Ủy ban nhân dân quận cầu giấYtải về 23.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích23.54 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN CẦU GIẤY


Số: 718/UBND-GDĐT


V/v: Hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học công lập

năm học 2015 - 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCầu Giấy, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Các trường công lập trên địa bàn quận
Để chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn công tác quản lý thu chi trong các trường công lập năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Đối với những khoản thu học phí:

- Thực hiện theo quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội.

- Hướng dẫn số 3086/LN:GD&ĐT-TC-LĐTB&XH ngày 28/01/2013 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2012/QĐ-UB của UBND Thành phố.

2. Đối với những khoản thu khác trong nhà trường:

Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

+ Quy trình thực hiện thỏa thuận:

Họp thống nhất chủ trương, kế hoạch thu, dự kiến chi trong BGH nhà trường.

Họp thống nhất trong liên tịch nhà trường

Họp thống nhất với Ban đại diện CMHS trường

Họp thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường

Họp với đại diện CMHS các lớp

Họp phụ huynh các lớp và ký biên bản thỏa thuận.

+ Tất cả các khoản thu thỏa thuận nhà trường phải đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ học sinh về mức thu và nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện, phù hợp điều kiện kinh tế tại địa phương. Các khoản thu này đều được hạch toán vào sổ sách kế toán theo đúng chế độ về quản lý tài chính và phải đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ.

Các trường tiến hành thỏa thuận với PHHS theo đúng qui trình, trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia. Các trường tuyệt đối không được tự đề ra các khoản thu và mức thu trái qui định.

Theo báo cáo của các trường công lập thuộc quận về khoản thu thỏa thuận, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với mặt bằng chung, UBND quận qui định khoản thu, mức thu thỏa thuận tối đa theo bảng hướng dẫn chi tiết cụ thể (Bảng chi tiết kèm theo).3. Thu Bảo hiểm y tế học sinh:

Thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo biểm y tế, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế - Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.4. Thu chi dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.5. Đối với những khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh: đề nghị các trường thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình vận động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện các trường cần lưu ý thực hiện theo quy định sau:

- Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹc học sinh.

- Lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực hiện. Trong đó, kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động, cách thực tổ chức thực hiện, chất lượng sản phẩm… Niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Kế hoạch công việc và dự trù kinh phí.- Báo cáo UBND quận để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động và thực hiện sau khi có sự đồng ý của UBND quận.

- Sau khi hoàn thành phải thực hiện niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp. Khoản thu này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán theo quy định.7. Thu chi viện trợ, quà biếu, tặng, cho:

Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.8. Thu, chi tài trợ:

Thực hiện theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.9. Các khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu:

Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.10. Những khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh: thực hiện theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Trên đây là nội dung hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học công lập năm học 2015-2016, yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc./.Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT;

- Sở Tài chính;

- Đ/c Chủ tịch UBND quận;

- Phòng TC – KH;

- Phòng GD – ĐT;

- Như trên;

- Lưu: VT;TM. ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kí

Bùi Thị Vân Anh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương