊt kú lóc nµo.

Mçi n­íc ®Òu cã chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ¸p dông cho tõng quèc gia vÝ dô: Mü x©y dùng nªn ba lo¹i chÝnh s¸ch ¸p dông cho ba lo¹i n­íc kh¸c nhau trªn quan hÖ cña n­íc dã víi n­íc Mü. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n còng nh­ hÖ thèng ph¸p luËt cña mçi thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng. Nã kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu nãi riªng. Ch¼ng h¹n luËt ph¸p cña Mü quy ®Þnh hµng may mÆc cña ViÖt Nam nÕu s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu ngo¹i nhËp th× ph¶i chÞu møc thuÕ lµ 90%. Do nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch nµy nªn c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc t×m mäi c¸ch nhËp nguyªn liÖu tõ c¸c n­íc ASEAN gia c«ng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ c¸c n­íc kh¸c th× h¹n chÕ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy bëi thuÕ suÊt lµ 90% sÏ gi¶m rÊt nhiÒu yÕu tè c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶. Mét vÊn ®Ò kh¸c t¸c ®éng ®Õn gia c«ng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cÇn quan t©m nghiªn cøu lµ : c¸c tËp qu¸n liªn quan ®Õn lÜnh vùc giao nhËn, thñ tôc t¹i mçi c¶ng giao hµng vµ kiÓm tra hµng ho¸ lóc nhËp hµng.

Sau khi nghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n vµ hÖ thèng ph¸p luËt th× c«ng ty th­êng nghiªn cøu dù to¸n phÝ gia c«ng, ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ tÝn dông ë thÞ tr­êng ®ã ra sao. Th­êng th× c¸c c«ng ty thanh to¸n víi nhau b»ng mét ®ång tiÒn m¹nh cã gi¸ trÞ trao ®æi quèc tÕ.

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương