Tr­êng ph¸i nghiªn cøu míi vµ gi¶ng d¹y ng÷ ph¸p ngo¹i ng÷ Phan ThÞ T×nh(*)tải về 42.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích42.7 Kb.

T¹p chÝ Khoa häc ®hqghn, ngo¹i ng÷, T.xxI, Sè 1, 2005


Tr­êng ph¸i nghiªn cøu míi
vµ gi¶ng d¹y ng÷ ph¸p ngo¹i ng÷


Phan ThÞ T×nh(*)

1. Nh÷ng nÐt míi trong nghiªn cøu ng«n ng÷

B¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 1970 cïng víi nh÷ng c«ng bè cña nhµ x· héi häc Mü Dell Hymes, ng­êi ta ®· cã nhiÒu ph¶n øng chèng l¹i quan ®iÓm lý t­ëng cña Chomsky theo ®ã n¨ng lùc ng«n ng÷ lµ kh¶ n¨ng bÈm sinh mµ mçi ng­êi tham gia giao tiÕp lý t­ëng cã thÓ hiÓu vµ t¹o ra v« vµn ph¸t ng«n ch­a bao giê nghe thÊy tr­íc ®ã. ThÕ nh­ng Hymes, ®· phª ph¸n Chomsky lµ ®· kh«ng tÝnh ®Õn c¸c t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ trong ®ã ng«n ng÷ ®­îc sö dông. §ã lµ c¸i mµ ng­êi ta gäi lµ qui t¾c sö dông ng«n ng÷, c¸c qui t¾c nµy thay ®æi tïy thuéc vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. Ngoµi ra, còng nh»m lµm râ h­íng nghiªn cøu ng«n ng÷ x· héi nµy mµ Hymes ®Ò nghÞ sö dông kh¸i niÖm n¨ng lùc giao tiÕp. N¨ng lùc nµy gåm hai lÜnh vùc: HiÓu biÕt vÒ qui t¾c ng÷ ph¸p kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c sö dông ng«n ng÷ mµ ng­êi sö dông mét ng«n ng÷ nµo ®ã cã ®­îc. §©y còng lµ quan ®iÓm cña Widdowson, H.G (1980), theo t¸c gi¶ nµy, muèn giao tiÕp b»ng mét ng«n ng÷ nµo ®ã, ng­êi sö dông ng«n ng÷ ph¶i võa n¾m ®­îc qui t¾c ng÷ ph¸p kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c sö dông ng«n ng÷.

VËy hai kh¸i niÖm nµy bao hµm nh÷ng g×?

a) C¸c qui t¾c ng÷ ph¸p gåm: C¸c qui t¾c vª h×nh th¸i, vÒ có ph¸p cña mét ng«n ng÷ nh­ng ®ång thêi còng ph¶i tÝnh ®Õn mét sè yÕu tè ng÷ nghÜa bëi v× ng«n ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp vµ diÔn ®¹t mét ý nghÜa nµo ®ã th«ng qua h×nh th¸i có ph¸p cña ng«n ng÷ ®ã. ChÝnh nhê viÖc biÕt c¸c qui t¾c sö dông mét ng«n ng÷ mµ ng­êi ta míi cã thÓ t¹o ra nh÷ng ph¸t ng«n ®óng ng÷ ph¸p.

b) C¸c qui t¾c sö dông ng«n ng÷: Theo Canale et Swain th× qui t¾c sö dông gåm ba thµnh tè: X· héi ng«n ng÷, diÔn ng«n vµ chiÕn l­îc diÔn ng«n (composante sociolinguistique, composante discurcive, composante stratÐgique. Theo hai t¸c gi¶ nµy th×:

X· héi ng«n ng÷ (composante sociolinguistique) bao gåm kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c v¨n hãa x· héi c¸c qui t¾c nµy cho phÐp hiÓu ý nghÜa x· héi cña c¸c ph¸t ng«n.

DiÔn ng«n (composante discursive) gåm c¸c kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c liªn kÕt gi÷a c¸c c©u hoÆc gi÷a c¸c phÇn cña c©u cïng c¸c qui t¾c liªn kÕt nghÜa gi÷a c¸c ph¸t ng«n ®Ó ®¶m b¶o tÝnh m¹ch l¹c mµ kh«ng cÇn dïng ®Õn c¸c h×nh th¸i ng«n ng÷. Nhê cã qui t¾c nµy mµ chóng ta cã thÓ hiÓu ®­îc nh÷ng chiÕt ®o¹n nh­:

Qui a ÐtÐ Ðlu doyen? (Ai tróng chñ nhiÖm khoa?)

- JÐtais absent. (T«i kh«ng ®i)

HoÆc: Oï as-tu mis la clÐ de la moto? (Em ®Ó ch×a khãa xe m¸y ë ®©u?)

Cest toi qui las. (Anh cÇm.)

ChiÕn l­îc diÔn ng«n (composante stratÐgique) gåm c¸c nguyªn t¾c, thñ ph¸p bï trõ mµ ng­êi sö dông ng«n ng÷ vËn dông ®Ó söa ch÷a nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp trong qu¸ tr×nh giao tiÕp.2. ¶nh h­ëng cña c¸c quan ®iÓm nµy trong nghiªn cøu ng÷ ph¸p

¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy trong nghiªn cøu ng÷ ph¸p rÊt lín. Tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn c«ng tr×nh Le bon usage (Grevisse. M et Goosse. A, 1993), t¸c phÈm nµy tuy kh«ng hoµn toµn lµ mét c«ng tr×nh ®i tiªn phong vµ cã nhiÒu ®æi míi, nh­ng nã ®· vËn dông nhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu ng«n ng÷ vµo ng÷ ph¸p vµ lµm thay ®æ c¸ch xö lý c¸c hiÖn t­îng ng÷ ph¸p trong tiÕng Ph¸p. Do ®ã, lÇn ®Çu tiªn trong cuèn Le bon usage (Grevisse. M et Goosse. A, 1993) ta thÊy, larticle ®­îc ®Æt trong môc dÐterminants; le conditionnel th× l¹i ®­îc ®Æt chung víi c¸c thêi cña thøc indicatif; donc n»m trong môc adverbes nh­ng oui, non... l¹i ®­îc ®Æt trong môc mots- phrases. §ång thêi ta thÊy c¸c cÊp ®é so s¸nh nh­: plus, moins, aussi, autant... ®· ®­îc t¸ch khái tÝnh tõ vµ ®­îc nh×n nhËn nh­ tr¹ng tõ.

Xu h­íng xö lý míi nµy còng thÓ hiÖn râ trong cuèn: La Grammaire du sens et de lexpression (de P. Charaudeau, 1992). Cuèn ng÷ ph¸p nµy xö lý c¸c cÊp ®é kh¸c nhau cña ng«n ng÷ theo cïng mét nguyªn t¾c nhÊt qu¸n dùa trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ mµ ng­êi sö dông ng«n ng÷ cã ®­îc ®Ó diÔn ®¹t ý m×nh chø kh«ng dùa vµo hµng lo¹t nh÷ng tiªu chÝ kh«ng ®ång nhÊt, lÉn lén gi÷a ng÷ nghÜa, có ph¸p, h×nh th¸i hoÆc l«gÝc nh­ ng÷ ph¸p truyÒn thèng ®· lµm tr­íc ®©y. §©y lµ ng÷ ph¸p diÔn ®¹t ý nghÜa trong giao tiÕp thËt sù, lµ ng÷ ph¸p dùa theo ng÷ c¶nh thùc tÕ ®a d¹ng hiÖn nay cña tiÕng Ph¸p nh­ ng«n ng÷ giao tiÕp b»ng lêi, ng«n ng÷ diÔn ®¹t trong qu¶ng c¸o, trong v¨n phong b¸o chÝ, v¨n phong khoa häc, v¨n phong s­ ph¹m hay v¨n phong v¨n häc. Ng÷ ph¸p nµy dùa trªn c¸c ph¹m trï cña ng÷ ph¸p truyÒn thèng nh­ng ®ång thêi còng ®­a ra c¸c c¸ch miªu t¶ ý nghÜa cña c¸c ph¹m trï cïng víi c¸c nÐt nghÜa kh¸c nhau do ¶nh h­ëng cña c¸c t×nh huèng giao tiÕp trong diÔn ng«n t¹o ra. ChÝnh v× vËy mµ trong lo¹i ng÷ ph¸p nµy, c¸c tõ lo¹i ®­îc nghiªn cøu cïng víi c¸c ph¹m trï ng«n ng÷ réng h¬n lµ c¸c ph¹m trï tõ lo¹i nhê cã sù kÕt hîp nghÜa. Ch¼ng h¹n, khi xö lý tõ lo¹i, t¸c gi¶ ®· gép vµo cïng mét nhãm t¹o thµnh c¸c môc nh­:

Tõ chØ ng«i vµ ®¹i tõ chØ ng«i,

HiÖn thùc hãa vµ qu¸n tõ,

Sù phô thuéc vµ nh÷ng tõ chØ së h÷u,

Sù chØ trá vµ tõ chØ trá...

VÒ h×nh thøc liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ cña v¨n b¶n, t¸c gi¶ xÕp: LËp luËn vµ c¸c mèi quan hÖ l«gÝc. T¸c gi¶ còng kh«ng nhãm c©u theo h×nh thøc nh­: c©u kh¼ng ®Þnh, c©u phñ ®Þnh, c©u nghi vÊn, c©u mÖnh lÖnh, … mµ theo c¸c hµnh vi nh­: Hµnh vi hái (interogation), hµnh vi kh¼ng ®Þnh (afirmation), hµnh vi phñ ®Þnh (nÐgation), hµnh vi yªu cÇu (injonction), sù h×nh th¸i ho¸ vµ c¸c h×nh th¸i ph¸t ng«n. C¸c nhµ ng÷ ph¸p cña nh÷ng n¨m 2000 nh­ R. Tomasson còng ®i theo h­íng nµy tøc lµ chó träng ®Õn viÖc mét hµnh vi ng«n ng÷ ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? B»ng nh÷ng h×nh thøc ng«n ng÷ nµo? Bëi v× mét h×nh thøc ng«n ng÷, tïy tõng t×nh huèng giao tiÕp cã thÓ thÓ hiÖn hµnh vi nµy hay hµnh vi kh¸c ®ång thêi còng thÓ hiÖn møc ®é biÓu hiÖn t×nh c¶m quan hÖ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n cïng mét h×nh thøc ng«n ng÷ lµ c©u hái:Vous voulez aller au tableau? (Mêi anh (chÞ) lªn b¶ng!)

Vous voulez vous taire? (Mêi anh (chÞ) im ®i cho!)

Vous avez faim? passons µ table! Le repas est prªt (Ch¾c anh (chÞ) ®ãi råi, mêi mäi ng­êi ngåi vµo bµn, c¬m ®· dän ra råi.)

Còng t­¬ng tù nh­ vËy, mét c©u cã h×nh thøc phñ ®Þnh ch­a ch¾c ®· thÓ hiÖn mét ý phñ ®Þnh vµ ng­îc l¹i mét c©u cã h×nh thøc kh¼ng ®Þnh cã thÓ hiÖn mét ý phñ ®Þnh.Ce nest pas beau cet endroit? Chç nµy ®Ñp chø nhØ?

Vous avez quelque chose µ me reprocher dans cette affaire? (C¸c anh kh«ng cã lý do g× ®Ó tr¸ch cø t«i trong chuyÖn nµy c¶.)

Trong sè c¸c nhµ ng«n ng÷ cuèi thÕ kØ XX chñ tr­¬ng c«ng nhËn c¸c chøc n¨ng cña ng«n ng÷ do Jakobson ®Ò x­íng, MarcWilmet (trong cuèn Grammaire critique du franais 1997) chñ tr­¬ng ®­a nh÷ng nghiªn cøu ng«n ng÷ øng dông trùc tiÕp vµo c¸c líp häc nhÊt lµ c¸c líp häc ngo¹i ng÷ tiÕng Ph¸p. Víi môc ®Ých nµy «ng còng rÊt chó träng ®Õn vai trß ng÷ nghÜa. ¤ng cho r»ng môc ®Ých chÝnh cña c¸c ng«n ng÷ lµ chuyÓn t¶i néi dung trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m. Do vËy mµ c¸c quy t¾c mµ «ng ®­a ra chñ yÕu dùa vµo nghÜa nh­ng ®ång thêi còng chó träng ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c : Cho nªn «ng ®· sö dông c¸c tiªu chÝ nh­ : ng÷ ph¸p, h×nh thøc, chøc n¨ng, biÓu c¶m, ng÷ nghÜa, tu tõ trong c¸c cÊp ®é ng«n ng÷ ®Ó lµm râ c¸c hiÖn t­îng ng«n ng÷. Ch¼ng h¹n trong ch­¬ng nãi vÒ c¸c ®Þnh tõ (dÐterminants), t¸c gi¶ nµy cho r»ng chøc n¨ng ®Þnh tõ cña c¸c tÝnh tõ cã thÓ ®­îc t¸ch ®«i ra tïy thuéc vµo viÖc nã liªn quan ®Õn sè l­îng hay ®Æc tÝnh cña danh tõ. T¸c gi¶ gäi nh÷ng lo¹i tõ thÓ hiÖn sè l­îng lµquantifiants vµ dµnh thuËt ng÷ caractÐrisants ®Ó chØ nh÷ng tõ thÓ hiÖn ®Æc tÝnh. XuÊt ph¸t tõ sù ph©n biÖt nµy, t¸c gi¶ ®· xÕp c¸c ®Þnh tõ thµnh ba lo¹i: Quantifiants, caractÐrisants, quantifiants-caractÐrisants. §èi víi mçi lo¹i, t¸c gi¶ l¹i lµm mét b¶ng liÖt kª ®Ó råi ph©n tÝch kh¶ n¨ng thay thÕ, kÕt hîp, ph©n bè cña c¸c ®¬n vÞ ®· ph¸t hiÖn. Ch¼ng h¹n:

2.1 Líp tõ chØ sè l­îng (quantifiants)

Ta cã:


a) Bèn lo¹i chØ sè l­îng l­ìng cùc gåm: Qu¸n tõ ( les articles) trong ®ã bao gåm: le (la les) un, (une, des), de (de l’, du, de la, des) vµ h×nh th¸i.

b) Líp chØ sè l­îng hÑp gåm:

- Lo¹i cã h×nh th¸i ®¬n: aucun, chaque, maint, nul, plusieurs, quelques, certain, diffÐrent, divers, tout.

- Lo¹i cã h×nh th¸i kÐp: assez de, µ peine de, ... nombre de, point de, ... un baril de, une bouchÐe de...2.2 Líp tõ chØ ®Æc tr­ng (caractÐrisants)

TÝnh tõ ®Æc tr­ng cho danh tõ cña nhãm danh tõ: un ballon/un ballon rouge, tÝnh tõ nªu ®Æc tr­ng hÑp: mªme (s), autre (s), danh tõ: fauteuil Louis XIV, Voltaire, veste marron, ®¹i tõ: Louis le Grand, tr¹ng tõ: place debout. Ngoµi ra cßn cã c¸c yÕu tè ®Æc tr­ng gi¸n tiÕp gåm c¸c mÖnh ®Ò phô liªn hÖ hoÆc mÖnh ®Ò phô ®Ò ®Þnh ng÷.2.3 Líp tõ sè l­îng-®Æc tr­ng (quantifiants-caractÐrisants)

Líp tõ nµy cã vai trß thªm vµo ý nghÜa sè l­îng ban ®Çu mét th«ng tin nªu ®Æc tr­ng. §ã lµ líp tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ph¸t ng«n nh­: personnels et dÐictiques.

Cßn Robert Tomasson (trong cuèn Pour enseigner la grammaire 1998), ®· ®i theo ®­êng h­íng ph©n tÝch ng«n ng÷ trong thùc tÕ. Do vËy, c¸ch ph©n tÝch cña «ng lµ ®i tõ c¸i chung ®Õn c¸i riªng, tõ ho¹t ®éng ph¸t ng«n ®Õn ph¸t ng«n råi ®Õn nhãm tõ trong c©u vµ cuèi cïng lµ tõ n»m trong nhãm. C¸c dÊu hiÖu ng÷ ph¸p ®­îc «ng minh häa b»ng c¸c lo¹i h×nh v¨n b¶n kh¸c nhau, v¨n häc còng cã. Bëi v× nh­ t¸c gi¶ ®· nãi trong lêi tùa cña t¸c phÈm, viÖc nghiªn cøu mét ng«n ng÷ kh«ng bao giê ®­îc t¸ch khái viÖc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n mµ nã nu«i d­ìng vµ n©ng ®ì. 

3. ViÖc gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu cña chóng t«i

Theo nh­ C. Rojas, mét nhµ s­ ph¹m næi tiÕng ë Ph¸p ®· kh¼ng ®Þnh th× kh«ng cã mét ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiÕng Ph¸p nµo mµ l¹i kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c nghiªn cøu ng÷ ph¸p, dï cho ph­¬ng ph¸p nµy sö dông Ýt hay nhiÒu nguyªn t¾c ng÷ ph¸p t­êng minh trong líp häc.  Lµ gi¸o viªn tiÕng Ph¸p, l¹i lµ gi¸o viªn d¹y ng÷ ph¸p, chóng t«i chia sÎ quan ®iÓm nµy. H¬n n÷a, v× lµ nhµ s­ ph¹m, nªn chóng ta kh«ng thÓ vµ kh«ng ®­îc phÐp ®øng ngoµi hoÆc kh«ng biÕt ®Õn c¸c xu h­íng ng«n ng÷ hiÖn ®¹i. Trªn tinh thÇn nµy chóng t«i ®· s¾p xÕp, tæ chøc l¹i c¸ch gi¶ng d¹y vµ biªn so¹n gi¸o tr×nh ng÷ ph¸p. Ch¼ng h¹n trong ch­¬ng tr×nh vµ gi¸o tr×nh ng÷ ph¸p nµy chóng t«i ®· tr×nh bµy c¸c líp


(les parties du discours hoÆc classes de mots) tõ kh¸c h¼n víi ng÷ ph¸p truyÒn thèng. Ch¼ng h¹n c¸c líp tõ nµy nay ®­îc xÕp nh­ sau: nom, adjectif, dÐterminant (articles, possessifs, dÐmonstratifs, indÐfinis, ...,) pronom, verbe, adverbe, prÐposition, conjonction (de subordination et de coordination), l’introducteur (voici, cest…) mots-phrases (oui, naturellement...).

VÒ phÇn có ph¸p c©u, chóng t«i ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tr×nh bµy vµ gi¶ng d¹y d­íi gãc ®é diÔn ng«n vµ ng÷ nghÜa. Ch¼ng h¹n, trong viÖc ph©n biÖt c©u ®¬n vµ c©u phøc, chóng t«i l­u ý chñ yÕu ®Õn gi¸ trÞ diÔn ng«n cña hai lo¹i c©u trong gi¸ trÞ sö dông cña chóng. Trong mét ®o¹n v¨n hoÆc mét v¨n b¶n nÕu cø dïng liªn tôc c©u ®¬n th× tù nhiªn c¸c mèi quan hÖ l«gÝc sÏ kh«ng cßn n÷a. ThÕ nh­ng c¸ch dïng nµy còng gióp ta thÓ hiÖn mét thãi quen, ®¬n gi¶n, kh«ng cã g× ®ét biÕn cña mét nh©n vËt, cña mét tr¹ng th¸i. Trong khi ®ã c©u phøc ®­îc dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ l«gÝc trong v¨n b¶n: quan hÖ nh©n qu¶, quan hÖ nh­îng bé, quan hÖ gi¶ thiÕt... B»ng viÖc ph©n biÖt nµy chóng t«i hy väng lµm cho ng­êi häc nhËn thøc ®­îc r»ng viÖc dïng c©u ®¬n hay c©u phøc lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu giao tiÕp, vµo viÖc ng­êi sö dông ng«n ng÷ muèn diÔn ®¹t ®iÒu g× chø kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ c©u ®¬n th× kh«ng phøc t¹p b»ng c©u phøc nh­ mét sè ng­êi lÇm t­ëng vµ ®· khuyªn ng­êi häc nªn sö dông c©u ®¬n ®Ó khái sai.

Ngoµi ra chóng t«i cßn cho r»ng v¨n b¶n lµ ph­¬ng tiÖn tèt nhÊt ®Ó lµm râ c¸ch dïng cña mét hiÖn t­îng ng«n ng÷. ChÝnh v× vËy mµ trong bµi gi¶ng cña chóng t«i c¸c hiÖn t­îng ng«n ng÷ cã trong ch­¬ng tr×nh ®­îc trÝch tõ c¸c v¨n b¶n nãi hoÆc viÕt vµ ®­îc giíi thiÖu cïng víi chóng.

Trªn ®©y chóng t«i tr×nh bµy s¬ l­îc mét kÕt qu¶ nghiªn cøu míi ®©y nhÊt cña c¸c nhµ ng«n ng÷. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ chóng ta cã thÓ ¸p dông nguyªn mÉu c¸c kÕt qu¶ nµy vµo gi¶ng d¹y vµ biªn so¹n gi¸o tr×nh. H¬n n÷a, häc ngo¹i ng÷ kh«ng chØ lµ häc c¸c qui t¾c ng÷ ph¸p cña ng«n ng÷ ®ã mµ cßn ph¶i biÕt qui t¾c ®iÒu kiÖn dïng nã n÷a, còng nh­ ta thÊy cã sù kh¸c nhau gi÷a kiÕn thøc lý thuyÕt vµ kÜ n¨ng thùc hµnh vËy. VÒ vÊn ®Ò nµy, chóng t«i rÊt t©m ®¾c víi nhËn xÐt cña C. Rojas:

Ta kh«ng thÓ häc b¬i, häc khiªu vò, häc c­ìi ngùa hoÆc häc l¸i xe chØ b»ng mét quyÓn s¸ch lý thuyÕt; biÕt qui t¾c vµ biÕt ¸p dông thµnh th¹o c¸c qui t¾c nµy lµ hai ®iÒu kh¸c nhau. NhËn xÐt nµy ®· gîi më cho chóng t«i trong viÖc gi¶ng d¹y vµ biªn so¹n gi¸o tr×nh theo h­íng tiÕp nhËn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu míi ®ã lµ h­íng kÕt hîp hai yÕu tè: quy t¾c ng«n ng÷kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c sö dông ng«n ng÷. Thùc ra ®©y còng lµ xu h­íng chñ ®¹o hiÖn nay ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c s¸ch ng÷ ph¸p nghiªn cøu còng nh­ ng÷ ph¸p häc ®­êng b»ng tiÕng Ph¸p.


Tµi liÖu tham kh¶o

  1. Antoine et Chaurand. J (dir)., Le franais dans le monde, No2, Ðd cilf, Paris, 2000.

  2. Charaudeau.P., Grammaire du Sens et de lExpression, Hachette, Ðducation, Dans le monde, No65, juin Hachette, Paris, 1992, pp.50-57.

  3. Eterstein.C et Lesot.A., Pratique du franais, Hatier, Paris, 1991.

  4. Rojas. C., Lenseignement de la grammaire  dans, Lefrançais, 1969.

  5. Roulet. E., Langue maternelle et langues secondes, Vers une pÐdagogie intÐgrÐe, Hatier/Credif, Paris, Coll, LAL, 1980.

  6. Tomasson. R., Pour enseigner la grammaire, Dela grave, 1998.

  7. Wilmet.M., Grammaire critique du franais 2Ìme Ðd Hachette SupÐrieure duculot, 1998.VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T.xXI, n01, 2005

New school of studies and teaching foreign languages

Dr. Phan Thi Tinh

Department of French Language and Culture
College of Foreign Languages - VNU

We always think that there should be a closed relation between studies and teaching foreign languages. The description of a foreign language is very useful in class. For instance, it will provide teachers with necessary, precise and full knowledge about the language they are teaching. It could be said that the studies and description of foreign language contribute greatly to improve the quality of language teaching. For this reason, through this article, we wish to introduce our opinion, our new methodology of studying foreign language (created in 2000) and our proposals related to grammar teaching. These proposals could be at first applied to French class in French Department, College of Foreign Languages, Vietnam National University.

(*) TS., Khoa Ng«n ng÷ & V¨n hãa Ph¸p, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

54

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương