Phê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnhtải về 32.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích32.04 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CộNG HòA XÃ HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

TỈNH BÌNH PHƯớC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1575/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 7 năm 2010


QUYếT ĐịNH

Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình:

Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh

(Trại giống thủy sản nước ngọt cấp I)
CHủ TịCH ủY BAN NHÂN DÂN TỉNH BìNH PHƯớC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 679/TTr-SKHĐT ngày 23/6/2010,QUYếT ĐịNH:

Điu 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh (Trại giống thủy sản nước ngọt cấp I).

2. Ch đầu tư: Trung tâm Thủy sản tỉnh.

3. Đơn v tư vn lp báo cáo kinh tế k thut: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ACC.4. Mc tiêu đầu tư xây dng: Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển cá giống và đi lại của Trung tâm thủy sản cũng như nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

5. Địa đim xây dng: ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

6. Quy mô đầu tư:

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV, tổng chiều dài tuyến là 3,5 km, trong đó:

- Bề rộng mặt đường: 6,0m

- Bề rộng lề đường; 2 x 1,5m = 3m

- Bề rộng nền đường: 9,0m

- Vận tốc thiết kế: 40km/h

- Hệ thống thóat: Thóat nước dọc bằng mương có gia cố tại các vị trí có độ dốc lớn, thoát nước ngang bằng cống BTCT.

7. Diện tích sử dụng đất: 42.000m2

Trong đó:

- Đất đường giao thông cũ: 21.000m2

- Đất nông nghiệp do Công ty Cao su Đồng Phú quản lý: 9.600m2

- Đất nông nghiệp do dân quản lý: 11.400m2

8. Hồ sơ thiết kế:

- Tập 1: Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Tập 2: Tổng dự toán xây dựng công trình.

- Tập 3: Thiết kế bản vẽ thi công.9. Tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình:

STT

Nội dung

Thành tiền (đồng)

1

Chi phí xây dựng

10.714.657.000

2

Chi phí QLDA

215.726.000

3

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

752.125.000

4

Chí phí bồi thường, GPMB

1.000.000.000

5

Chi phí khác

117.898.000

6

Chi phí dự phòng

1.280.040.000
Tổng cộng:

14.080.446.000

10. Nguồn vốn đầu tư:

+ Công tác chuẩn bị đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.+ Thực hiện đầu tư: Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương (Chương trình hỗ trợ hạ tầng giống thủy sản).

11. Hình thc qun lý d án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Kế hoch đấu thu: Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

13. Thi gian thc hin: Năm 2011 - 2012

Điu 2. Trung tâm Thủy sản tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CH TCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương