Bảo vệ năm: 2014 Giáo viên hướng dẫntải về 7.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.11 Kb.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

Việt Nam
Ngô Thanh Minh
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Bảo vệ năm: 2014

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Bằng

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

Bổ sung, hoàn thiện lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Phân tích thực trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới. Từ đó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài có hiệu quả cao nhất phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững.Những đóng góp mới của luận văn:

Việc nghiên cứu đề tài “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam” của luận án đã góp phần làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn sau:

- Đã tập hợp và khái quát hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó đã tổng hợp được những giải pháp có tính khoa học nhằm phát huy hiệu quả, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển của đất nước.

- Đã đưa ra được một số giải pháp và khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước ta trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới.Những nội dung và vấn đề được phân tích, đề cập tới trong luận án sẽ góp phần hoàn thiện lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo ra những cơ sở khoa học cho việc hoạch định những chính sách nhằm đẩy mạnh việc thu hút và phát huy hơn nữa vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương