Phê duyệt Kế họach đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng đường Đồng Phú Bình Dương từ Km954+000(QL14)tải về 11.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.4 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1580/QĐ - UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế họach đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án:

Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương từ Km954+000(QL14)

đến Km47+056(ĐT741)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương từ Km954+000 (QL14) đến Km47+056 (ĐT741);


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 702/TTr-SKH&ĐT ngày 01/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Kế họach đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng đường Đồng Phú- Bình Dương từ Km954+000 (QL14) đến Km47+056 (ĐT741) với nội dung chính như sau:

+ Công tác rà phá bom mìn;

+ Công tác đo đạc bản đồ giải thửa và cắm cọc giải phóng mặt bằng;

+ Công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công;

+ Công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

(Có bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo).Điu 2. Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương