HỘI ĐỒng nhân dân thị XÃ long kháNHtải về 16.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.17 Kb.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 81/2015/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Khánh, ngày 18 tháng 12 năm 2015NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2015HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH


KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND thị xã Long Khánh về việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương, điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1567/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại buổi họp Tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1567/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của UBND thị xã về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2015 (kèm Tờ trình số 1567/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương: 22.781.164.432 đồng, trong đó:

- Tỉnh bổ sung: 16.879.000.000 đồng.

- Bổ sung từ ngân sách thị xã: 5.902.164.432 đồng.

2. Bổ sung chi ngân sách thị xã:

Tổng bổ sung năm 2015: 21.495.823.704 đồng. Trong đó:

- Bổ sung chi đầu tư XDCB (hỗ trợ các công trình XHHGT): 4.807.000.000 đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên ngân sách thị xã: 16.688.823.704 đồng, gồm:

+ Ngân sách thị xã: 11.877.467.938 đồng.

+ Ngân sách phường, xã : 4.811.355.766 đồng.Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ Nghị quyết này thực hiện công khai bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2015 theo quy định; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ ngân sách năm 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thị xã thông qua.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương