jspui/bitstream/123456789/1011/1
  Nguyễn Ngọc Lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Môi trường và Cộng đồng
jspui/bitstream/123456789/372/5
  Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/2750/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lưƠng thị loan
jspui/bitstream/123456789/2352/1
  TR¦êng đẠi học khoa học xã HỘI & nhân văN ĐẠi học quốc gia hà NỘi huy Liªn V¨n häc Mü: thi ph¸p vµ Kü x¶o
bitstream/310360000Q/13570/2
  Các triều đại Việt Nam
bitstream/310360000Q/13571/2
  Về các vua Việt Nam
dspace/bitstream/123456789/350855/1
  XÁC ĐỊnh cơ CẤu cây trồng và thời vụ HỢp lý cho các vùng thưỜng xuyên bị ngập lụt tại huyện cát tiên tỉnh lâM ĐỒNG
jspui/bitstream/123456789/4280/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
jspui/bitstream/123456789/3907/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
bitstream/1247/6407/1
  TÊN ĐƯỜng phố VÀ LÀng xã HÀ NỘi qua những lần thay đỔI Đinh Tiên Hoàng
jspui/bitstream/123456789/2763/1
  Appendix questionnaire PhÇn 1: Anh (chÞ) vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña phiÕu dù giê gi¸o viªn ®ang ®­­îc sö dông trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Anh chÞ khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
bitstream/1247/6801/1
  ĐỊa giới hà NỘi thời pháp xâm lưỢC, TẠm chiếM
dspace/bitstream/DNTU_123456789/638/1
  1. Absolutely. 用于答话)是这样;当然是;正是如此;绝对如此。
jspui/bitstream/123456789/3564/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
jspui/bitstream/123456789/498/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
dspace/bitstream/123456789/350789/1
  THÔng 3 LÁ LÂM ĐỒNG
bitstream/123456789/6181/1
  Nguyễn Trung Kiên
bitstream/123456789/6229/1
  Các ảnh hưởng của chính sách khuyến khích tính chủ động của giáo viên đối với việc tạo động lực cho học sinh ở Thái Lan
jspui/bitstream/123456789/3631/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
bitstream/1247/7340/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi số: 1384 /Đhqghn-khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bitstream/USSH_123456789/78/1
  PHẦn mở ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
jspui/bitstream/123456789/15011/1
  VỚi các nưỚc và khu vựC
phamquangquyen/bitstream/123456789/826/1
  SÁch ngoại văn bổ sung 2014 5056 5111
bitstream/123456789/6259/1
  TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
bitstream/1247/12200/1
  MỤc lục chưƠng 1: CƠ SỞ LÝ luậN 11
bitstream/1247/8175/1
  Số 61/2005/QĐ-ttg
bitstream/1247/2567/1
  Year: 2007 Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Tu Quang Phuong Research purposes
jspui/bitstream/123456789/14877/1
  V¡n ho¸ viöt nam: toµn cçu ho¸ Vµ thþ tr¦êNG
jspui/bitstream/123456789/208/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
dspace/bitstream/123456789/2686/1
  Bài 1: XÁC ĐỊnh hàm lưỢng oxy hòa tan (DO)
bitstream/123456789/6080/1
  Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Ngoan lớp qh -2004 s vật Lý
bitstream/1247/7338/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
bitstream/1247/2363/1
  Bảo vệ năm: 2008 Giáo viên hướng dẫn
jspui/bitstream/123456789/14836/1
  PhÇn 2 PhÇn c¸c b¸o c¸o
jspui/bitstream/123456789/1411/1
  Ký hiệu: lc 347 Tác giả: Nguyễn Hồng Điệp Chuyên ngành
bitstream/USSH_123456789/257/1
  Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thu Anh K50 Thông tin Thư viện
jspui/bitstream/123456789/1748/1
  Ký hiệu: lc 352 Tác giả: Phạm Văn Kim Chuyên ngành
jspui/bitstream/123456789/3673/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/2482/1
  Ký hiệu: lc 369 Tên tác giả: Nguyễn Mạnh An Tên đề tài
jspui/bitstream/123456789/437/6
  TIỂu ban hóa họC
jspui/bitstream/123456789/4166/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/2397/1
  Nghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước
bitstream/USSH_123456789/42/1
  Hà Nội, Ngày 10 tháng 03 năm 2014
bitstream/USSH_123456789/45/1
  Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Hương Giang LỜi cảM ƠN
jspui/bitstream/123456789/2329/1
  S¸ch ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc Hoµng thÞ kim quÕ
bitstream/123456789/6105/1
  44. MỨC ĐỘ tham gia nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngành sinh họC, Đhqghn gvhd: Ths. Trần Văn Tính
jspui/bitstream/123456789/292/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (hardware) Ngô Kim Thuận
jspui/bitstream/123456789/278/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (software) Hoàng Thị Toàn
jspui/bitstream/123456789/1799/1
  LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nh
bitstream/1247/6858/1
  Phong tục trong bữa cơm của ngưỜi hà NỘI
jspui/bitstream/123456789/1893/1
  Gốm thuỷ tinh
bitstream/1247/8922/1
  Tên đề tài Thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
bitstream/123456789/7910/1
  Tên tác giả: Hồ Thu Hà
jspui/bitstream/123456789/1629/2
  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường (khoá 2008 2010) MỞ ĐẦU
jspui/bitstream/123456789/4563/1
  Trung tm Hç trî Nghiªn cøu Chu ¸
bitstream/1247/6626/1
  HÀo khí thăng long, 12 ngàY ĐÊM 1972
bitstream/1247/6731/1
  Bảo vệ năm: 2014 Giáo viên hướng dẫn
jspui/bitstream/123456789/1815/2
  Nguyễn Minh Phương Luận văn thạc sỹ khoa học
dspace/bitstream/123456789/2750/1
  NHẬp môn những nguyên lý CƠ BẢn của chủ nghĩa mác-lênin I. Khái lưỢc về chủ nghĩa mác-lênin
jspui/bitstream/123456789/14892/1
  TỪ chỉ VỊ trí trong tiếng nhật và tiếng việT
dspace/bitstream/TTHLDHSG/2436/1
  Tên đề tài: Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm
jspui/bitstream/123456789/4688/1
  Phạm Văn Tứ
jspui/bitstream/123456789/4150/1
  LỜi cảM Ơn trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới pgs. Ts. Nông Văn Hải – Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ adn ứng dụng
dspace/bitstream/123456789/2717/1
  HỌc phầN: VẬt lý ĐẠi cưƠng dành cho sinh viên bậc cao đẲng khối ngành kỹ thuậT
bitstream/1247/6199/1
  Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế asean: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
jspui/bitstream/123456789/379/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/3532/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ
jspui/bitstream/123456789/3276/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ  Nguyễn Thị An nghiên cứu một số giải pháp công nghệ thông tin trong việc sử DỤng tiềN ĐIỆn tử khoá luận tốt nghiệp hệ ĐẠi học chính quy ngành: Công Nghệ Thông Tin
bitstream/1247/7590/1
  THỦ thuật tin học danh sách các phím tắt trong facebook
bitstream/1247/8050/1
  BÍ quyết chọn mua cpu
dspace/bitstream/123456789/2668/1
  BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòA
bitstream/11461/205/1
  Hà Nội, 2015 Bước 1: Cài đặt các package
jspui/bitstream/123456789/262/1
  Tìm hiểu lập trình epga trên công cụ Quaztus Lưu Thị Phương Thảo
bitstream/1247/8053/1
  CÁc giải pháp lưu trữ Nâng cấp ổ đĩa cứng
bitstream/310360000Q/13199/2
  Bài 9: Xuân Trường Sa
jspui/bitstream/123456789/2837/1
  Hanoi national university
jspui/bitstream/123456789/2884/1
  Wandering through vietnamese culture
ir/bitstream/310360000Q/13545/2
  Truyền thuyết Về Vua An Dương Vương Việt Nam
jspui/bitstream/123456789/30074/1
  MỘt số VẤN ĐỀ LÝ luận về HÌnh phạT RONG luật hình sự
jspui/bitstream/123456789/384/1
  Nguyễn quang huy giới tính: Nam 3
jspui/bitstream/123456789/2036/1
  Tr­êng ph¸i nghiªn cøu míi vµ gi¶ng d¹y ng÷ ph¸p ngo¹i ng÷ Phan ThÞ T×nh(*)
bitstream/310360000Q/12826/2
  Chùa Yên Tử “Trăm năm tích đức tu hành Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu
dspace/bitstream/123456789/2689/1
  Chương 1: ĐẠi cưƠng về hoá học hữu cơ Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
dspace/bitstream/123456789/2667/3
  CHƯƠng 1 những khái niệm chung vài nét về lịch sử Thời kỳ thứ nhất
bitstream/1247/6860/1
  BỮA Ăn ngày thưỜng hà NỘi thưỜng diễn ra thế NÀO?
jspui/bitstream/123456789/4355/1
  CƠ HỌc thông tin về giảng viên
bitstream/1247/6900/1
  CÁc dòng gốm bắc bộ CÙng hội tụ TẠi thủ ĐÔ
jspui/bitstream/123456789/4681/1
  MỤc lục error: Reference source not found danh mục các bảng biểU 3 danh mục các hình 4
jspui/bitstream/123456789/3988/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/437/11
  TIỂu ban môi trưỜng (35 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/343/1
  Khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng Fluid Mechanics
jspui/bitstream/123456789/1514/1
  Đặt vấn đề 1 Tổng quan tài liệu
jspui/bitstream/123456789/437/8
  TIỂu ban đỊa lý (36 báo cáo)
bitstream/123456789/6424/2
  Xy dùng tr­êng §¹i häc ®¼ng cÊp thÕ giíi
jspui/bitstream/123456789/437/7
  1. Kết quả nghiên cứu ban đầu về động vật có xương sống trên cạn ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 97
jspui/bitstream/123456789/366/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/3242/1
  Nguyễn Văn Thanh
jspui/bitstream/123456789/3839/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Duy Tùng nghiên cứu triển khai hp openview khoá luận tốt nghiệP ĐẠi học hệ chính quy ngành: Công Nghệ Thông Tin
jspui/bitstream/123456789/1754/1
  Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầM
jspui/bitstream/123456789/4119/1
  Chương 1 TỔng quan
bitstream/1247/7586/1
  HƯỚng dẫN ĐỒng bộ danh bạ TỪ iphone sang gmail
bitstream/123456789/6048/2
  Động cơ học tập theo lý thuyết về sự tự quyết
jspui/bitstream/123456789/2067/2
  Phn tÝch diÔn ng n phª ph¸n (cda) (trªn cø liÖu mét diÔn ng n cô thÓ) NguyÔn ThÞ Thu Hµ(*)
tailieuso/bitstream/123456789/142/1
  Em xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ!
jspui/bitstream/123456789/16163/1
  Phn lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt
jspui/bitstream/123456789/16167/1
  Phn lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt
tailieuso/bitstream/123456789/68/1
  Cantor, 1842 giai đOẠn hưƠng đẾn cá giống ở CÁC ĐỘ MẶn khác nhau sinh viên thực hiệN
tailieuso/bitstream/123456789/125/1
  Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm sinh học của cá BỐng cáT
jspui/bitstream/123456789/3348/1
  Đinh Nhật Minh
bitstream/123456789/294/1
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo tậP ĐOÀn bưu chính viễn thông việt nam
bitstream/1247/15779/1
  1 Trình bày tóm tắt lí thuyết giá trị trong học thuyết Adam-Smith
jspui/bitstream/123456789/452/1
  §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
jspui/bitstream/123456789/713/1
  I. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
jspui/bitstream/123456789/1841/1
  Part 1: introduction rationale
jspui/bitstream/123456789/380/1
  Declaration this thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or tertiary institution, and to the best of my knowledge and belief
jspui/bitstream/123456789/389/1
  College of foreign languages department of postgraduate studies
jspui/bitstream/123456789/1874/1
  Certificate of originality
jspui/bitstream/123456789/1453/1
  Nguyễn thị mai hưƠng lớP : 071J1 khoa : nn & vh phưƠng đÔNG
dspace/bitstream/DNTU_123456789/443/1
  Chóng t i trn träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc
jspui/bitstream/123456789/204/2
  Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sü
jspui/bitstream/123456789/455/1
  LỜi giới thiệU
bitstream/1247/5896/1
  Bảo vệ năm: 2012 Giáo viên hướng dẫn
dspace/bitstream/DNTU_123456789/1987/1
  M· sè: 60. 22. 80 Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: pgs. Ts nguyễn Quang Hưng
bitstream/1247/17658/1
  Tìm hiểu những diễn biến xung đột xã hội và chính trị của Hy Lạp cổ đại Xung đột xã hội và chính trị
jspui/bitstream/123456789/14886/1
  Gs vò D­¬ng Ninh gs. Ts ng §øc ThÞnh
bitstream/1247/14193/1
  Thesis name: Exports of goods from Vietnam to the Middle East market: Impact and some policy suggestions
jspui/bitstream/123456789/4256/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/611/2
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
bitstream/1247/17669/1
  Khám phá đất nước Ma rốc Sơ lược
bitstream/123456789/290/1
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo tậP ĐOÀn bưu chính viễn thông việt nam
bitstream/1247/8097/1
  CẨm nang cho ngưỜi sắp mua cái máY Ảnh số ĐẦu tiêN
bitstream/USSH_123456789/275/1
  MỤc lục các từ viết tắT
bitstream/USSH_123456789/255/1
  TÌm hiểu sản phẩm và DỊch vụ thông tin thư việN
bitstream/1247/17654/1
  Đế quốc Ai Cập Tôn giáo Ai-cập
bitstream/1247/17704/1
  I. Tổng quan về phương Tây cổ trung đại. Cơ sở hình thành nền văn minh phương Tây cổ đại
bitstream/1247/17676/1
  Lịch Sử Chiêm Tinh Học Ai Cập
bitstream/1247/17713/1
  Sự trỗi dậy của Hy Lạp
bitstream/1247/17750/1
  Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương Họ và tên: Phạm Đăng Khương
ir/bitstream/310360000Q/13137/2
  Bài 1: Đền Kinh Dương Vương nơi thờ vị vua đầu tiên của đất nước
bitstream/310360000Q/13570/2
  Các triều đại Việt Nam
ir/bitstream/310360000Q/12807/2
  Bài 1: Đền Kinh Dương Vương nơi thờ vị vua đầu tiên của đất nước
bitstream/1247/17666/1
  Italia Danh lam, thắng cảnh
jspui/bitstream/123456789/1056/1
  TRƯỜng đẠi học công nghệ nguyễn thị thảo tính toán sóng bấT ĐỐi xứng vùng ven bờ biểN
jspui/bitstream/123456789/3712/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
bitstream/1247/17722/1
  TÍnh huyền bí CỦa văn hóA ẤN ĐỘ
bitstream/1247/17689/1
  NHẬt bản sự KẾt tinh của các nền văn hóa những nét văn hóa đặc trưng
bitstream/1247/17690/1
  NHẬt bản sự KẾt tinh của các nền văn hóa những nét tinh túy trong văn hóa ẩm thực của người Nhật
jspui/bitstream/123456789/1302/1
  Mét sè nhËn xÐt vÒ §Æc ®iÓm ng÷ nghÜa cña thµnh ng÷ tiÕng NhËt ts. Ng Minh Thñy
bitstream/1247/17650/1
  Bí ẩn sự biến mất của các nền văn minh cổ đại
jspui/bitstream/123456789/3277/1
  ĐÁnh giá thực trạng kinh tế XÃ HỘi và MÔi trưỜng tại cáC ĐIỂM Ô nhiễm dioxin là CĂn cứ không quân mỹ trưỚC ĐÂY
jspui/bitstream/123456789/961/1
  NHỮng vưỚng mắc trong việc nâng cao chất lưỢng dạy tiếng anh
jspui/bitstream/123456789/959/1
  DƯƠng thị NỤ MỞ ĐẦU
bitstream/1247/17661/1
  Giới thiệu đất nước con người Brasil Brasil (tiếng Bồ Đào Nha: Brasil, phiên âm tiếng Việt: Bra-xin, Hán Việt: Ba Tây), tên gọi chính thức là Cộng hòa Liên bang Brasil
jspui/bitstream/123456789/14893/1
  Hội thảo quốc tế việt nam họC
bitstream/1247/17672/1
  Khám phá những nét đẹp của nền văn hóa Hà Lan
jspui/bitstream/123456789/14887/1
  PHÁc thảo tình hình sản xuất nông nghiệP…
jspui/bitstream/123456789/3811/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Thế Nam nghiên cứu thiết kế theo hợP ĐỒng và
bitstream/1247/13059/1
  Cẩm nang giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh trung học Lưu hành nội bộ “HIỀn tài là nghuyên khí CỦa quốc gia”
jspui/bitstream/123456789/1440/1
  I. Bèi c¶nh nghiªn cøu
dspace/bitstream/TVDHQB_123456789/1114/1
  Hµ néi 2007 Môc lôC
jspui/bitstream/123456789/3840/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Phạm Đình Hậu
jspui/bitstream/123456789/4634/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Lê Duy Khánh nghiên cứu xây dựNG
jspui/bitstream/123456789/3733/1
  ®¹i häc quèc gia hµ néi Tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn khung Ch­¬ng tr×nh §µo t¹o TiÕn sÜ Chuyªn ngµnh: §Þa ho¸ häc
jspui/bitstream/123456789/3703/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/2167/1
  T×nh h×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p project trong d¹y häc ë tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷, ®¹i häc quèc gia hµ néi NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoa
jspui/bitstream/123456789/3164/1
  Bùi Thị Tiếp
jspui/bitstream/123456789/2106/1
  Phạm Thị Thật / Tạp chí Khoa học Đhqghn, Ngoại ngữ 24 (2008) 105-111
jspui/bitstream/123456789/4910/1
  College of foreign languages department of graduate studies
jspui/bitstream/123456789/2394/1
  Phạm Thị Thật / Tạp chí Khoa học Đhqghn, Ngoại ngữ 23 (2007) 94-100
directory bitstream  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương