CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 17.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích17.6 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1519/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 02 tháng 7 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí bổ sung cắm mốc phạm vi GPMB,

đo vẽ bản đồ giải thửa, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ giao đất bổ sung

công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 5/10/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 181/TTr-SNN ngày 14/6/2010,


QUYT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí bổ sung cắm mốc phạm vi GPMB, đo vẽ bản đồ giải thửa, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ giao đất công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung đề cương:

Nội dung đề cương cắm mốc phạm vi GPMB, đo vẽ bản đồ giải thửa, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ giao đất công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh được lập theo quy định hiện hành (có đề cương ký hiệu số ĐC-LT-2010 do Ban quản lý các Dự án ngành Nông nghiệp và PTNT lập kèm theo).2. Khối lượng thực hiện:

- Cắm mốc đường viền lòng hồ và cắm bổ sung mốc ranh giới phạm vi GPMB khu vực đầu mối, bãi vật liệu: 74 mốc.

- Đo giải thửa phạm vi GPMB bổ sung công trình đầu mối, lòng hồ, bãi vật liệu, đường thi công: 40ha.

- Lập hồ sơ giao đất: 5 bộ.3. D toán chi phí: 280.698.849 đồng

(Hai trăm tám mươi triệu, sáu trăm chín tám ngàn tám trăm bốn chín đồng)

Trong đđó:

- Gói thầu B6: Cắm mốc phạm vi GPMB: 209.987.697 đồng.

- Gói thầu B7: Đo vẽ bản đồ giải thửa, lập bản đồ địa chính: 45.773.926 đồng.

- Chi phí điều tra, lập đề cương và dự toán: 8.215.773 đồng.

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu: 14.221.453 đồng

- Chi phí lập hồ sơ xin cấp đất: 2.500.000 đồng.

(Có bảng dự toán kèm theo).

Các chi phí nêu trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.4. Nguồn vốn và thời gian thực hiện:

- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ;

- Thời gian thực hiện:

+ Gói thầu B6: 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.+ Gói thầu B7: 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điu 2. Sở Nông nghiệp và PTNT là Chủ đầu tư, có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Giám đốc Ban quản lý các Dự án ngành Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương