®¹i häc quèc gia hµ néi Tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn khung Ch­¬ng tr×nh §µo t¹o TiÕn sÜ Chuyªn ngµnh: §Þa ho¸ häctải về 396.48 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích396.48 Kb.
  1   2   3

Frame1


®¹i häc quèc gia hµ néi

Tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn

khung Ch­¬ng tr×nh §µo t¹o TiÕn sÜ

Chuyªn ngµnh: §Þa ho¸ häc

M· sè: 62.44.57.10

ngµnh: ®Þa chÊt

Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ ngµnh §Þa chÊt, chuyªn ngµnh §Þa hãa häc ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: /S§H ngµy th¸ng n¨m 2007 cña Gi¸m ®èc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.


Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007

Chñ nhiÖm khoa Sau ®¹i häcGS. TSKH. NguyÔn H÷u C«ng

Hµ Néi - 2007

Môc lôc

PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ...............................................

1

1. Mét sè th«ng tin vÒ chuyªn ngµnh ®µo t¹o................................................

1

1.1.Tªn chuyªn ngµnh ................................................................................

1

1.2. M· sè chuyªn ngµnh ...........................................................................

1

1.3. Tªn ngµnh ............................................................................................

1

1.4. BËc ®µo t¹o ...........................................................................................

1

1.5. Tªn v¨n b»ng.....................................................................................

1

1.6. §¬n vÞ ®µo t¹o ......................................................................................

1

2. §èi t­îng dù thi vµ c¸c m«n thi tuyÓn .....................................................

1

2.1 §èi t­îng ®­îc ®¨ng ký dù thi ...........................................................

1

2.2 C¸c m«n thi tuyÓn ®Çu vµo .................................................................

2

PhÇn II. Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ...................................................................

2

1. Môc tiªu ®µo t¹o .......................................................................................

2

1.1. VÒ kiÕn thøc .......................................................................................

2

1.2. VÒ kü n¨ng .........................................................................................

3

1.3. VÒ n¨ng lùc ........................................................................................

3

1.4. VÒ nghiªn cøu ....................................................................................

3

2. Néi dung ®µo t¹o ......................................................................................

3

2.1. Tãm t¾t yªu cÇu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ................................................

3

2.2. Khung ch­¬ng tr×nh ............................................................................

5

2.3. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o...............................................................

10

2.4. §éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y ...................................................................

15

2.5 Tãm t¾t néi dung m«n häc ..................................................................

18

§¹i häc Quèc gia Hµ Néi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§¹i häc khoa häc tù nhiªn

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóckhung Ch­¬ng tr×nh §µo t¹o TiÕn sÜ
Chuyªn ngµnh: §Þa ho¸ häc

M· sè: 62.44.57.10
PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

1. Mét sè th«ng tin vÒ chuyªn ngµnh ®µo t¹o:

1.1. Tªn chuyªn ngµnh

+ TiÕng ViÖt: §Þa hãa häc

+ TiÕng Anh: Geochemistry

1.2. M· sè chuyªn ngµnh: 62.44.57.10

1.3. Tªn ngµnh

+ TiÕng ViÖt: §Þa chÊt

+ TiÕng Anh: Geology1.4. BËc ®µo t¹o: TiÕn sÜ

1.5. Tªn v¨n b»ng:

+ TiÕng ViÖt: TiÕn sÜ §Þa chÊt

+ TiÕng Anh: Ph.D of Geology

1.6. §¬n vÞ ®µo t¹o: Khoa §Þa chÊt, Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn

2. §èi t­îng dù thi vµ c¸c m«n thi tuyÓn

2.1. §èi t­îng ®­îc ®¨ng kÝ dù thi:

§iÒu kiÖn vÒ v¨n b»ng:

- Cã b»ng th¹c sÜ c¸c chuyªn ngµnh thuéc ngµnh §Þa chÊt hoÆc ngµnh §Þa kü thuËt- §Þa m«i tr­êng.

- Cã b»ng th¹c sÜ thuéc c¸c chuyªn ngµnh kh¸c thuéc khèi Khoa häc Tr¸i ®Êt vµ b»ng ®¹i häc chÝnh quy ngµnh §Þa chÊt. Tr­êng hîp nµy thÝ sinh cÇn cã Ýt nhÊt mét bµi b¸o c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi vµ ph¶i dù thi theo chÕ ®é ®èi víi ng­êi ch­a cã b»ng th¹c sÜ.

- Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ngµnh §Þa chÊt, lo¹i giái trë lªn vµ cã Ýt nhÊt mét bµi b¸o c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi.

- Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ngµnh §Þa chÊt, lo¹i kh¸ trë lªn vµ cã Ýt nhÊt hai bµi b¸o c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi.

§iÒu kiÖn th©m niªn c«ng t¸c:

Ng­êi dù thi vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ cÇn cã Ýt nhÊt hai n¨m lµm viÖc chuyªn m«n trong lÜnh vùc §Þa chÊt (tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp ®¹i häc ®Õn ngµy nhËp häc).


2.2. C¸c m«n thi tuyÓn ®Çu vµo:

- §èi víi ®èi t­îng cã b»ng Th¹c sÜ khoa häc §Þa chÊt ph¶i thi c¸c m«n sau :

a. M«n chuyªn ngµnh: Chu tr×nh §Þa hãa

b. M«n Ngo¹i ng÷: tr×nh ®é C, chän 1 trong 5 thø tiÕng: Anh, §øc, Nga, Ph¸p, Trung Quèc.

c. B¶o vÖ §Ò c­¬ng nghiªn cøu

- §èi víi ®èi t­îng cã b»ng cö nh©n §Þa chÊt ph¶i thi c¸c m«n sau:a. M«n c¬ b¶n: To¸n cao cÊp II

b. M«n c¬ së: §Þa chÊt ®¹i c­¬ng

c. M«n chuyªn ngµnh: Chu tr×nh §Þa hãa

d. M«n ngo¹i ng÷: tr×nh ®é C, chän 1 trong 5 thø tiÕng: Anh, §øc, Nga, Ph¸p, Trung Quèc.

e. B¶o vÖ §Ò c­¬ng nghiªn cøu


PhÇn II: khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

1. Môc tiªu ®µo t¹o

  1. VÒ kiÕn thøc

Nghiªn cøu sinh sau khi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sÏ cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn, t×m tßi vµ tù cËp nhËt kiÕn thøc, cã ®ñ c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c h­íng nghiªn cøu hiÖn nay ë tÇm khu vùc vµ thÕ giíi trong lÜnh vùc chuyªn m«n s©u cña m×nh.

1.2 VÒ n¨ng lùc

Sau khi häc xong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, nghiªn cøu sinh sÏ cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu theo h­íng chuyªn s©u ®­îc ®µo t¹o ®¸p øng yªu cÇu lý luËn còng nh­ thùc tiÔn.1.3 VÒ kü n¨ng

N©ng cao kü n¨ng t­ duy khoa häc ®éc lËp, n©ng cao kü n¨ng ph©n tÝch tæng hîp tµi liÖu vµ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò míi trong t×m kiÕm vµ th¨m dß kho¸ng s¶n.1.4 VÒ nghiªn cøu

HiÖn nay, khoa §Þa chÊt ®· vµ ®ang tËp trung ph¸t triÓn c¸c h­íng nghiªn cøu chuyªn s©u thuéc lÜnh vùc §Þa ho¸ sau ®©y:  • §Þa ho¸ c¸c qu¸ tr×nh trÇm tÝch

  • §Þa ho¸ vá phong ho¸ vµ thæ nh­ìng

  • §Þa ho¸ vµ øng dông ®Þa ho¸ trong nghiªn cøu m«i tr­êng

  • §Þa ho¸ biÓn

  • §Þa ho¸ nh©n sinh

  • §Þa ho¸ c¸c qu¸ tr×nh magma, biÕn chÊt

  • §Þa ho¸ vµ kiÕn t¹o m¶ng

  • §Þa ho¸ c¸c qu¸ tr×nh t¹o kho¸ng néi sinh

  • Hµnh vi c¸c nguyªn tè trong thuû quyÓn

2. Néi dung ®µo t¹o

  1. Tãm t¾t yªu cÇu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o


- §èi víi nghiªn cøu sinh cã b»ng th¹c sÜ ®óng chuyªn ngµnh (hoÆc gÇn)

Tæng sè tÝn chØ ph¶i tÝch lòy lµ 11 tÝn chØ, trong ®ã :

+ Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh (hoÆc n©ng cao) : 3 tÝn chØ

+ Khèi kiÕn thøc chuyªn ®Ò tiÕn sÜ: 8 tÝn chØ

+ LuËn ¸n (yªu cÇu thêi gian lµm luËn ¸n): 3 n¨m

- §èi víi nghiªn cøu sinh cã b»ng th¹c sÜ thuéc chuyªn ngµnh gÇn víi chuyªn ngµnh ®µo t¹o tiÕn sÜ:

Tæng sè tÝn chØ ph¶i tÝch lòy lµ 21, trong ®ã:

+ Khèi kiÕn thøc bæ sung: • B¾t buéc: 6 tÝn chØ

 • Lùa chän: 4 tÝn chØ/10 tÝn chØ

+ Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh (hoÆc n©ng cao): 3 tÝn chØ

+ Khèi kiÕn thøc chuyªn ®Ò tiÕn sÜ: 8 tÝn chØ

- §èi víi nghiªn cøu sinh ch­a cã b»ng th¹c sÜ:

Tæng sè tÝn chØ ph¶i tÝch lòy lµ 52 tÝn chØ, trong ®ã:

+ Khèi kiÕn thøc chung (b¾t buéc): 11 tÝn chØ

+ Khèi kiÕn thøc c¬ së vµ chuyªn ngµnh: 30 tÝn chØ • B¾t buéc: 20 tÝn chØ

 • Lùa chän: 10 tÝn chØ/16 tÝn chØ

+ Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh (hoÆc n©ng cao): 3 tÝn chØ

+ Khèi kiÕn thøc chuyªn ®Ò tiÕn sÜ: 8 tÝn chØ+ LuËn ¸n (yªu cÇu vµ thêi gian lµm luËn ¸n):

 • §èi víi hÖ tËp trung: 4 n¨m

 • §èi víi hÖ kh«ng t©p trung: 5 n¨m2.2 Khung ch­¬ng tr×nh

TT

m«n häc

Tªn m«n häc

Sè tÝn chØ

Sè giê tÝn chØ

TS(LL/ThH/TH)*

Sè tiÕt häc

TS(LL/ThH/TH)**

M· sè c¸c m«n häc tiªn quyÕt
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương