Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªntải về 471.81 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích471.81 Kb.
#39015
  1   2   3   4   5   6
§¹i häc quèc gia hµ néi

Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ
Chuyªn ngµnh : Sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt

M· sè : 62 42 30 01

Ngµnh : Sinh häc

Hµ néi - 2007
§¹i häc quèc gia Hµ néi

Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn


khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ
Chuyªn ngµnh : Sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt

M· sè : 60 42 30 01

Ngµnh : Sinh häc
Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o TiÕn sÜ ngµnh Sinh häc chuyªn ngµnh Sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: /S§H ngµy th¸ng n¨m 2007 cña Gi¸m ®èc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007

Chñ nhiÖm khoa sau ®¹i häc
GS.TSKH. NguyÔn H÷u C«ng

Hµ Néi - 2007

Môc lôc

Trang

PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ ch­­­¬ng tr×nh ®µo t¹o

3

1. Mét sè th«ng tin chung vÒ chuyªn ngµnh ®µo t¹o

3

2. §èi t­­­îng dù thi vµ c¸c m«n thi tuyÓn

3

PhÇn II. Khung ch­­­¬ng tr×nh ®µo t¹o

5

1. Môc tiªu ®µo t¹o

5

2. Néi dung ch­­­¬ng tr×nh ®µo t¹o

5

2.1. Tãm t¾t yªu cÇu cña ch­­­¬ng tr×nh ®µo t¹o

5

2.2. Ch­­­¬ng tr×nh khung

6

2.3. Tµi liÖu tham kh¶o

10

2.4. §éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y

28

2.5. Tãm t¾t néi dung m«n häc

32
Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ

Chuyªn ngµnh: sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt

Ngµnh: Sinh häc

PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

1. Mét sè th«ng tin vÒ chuyªn ngµnh ®µo t¹o

1.1. Tªn chuyªn ngµnh

+ TiÕng ViÖt: Sinh lý ng­êi vµ ®éng vËt

+ TiÕng Anh: Human and animal physiology

1.2. M· sè chuyªn ngµnh: 62 42 30 01

1.3. Tªn ngµnh

+ TiÕng ViÖt: Sinh häc

+ TiÕng Anh: Biology

1.4. BËc ®µo t¹o: TiÕn sÜ

1.5. Tªn v¨n b»ng:

+ TiÕng ViÖt: TiÕn sÜ Sinh häc

+ TiÕng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. §¬n vÞ ®µo t¹o: Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn

2. §èi t­îng dù thi vµ c¸c m«n thi tuyÓn

2.1. §èi t­îng ®­îc ®¨ng kÝ dù thi


C«ng d©n n­íc CHXHCN ViÖt Nam cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh d­íi ®©y ®­îc dù thi vµo TiÕn sÜ Sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt.

a. §iÒu kiÖn vÒ v¨n b»ng:

ThÝ sinh ph¶i cã mét trong c¸c v¨n b»ng sau:


- Cã b»ng Th¹c sÜ ®óng chuyªn ngµnh hoÆc chuyªn ngµnh phï hîp hoÆc chuyªn ngµnh gÇn chuyªn ngµnh ®¨ng kÝ dù thi.


- Cã b»ng Th¹c sü chuyªn ngµnh vµ cã b»ng tèt nghiÖp chÝnh qui ®óng ngµnh hoÆc ngµnh phï hîp víi ngµnh ®¨ng kÝ dù thi. Tr­êng hîp nµy, thÝ sinh ph¶i dù thi nh­ ng­êi ch­a cã b»ng th¹c sÜ vµ ph¶i cã Ýt nhÊt mét bµi b¸o c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi vµ ph¶i dù thi theo chÕ ®é ®èi víi thÝ sinh ch­a cã b»ng th¹c sÜ.

- Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ®óng ngµnh, lo¹i giái trë lªn vµ cã Ýt nhÊt mét bµi b¸o ®· c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi.

- Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy ®óng ngµnh lo¹i kh¸ vµ cã Ýt nhÊt hai bµi b¸o ®· ®· c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc hoÆc tuyÓn tËp c«ng tr×nh héi nghÞ khoa häc tr­íc khi nép hå s¬ dù thi.

Néi dung c¸c bµi b¸o nãi ë trªn ph¶i phï hîp víi h­íng nghiªn cøu ®¨ng kÝ dù thi.b. Th©m niªn c«ng t¸c:

- ThÝ sinh dù thi vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ cÇn cã Ýt nhÊt hai n¨m (24 th¸ng) lµm viÖc chuyªn m«n ®¨ng ký dù thi kÓ tõ khi tèt nghiÖp ®¹i häc (tÝnh tõ ngµy HiÖu tr­ëng ký quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp) ®Õn ngµy ®¨ng ký dù thi, trõ tr­êng hîp ®­îc chuyÓn tiÕp sinh.

c. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c:

- ThÝ sinh ph¶i cã giÊy chøng nhËn ®ñ søc kháe ®Ó häc tËp vµ lao ®éng theo th«ng t­ liªn Bé Y tÕ - §¹i häc, THCN vµ DN sè 10/TT-LB ngµy 18/8/1989 vµ c«ng v¨n h­íng dÉn sè 2445/TS ngµy 20.8/1990 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

- Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n t¹i ngò, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp tËp thÓ hoÆc t­ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi ph¶i cã v¨n b¶n cña Thñ tr­ëng c¬ quan qu¶n lý cho phÐp dù thi. C¸c tr­êng hîp cßn l¹i ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña ñy ban Nh©n d©n ph­êng n¬i c­ tró vµo hå s¬ xin ®¨ng ký dù thi.

- ThÝ sinh ph¶i nép ®Çy ®ñ, ®óng thñ tôc, ®óng thêi h¹n c¸c v¨n b»ng, chøng chØ, giÊy tê trong hå s¬ vµ lÖ phÝ dù thi theo quy ®Þnh.
tải về 471.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương