Ký hiệu: lc 352 Tác giả: Phạm Văn Kim Chuyên ngànhtải về 6.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích6.25 Kb.
Tóm tắt luận văn: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập của Việt Nam
Ký hiệu: LC 352

Tác giả: Phạm Văn Kim

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Bảo vệ năm: 2008

Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Quang Ty

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

Mục đích: Luận chứng những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Nhiệm vụ:

+ Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay, chỉ rõ những thành công, hạn chế và các nguyên nhân tương ứng.

+ Đề xuất các giải pháp và kiến nghị đổi mới chính sách, cơ chế quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Những đóng góp mới của luận văn:

Góp phần làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới và đưa ra những giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đọng của các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.Góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có tính thời sự về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương