QuyếT ĐỊnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 9.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.13 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1560/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 07 tháng 8 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2008;

Căn cứ Công văn số 197/HĐND ngày 04/8/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thay đổi phụ lục đính kèm Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1126/STC-NS ngày 05/8/2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Giao cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước chỉ tiêu điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 (theo biu chi tiết đính kèm).

Điu 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 được giao, UBND các huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện.

UBND các huyện, thị xã khi giao chỉ tiêu thu cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới về cơ bản khi tổng hợp lại không thấp hơn dự toán thu do UBND tỉnh giao và phải phù hợp với nguồn thu được hưởng; giao chỉ tiêu chi phải phù hợp với tổng mức và cơ cấu theo dự toán được giao.Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Hải quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CH TCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương