Về việc phê duyệt Phương án giao biên chế sự nghiệp năm 2007 2008tải về 11.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.52 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1545/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Phương án giao biên chế sự nghiệp năm 2007 - 2008CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2007 tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII về Kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế, Văn hóa thông tin, Thể thao và sự nghiệp khác năm 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án giao biên chế sự nghiệp Y tế, Văn hóa thông tin, Thể thao và sự nghiệp khác năm 2007 - 2008 cho các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh (theo danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Căn cứ Phương án được phê duyệt, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các đơn vị, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để điều chỉnh định mức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp.

Điều 3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp căn cứ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao tiến hành phân tích cơ cấu viên chức, xác định nhu cầu chức danh còn thiếu để tổ chức tuyển dụng theo quy định.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương