jspui/bitstream/123456789/1011/1
  Nguyễn Ngọc Lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Môi trường và Cộng đồng
jspui/bitstream/123456789/4060/1
  Vò Quúnh Thu Cao häc K18
jspui/bitstream/123456789/5588/1
  Khoa Báo chí Đhkhxh&NV
jspui/bitstream/123456789/5018/1
  Acknowledgements
jspui/bitstream/123456789/1936/1
  Danh mục chữ viết tắT
jspui/bitstream/123456789/2841/1
  Chương TỔng quan vật liệu mao quản trung bình (mqtb) trật tự 1 Giới thiệu chung
jspui/bitstream/123456789/372/5
  Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/2750/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lưƠng thị loan
jspui/bitstream/123456789/2352/1
  TR¦êng đẠi học khoa học xã HỘI & nhân văN ĐẠi học quốc gia hà NỘi huy Liªn V¨n häc Mü: thi ph¸p vµ Kü x¶o
jspui/bitstream/123456789/5661/1
  Về quê hương của Ngô Quyền Trần Quốc Vượng
jspui/bitstream/123456789/4280/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
jspui/bitstream/123456789/5606/1
  Ngành văn học ở một số đại học Mỹ
jspui/bitstream/123456789/3907/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
jspui/bitstream/123456789/2763/1
  Appendix questionnaire PhÇn 1: Anh (chÞ) vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña phiÕu dù giê gi¸o viªn ®ang ®­­îc sö dông trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Anh chÞ khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
jspui/bitstream/123456789/5597/1
  Hai chữ quan họ trong thư tịch cũ Nguyễn Hùng Vĩ
jspui/bitstream/123456789/2155/1
  Tác giả luận văn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến
jspui/bitstream/123456789/14879/1
  TIẾp xúc văn hoá việt- champa ở miền trung: nhìn từ LÀng xã VÙng huế
jspui/bitstream/123456789/54023/1
  Khoa luật trần minh thu pháp luật quốc tế VỚi vầN ĐỀ khủng bố: MỘt số VẤN ĐỀ LÝ luận và thực tiễN luận văn thạc sĩ luật họC
jspui/bitstream/123456789/3564/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
jspui/bitstream/123456789/498/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
jspui/bitstream/123456789/5643/1
  Khuynh hướng tiểu thuyết Điện ảnh trong Văn học Pháp thế kỉ XX
jspui/bitstream/123456789/5629/1
  Một đề xuất mới của gs nguyễn Tài Cẩn về việc dịch câu cuối trong bài thơ
jspui/bitstream/123456789/3631/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
jspui/bitstream/123456789/15011/1
  VỚi các nưỚc và khu vựC
jspui/bitstream/123456789/14888/1
  TIẾn với việc cảnh báo sát thực những không gian có nguy cơ cao…
jspui/bitstream/123456789/1819/1
  Bentonit là loại khoáng sét tự nhiên, thuộc nhóm smectit gồm montmorilonit và một số khoáng khác. Bentonit có các tính chất đặc trưng là trương nở, kết dính, hấp phụ, trơ, nhớt và dẻo [1,3,4,35,37]
jspui/bitstream/123456789/14877/1
  V¡n ho¸ viöt nam: toµn cçu ho¸ Vµ thþ tr¦êNG
jspui/bitstream/123456789/208/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
jspui/bitstream/123456789/14836/1
  PhÇn 2 PhÇn c¸c b¸o c¸o
jspui/bitstream/123456789/1411/1
  Ký hiệu: lc 347 Tác giả: Nguyễn Hồng Điệp Chuyên ngành
jspui/bitstream/123456789/1748/1
  Ký hiệu: lc 352 Tác giả: Phạm Văn Kim Chuyên ngành
jspui/bitstream/123456789/3673/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/2482/1
  Ký hiệu: lc 369 Tên tác giả: Nguyễn Mạnh An Tên đề tài
jspui/bitstream/123456789/437/6
  TIỂu ban hóa họC
jspui/bitstream/123456789/4166/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/2397/1
  Nghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước
jspui/bitstream/123456789/2329/1
  S¸ch ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc Hoµng thÞ kim quÕ
jspui/bitstream/123456789/292/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (hardware) Ngô Kim Thuận
jspui/bitstream/123456789/278/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (software) Hoàng Thị Toàn
jspui/bitstream/123456789/1799/1
  LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nh
jspui/bitstream/123456789/1893/1
  Gốm thuỷ tinh
jspui/bitstream/123456789/1629/2
  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường (khoá 2008 2010) MỞ ĐẦU
jspui/bitstream/123456789/4563/1
  Trung tm Hç trî Nghiªn cøu Chu ¸
jspui/bitstream/123456789/1815/2
  Nguyễn Minh Phương Luận văn thạc sỹ khoa học
jspui/bitstream/123456789/14892/1
  TỪ chỉ VỊ trí trong tiếng nhật và tiếng việT
jspui/bitstream/123456789/4688/1
  Phạm Văn Tứ
jspui/bitstream/123456789/4150/1
  LỜi cảM Ơn trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới pgs. Ts. Nông Văn Hải – Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ adn ứng dụng
jspui/bitstream/123456789/379/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/3532/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ
jspui/bitstream/123456789/3276/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ  Nguyễn Thị An nghiên cứu một số giải pháp công nghệ thông tin trong việc sử DỤng tiềN ĐIỆn tử khoá luận tốt nghiệp hệ ĐẠi học chính quy ngành: Công Nghệ Thông Tin
jspui/bitstream/123456789/262/1
  Tìm hiểu lập trình epga trên công cụ Quaztus Lưu Thị Phương Thảo
jspui/bitstream/123456789/2837/1
  Hanoi national university
jspui/bitstream/123456789/2884/1
  Wandering through vietnamese culture
jspui/bitstream/123456789/831/1
  §Ò c­ng chi tiÕt
jspui/bitstream/123456789/30074/1
  MỘt số VẤN ĐỀ LÝ luận về HÌnh phạT RONG luật hình sự
jspui/bitstream/123456789/5615/1
  Để hiểu rõ hơn bài Quốc tộ của Thiền sư Pháp Thuận Nguyễn Hùng Vĩ
jspui/bitstream/123456789/4812/1
  Bảng ký hiệu các từ viết tắt 3 Danh mục bảng 4
jspui/bitstream/123456789/384/1
  Nguyễn quang huy giới tính: Nam 3
jspui/bitstream/123456789/5662/1
  Viết lịch sử văn hóa: Lí luận phải đi trước một bước Trần Nho Thìn
jspui/bitstream/123456789/2036/1
  Tr­êng ph¸i nghiªn cøu míi vµ gi¶ng d¹y ng÷ ph¸p ngo¹i ng÷ Phan ThÞ T×nh(*)
jspui/bitstream/123456789/5612/1
  ‘Rừng Nauy’ Sex thuần túy hay nghệ thuật đích thực? Phan Quý Bích
jspui/bitstream/123456789/4355/1
  CƠ HỌc thông tin về giảng viên
jspui/bitstream/123456789/4681/1
  MỤc lục error: Reference source not found danh mục các bảng biểU 3 danh mục các hình 4
jspui/bitstream/123456789/3988/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/437/11
  TIỂu ban môi trưỜng (35 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/343/1
  Khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng Fluid Mechanics
jspui/bitstream/123456789/1514/1
  Đặt vấn đề 1 Tổng quan tài liệu
jspui/bitstream/123456789/3250/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Trần Bình Dương sinh ca kiểm thử tham số HÓa cho chưƠng trình java khóa luận tốt nghiệP ĐẠi học hệ chính quy ngành: Công Nghệ Thông Tin
jspui/bitstream/123456789/6486/1
  Tạp chí Khoa học Đhqghn, Luật học 26 (2010) 1-11 Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng
jspui/bitstream/123456789/437/8
  TIỂu ban đỊa lý (36 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/744/1
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
jspui/bitstream/123456789/437/7
  1. Kết quả nghiên cứu ban đầu về động vật có xương sống trên cạn ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 97
jspui/bitstream/123456789/366/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/3242/1
  Nguyễn Văn Thanh
jspui/bitstream/123456789/3839/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Duy Tùng nghiên cứu triển khai hp openview khoá luận tốt nghiệP ĐẠi học hệ chính quy ngành: Công Nghệ Thông Tin
jspui/bitstream/123456789/4325/1
  ĐẠi học công nghệ ĐẠi học quốc gia hà NỘI
jspui/bitstream/123456789/1754/1
  Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầM
jspui/bitstream/123456789/3907/1
  Bönh cao huyÕt ¸p lµ bÖnh th­êng gÆp nhÊt trong x• héi hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt ë nh÷ng ng­êi cã tuæi vµ ngµy cµng cã xu h­íng t¨ng lªn ë nhòng ng­êi ë ®é tuæi thanh niªn vµ trung niªn, bÖnh cã quan hÖ chÆt chÏ víi bÖnh tim m¹ch, ®y lµ nh÷ng bÖnh nguy
jspui/bitstream/123456789/4119/1
  Chương 1 TỔng quan
jspui/bitstream/123456789/3002/1
  University of languages and international studies vietnam national university
jspui/bitstream/123456789/2067/2
  Phn tÝch diÔn ng n phª ph¸n (cda) (trªn cø liÖu mét diÔn ng n cô thÓ) NguyÔn ThÞ Thu Hµ(*)
jspui/bitstream/123456789/16163/1
  Phn lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt
jspui/bitstream/123456789/16167/1
  Phn lo¹i ®¸ magma theo thµnh phÇn kho¸ng vËt
jspui/bitstream/123456789/3348/1
  Đinh Nhật Minh
jspui/bitstream/123456789/452/1
  §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
jspui/bitstream/123456789/2305/2
  Chương TỔng quan
jspui/bitstream/123456789/713/1
  I. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
jspui/bitstream/123456789/1841/1
  Part 1: introduction rationale
jspui/bitstream/123456789/380/1
  Declaration this thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or tertiary institution, and to the best of my knowledge and belief
jspui/bitstream/123456789/389/1
  College of foreign languages department of postgraduate studies
jspui/bitstream/123456789/1874/1
  Certificate of originality
jspui/bitstream/123456789/1453/1
  Nguyễn thị mai hưƠng lớP : 071J1 khoa : nn & vh phưƠng đÔNG
jspui/bitstream/123456789/5147/1
  Ttlv: Bản sắc chuyên mục «Bình luận- phê phán» của Truyền hình Nhân dân
jspui/bitstream/123456789/204/2
  Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sü
jspui/bitstream/123456789/455/1
  LỜi giới thiệU
jspui/bitstream/123456789/4214/1
  Ttlv: Hôn nhân của người Việt ở làng vạn chài theo Công giáo xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
jspui/bitstream/123456789/14886/1
  Gs vò D­¬ng Ninh gs. Ts ng §øc ThÞnh
jspui/bitstream/123456789/4256/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/611/2
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/4150/1
  LỜi cảM Ơn trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới pgs. Ts. Nông Văn Hải – Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ adn ứng dụng
jspui/bitstream/123456789/5564/1
  Một số suy nghĩ VỀ ĐẶc tính kinh tế
jspui/bitstream/123456789/2750/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lưƠng thị loan
jspui/bitstream/123456789/2199/1
  Nghiên cứu xác định Ciprofloxacin (cip) trong một số dược phẩm bằng phương pháp điện hóa
jspui/bitstream/123456789/923/1
  Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
jspui/bitstream/123456789/14837/1
  ĐỂ ĐƯỜng lối cách mạng đÚng đẮn hơN: CÁi nhìn từ LỊch sử
jspui/bitstream/123456789/2352/1
  TR¦êng đẠi học khoa học xã HỘI & nhân văN ĐẠi học quốc gia hà NỘi huy Liªn V¨n häc Mü: thi ph¸p vµ Kü x¶o
jspui/bitstream/123456789/1056/1
  TRƯỜng đẠi học công nghệ nguyễn thị thảo tính toán sóng bấT ĐỐi xứng vùng ven bờ biểN
jspui/bitstream/123456789/3712/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/4787/1
  SỰ CẦn thiết và Ý nghĩa của việc sử DỤng xác suất thống kê trong nghiên cứu giáo dục học và CÁc khoa học xã HỘI
jspui/bitstream/123456789/1015/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữ LÝ LỊch khoa họC
jspui/bitstream/123456789/759/1
  DẤU Ấn văn hóA ẤN ĐỘ trong văn hóa chămpa cn. Ngô Thanh Mai Bộ môn Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam Tóm tắt
jspui/bitstream/123456789/2287/1
  Tõ ngo¹i lai trong tiÕng nhËt Ng Minh Thñy(*)
jspui/bitstream/123456789/1302/1
  Mét sè nhËn xÐt vÒ §Æc ®iÓm ng÷ nghÜa cña thµnh ng÷ tiÕng NhËt ts. Ng Minh Thñy
jspui/bitstream/123456789/4680/1
  Nguyễn Thế Hùng
jspui/bitstream/123456789/3277/1
  ĐÁnh giá thực trạng kinh tế XÃ HỘi và MÔi trưỜng tại cáC ĐIỂM Ô nhiễm dioxin là CĂn cứ không quân mỹ trưỚC ĐÂY
jspui/bitstream/123456789/4609/1
  Ttlv: Cuộc đấu tranh của Mỹ chống hoạt động khủng bố của nhóm Al-Qaeda từ 2001 đến 2011
jspui/bitstream/123456789/961/1
  NHỮng vưỚng mắc trong việc nâng cao chất lưỢng dạy tiếng anh
jspui/bitstream/123456789/959/1
  DƯƠng thị NỤ MỞ ĐẦU
jspui/bitstream/123456789/14892/1
  TỪ chỉ VỊ trí trong tiếng nhật và tiếng việT
jspui/bitstream/123456789/14893/1
  Hội thảo quốc tế việt nam họC
jspui/bitstream/123456789/14887/1
  PHÁc thảo tình hình sản xuất nông nghiệP…
jspui/bitstream/123456789/3811/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Nguyễn Thế Nam nghiên cứu thiết kế theo hợP ĐỒng và
jspui/bitstream/123456789/4700/1
  HỌc viên tống Thị Vân Anh
jspui/bitstream/123456789/1440/1
  I. Bèi c¶nh nghiªn cøu
jspui/bitstream/123456789/5601/1
  Về khái niệm cái kì ảo và văn học kì ảo trong nghiên cứu văn học
jspui/bitstream/123456789/3840/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Phạm Đình Hậu
jspui/bitstream/123456789/4634/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học công nghệ Lê Duy Khánh nghiên cứu xây dựNG
jspui/bitstream/123456789/3733/1
  ®¹i häc quèc gia hµ néi Tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn khung Ch­¬ng tr×nh §µo t¹o TiÕn sÜ Chuyªn ngµnh: §Þa ho¸ häc
jspui/bitstream/123456789/3779/1
  Bùi Duy Hải
jspui/bitstream/123456789/3703/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/2920/1
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin, Thiếc trên nền dẫn điện và hoạt tính điện hóa của chúng
jspui/bitstream/123456789/2167/1
  T×nh h×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p project trong d¹y häc ë tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷, ®¹i häc quèc gia hµ néi NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoa
jspui/bitstream/123456789/4039/1
  Luận văn Thạc sỹ 2007 2009
jspui/bitstream/123456789/3164/1
  Bùi Thị Tiếp
jspui/bitstream/123456789/2106/1
  Phạm Thị Thật / Tạp chí Khoa học Đhqghn, Ngoại ngữ 24 (2008) 105-111
jspui/bitstream/123456789/1776/1
  ®¹i häc quèc gia hµ néi tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn
jspui/bitstream/123456789/4910/1
  College of foreign languages department of graduate studies
jspui/bitstream/123456789/2394/1
  Phạm Thị Thật / Tạp chí Khoa học Đhqghn, Ngoại ngữ 23 (2007) 94-100
jspui/bitstream/123456789/3758/1
  HÀ NỘI 2007 ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ chuyên ngàNH: MÔi trưỜng đẤt và NƯỚC
jspui/bitstream/123456789/1861/4
  TÀi liệu tham khảo tiếng Việt
directory jspui bitstream  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương