Phụ lục 2 Ban hành kèm theo công văn số 1471/ty-ts ngày 01 tháng 9 năm 2009tải về 12.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.64 Kb.

Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo công văn số 1471/TY-TS ngày 01 tháng 9 năm 2009

của Cục Thú y)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…

Địa chỉ: ...............................................…..........……..............………...............….……

Điện thoại: .............................. Fax: ........................ Email: ..………........……….....…

Loại hình sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………………

Loài thủy sản: …………………………………… Số lượng: ……..……...………….

Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: ………… Cấp tại ………………..……(1)

Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................

...........................................................................................…..........…….......................

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở.

Thời gian đề nghị kiểm tra: ngày.……tháng……...năm …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ……………………

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày....../....../.. ..

Vào sổ đăng ký số ........…..ngày......../....../…….
Đăng ký tại ...........................................

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;

- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;

- (1) Đối với cơ sở kinh doanh thủy sản;

- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.

: uploads -> news -> 2015 11
news -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
2015 11 -> Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-bct ngày 15/ 02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương