Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)tải về 0.78 Mb.
trang1/37
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.78 Mb.
#3323
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Héi nghÞ Khoa häc Sinh viªn n¨m 2011


KHOA HÓA HỌC

(141 142 báo cáo)


1. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số Glucopyranozyl Thiosemicarbazones của Isatin thế 49

Sinh viên: Lê Thị Thu Hà, K53 Chương trình Tiên tiến 49

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 49

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang 49Contribution to synthesis of some substituted Isatin Glucopyranozyl Thiosemicarbazones 49

2. Tổng hợp 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin 3-Acetyl-4-
Metyl-7-Hydroxycoumarin 49

49

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hà, K53 Chương trình Tiên tiến 49

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 49

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang 49Study on Synthesis of 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin
3-Acetyl-4-Metyl-7- Hydroxycoumarin 50


3. Đóng góp vào tổng hợp một số N-phenylglycine 50

Sinh viên: Lý Thị Giang, K53 Chương trình Tiên tiến 50

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 50

NCS.ThS. Hoàng Thanh Đức 50

Contribution to synthesis of some N-phenylglycines 50

4. Góp phần tổng hợp một số Galactopyranosyl Thiosemicarbazones của Isatin thế 50

Sinh viên: Vũ Đức Trung, K53 Chương trình Tiên tiến 50

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 50

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang 50

Contribution to synthesis of some Galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Isatins 51

5. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số n-Alkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- β -D-Glucopyranosyl)-Thiosemicarbazon 51

Sinh viên: Đoàn Thị Hương, K53S 51

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 51

NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Giang 51

Contribution to study on synthesis of some n-Alkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- β -D-Glucopyranosyl)-Thiosemicarbazon 51

6. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp một số
(per-o-acetyl--d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazon
của các Acetophenon thế 52


Sinh viên: Trịnh Thị Thuỳ Liên, K53A 52

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 52

NCS.ThS. Lê Thế Hoài 52

Investigation of reaction conditions in synthesis of some
(per-o-acetyl--d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones 53


7. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số
2-iminothiazolidin-4-on từ (per-O-acetyl)-β-d-galactopyranosyl Thiosemicarbazon của Acetophenon thế 53


Sinh viên: Nguyễn Minh Trí, K53A 53

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 53

NCS.ThS. Lê Thế Hoài 53

Contribution to study on synthesis of some 2-
iminothiazolidin-4-ones from (per-O-acetyl)-β-d-galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones 53


8. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp một số
(per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones
của các Benzaldehydes thế 54


Sinh viên: Trịnh Thị Thuỳ Liên, K53A 54

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 54

NCS.ThS. Lê Thế Hoài 54

Investigation of reaction conditions in synthesis of some
(per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Benzaldehydes 54


9. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số
Sydnone từ Anilin thế 55


Sinh viên: Nguyễn Thị Liên, K53A 55

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 55

NCS.ThS. Hoàng Thanh Đức 55

Contribution to synthesis of some Sydnones
from substituted Anilines 55


10. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất
4-methyl-7-alkoxycoumarin 55


Sinh viên: Nguyễn Thị Huế, K53A 55

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 56

NCS.ThS. Vũ Ngọc Toán 56

Contribution to to synthesis of some
4-methyl-7-alkoxycoumarins 56


11. Góp phần nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất
4-methyl-6-alkoxycoumarin 56


Sinh viên: Lưu Thị Cẩm Tú, K53A 56

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 56

NCS.ThS. Vũ Ngọc Toán 56

Contribution to to synthesis of some 4-methyl-6-alkoxycoumarins 56

12. Góp phần nghiên cứu và tổng hợp một số
azometin của d-glucozamin 57

Sinh viên: Hồ Thị Hoa, K53A 57

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành, 57

NCS.ThS. Nguyễn Văn Quốc 57Contribution to to synthesis of some
4-methyl-6-alkoxycoumarins 57


13. β-sitosterol từ cây Bùm bụp gai
(Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg., (Euphorbiaceae)) 57


Sinh viên: Dương Đức Hoàng, K53A 57

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phan Minh Giang 57

Natural compounds (Taraxerol & β-sitosterol) from
Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg. (Euphorbiaceae) 58


14. Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc Taraxerol
và phân hủy phẩm nhuộm Reactive blue 182 bằng
quá trình oxy hóa tiên tiến với xúc tác Titan dioxit biến tính 58


Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thị Hạnh, K53B 58

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Sỹ Đức 58

Degradation of Reactive Blue 182 dye by Advanced Oxidation Process with modified titanium dioxide 58

15. Khảo sát một số yếu tố trong quá trình tổng hợp sét
hữu cơ từ bentonit Pháp trong dung dịch rượu - nước 59

59Sinh viên: Trần Thị Tư Hà, K53S 59

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 5916. Nghiên cứu tổng hợp một số fomazan và bis-fomazan từ anilin và 4,4’-điaminođiphenyl ete 59

Sinh viên: Vũ Thị Ngân, K53S 59

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân 59

Study on synthesis of some formazanes and 59

bis-formazanes from aniline and 4,4’diaminodiphenyl ether 59

17. Nghiên cứu tổng hợp một số fomazan
từ 3-aminopiriđin và axit sunfanilic 60


Sinh viên: Nguyễn Thị Vinh, K53S 60

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Vân 60

Study on synthesis of some formazanes from 60

3-aminopyridine and sunfanilic acid 60

18. Nghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu nhờn thải
bằng xúc tác Zeolite HY 60

60

Sinh viên: Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Quang, K53A 60

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 60

19. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình
có cấu trúc trật tự Al-MCM-41 61

61

Sinh viên: Trần Quang Hồng Ân, Phạm Minh Tùng, K53B 61

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 61

20. Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác
của Zirconi sunfat mang lên SBA-15 62


Sinh viên: Nguyễn Văn Lực, K53B 62

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sơn 62

21. Nghiên cứu điều chế axit rắn trên cơ sở biến tính
γ-Al2O3 biến tính bởi La và Zn 62


Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh, K53B 62

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 62

22. Nghiên cứu điều chế xúc tác lai dùng cho
phản ứng đồng phân hóa n-hexan 63


Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh, K53B 63

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoa Hữu Thu 63

23. Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của hỗn hợp oxit Fe2O3 - TiO2 63

Sinh viên: Phạm Thế Tân, K53B 63

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình 63

Study on the synthesis and evaluation of Fe2O3-TiO2
mixed oxides in the photocatalytic activity 63


24. Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện hoá của vật liệu ZnO bằng phương pháp vi sóng 64

Sinh viên: Bùi Thúy Ngân, K53S 64

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 64

Production and electrochemical properties
of ZnO materials using microwave method 64


25. Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số xúc tác chế tạo
trên cở cơ sở oxit sắt, oxit mangan trong phản ứng oxi hóa
pha lỏng xử lý thuốc nhuộm hoạt tính 64


Sinh viên: Nguyễn Thị Tình, K53S 64

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thế Hà 64

Investigation of a catalytic activity of catalyst
made on the basis of iron oxide, manganese oxide
in the wet air oxidation handling reactive dyes 65


26. Nghiên cứu thành phần hóa học cây giảo cổ lam 65

(Gynostemma pentaphyllum (Thunb)) 65

Sinh viên: Phạm Thị Hằng, K53B 65

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 65

Study on the chemical composition of Gynostemma pentaphyllum (Thunb) 6627. Nghiên cứu thành phần hóa học
cây cỏ roi ngựa (Verbena officinalis L.) 67


Sinh viên: Phạm Thị Dương, K53B 67

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 67

Study on the chemical composition of Verbena officinalis L. 67

28. Nghiên cứu ảnh hưởng của một vài yếu tố đến khả năng xúc tác của oxit hỗn hợp CuO-CeO2 bằng phương pháp tẩm 68

Sinh viên: Lưu Ngọc Mai, K53A 68

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng 68Influence of some factors on the performance of
mixed oxide CuO-CeO2 prepared by the impregnation method
for the phenol oxidation 69


29. Nghiên cứu khả năng hấp phụ và trao đổi với ion NH4+ của zeolit NaY ứng dụng trong xử lý môi trường 69

Sinh Viên: Lê Thạc Trà, K53B 69

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 69

Research for adsorption capacity of NH4+ ion exchance with in this NaY zeolit the application environmental treatment 69

30. Nghiên cứu khả năng xử lí màu dệt nhuộm
bằng phương pháp hấp phụ trên quặng
Mn-Cao Bằng biến tính bằng Fe2O3 70


Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, K53S 70

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thế Hà, ThS.Vũ Thị Hậu 70

31. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat của Crom(III) và sắt(III) 70

Sinh viên: Lê Thị Mận, K53S 70

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 70

Synthesis and investigate properties of iron(III) and chromium(III) acetylacetonat complexes 71

32. Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của Cu2O nano 71

Sinh viên: Nguyễn Văn Quyền, K53A 71

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 71

Synthesis and study on applications of nano-sized Cu2O 71

33. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat của Coban(II) và Niken(II) 71

Sinh viên: Đào Thị An, K53S 72

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 72

Synthesis and investigation of properties of coban(II) acetylacetonate and nickel(II) acetylacetonate complexes 72

34. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất axetylaxetonat của đồng(II) và kẽm(II) 72

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Hân, K53S 72Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 72

Synthesis and investigation of properties of copper(II) acetylacetonat and zinc(II) acetylacetonat complexes 73

35. Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất
của Ni(II), Co(II), Cu(II) với benzoyl thioure
và 1-adamantan cacbonyl thioure 73


Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hiền, K53S 73

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hùng Huy 73

Synthesis and studies of Ni(II), Co(II), Cu(II) complexes
with benzoyl thiourea and 1-adamantancarbonylthiourea 73


36. Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo của phức chất
Valadyl với N,N’-bis(salicyl) etylendiamin 74


Sinh viên: Trần Thị Thông, K53S 74

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hùng Huy 74

Synthesis and structure of the complex of Vanadyl with N,N’-bis(salicyl) ethylenediamine 74

37. Tổng hợp phức chất của hỗn hợp đất hiếm và đồng với phối tử 1,1’-(2,6-bispyridyl)bis-3-phenyl-1,3-propane-dione 74

Sinh viên: Nguyễn Thị Vân, K53S 74

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hùng Huy 74

Synthesis of trinuclear Cu(II) - Lanthanoide -
Cu(II) complexes from 1,1’-(2,6-bispyridyl)bis-3-
phenyl-1,3-propane-dione 75


38. Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo của phức chất paladi(II) với thiosemicacbazon benzandehit 75

Sinh viên: Lê Thị Yến, K53S 75

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 75

Synthesis and structure of the complex of palladium(II) and thiosemicarbazone benzaldehide 75

39. Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo của phức chất paladi(II)
với N(4)-metyl thiosemicacbazon benzandehit 76


Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Chi, K53A 76

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 76

Research on synthesis and structure of the complex of
palladium(II) with N(4)- methyl thiosemicarbazone benzaldehide 76


40. Nghiên cứu tổng hợp và cấu tạo của phức chất paladi(II) với N(4)-metyl thiosemicacbazon pyruvic 76

Sinh viên: Đặng Thị Thanh Huệ, K53S 76

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 76

Research on synthesis and structure of the complex of palladium(II) and N(4) -methyl thiosemicacbazon pyruvic 77

41. Điều chế Ag/TiO2 nano bằng phương pháp tẩm 77

Sinh viên: Cao Thị Vân Huyền, Trần Lan Hương, K53S 77

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 77

Systhesis Synthesis of Ag/TiO2 nanoparticles by impregnation method 7742. Nghiên cứu điều chế và khả năng ứng dụng của bột titan đioxit kích thước nano biến tính bằng bạc 77

Sinh viên: Dương Thị Thu Hương, K53S 78

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 78

Preparation of Silver doped titanium dioxide nanomaterial
by sol-gel method and study on their applications 78


43. Tổng hợp và so sánh sét hữu cơ điều chế
từ bentonit Pháp và bentonit Bình Thuận 78


Sinh viên: Trương Thị Hương, K53S 78

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 7844. Nghiên cứu khoáng talc Phú Thọ và thăm dò khả năng ứng dụng của nó trong điều chế vật liệu gốm 79

Sinh viên: Đỗ Thị Thuỳ, K53S 79

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 7945. Khảo sát quá trình biến tính bentonit Thanh Hoá
ứng dụng làm vật liệu xử lý môi trường 79


Sinh viên: Nguyễn Thị Thảo, K53S 79

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 79

46. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Mn2+, Fe2+ trong dung dịch bởi khoáng bentonit Thanh Hóa
hoạt hoá bằng axit 80


Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Mai, K53S 80

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 8047. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - Polivinylancol (PVA) đến tính chất của ximăng 80

Sinh viên: Nguyễn Hồng Phong, K53A 80

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 8148. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia metacaolanh,
hợp chất carboxymethyxenllulose (CMC) tới quá trình
hydrat hoá xi măng Hoàng Thạch 81


Sinh viên: Trần Ngọc Hùng, K53B 81

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung 8149. Tìm hiểu độc tố BTEX trong khí thải xe gắn máy 2 kì 82

82Sinh viên: Hoàng Thị Hương, Vũ Thị Huệ, K53S 82

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt, ThS. Nguyễn Trường Quân 82

Determination of emission factor of organic pollutants BTX
in exhaust gas from several of motocycles 82


50. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit kích thước
nano mét được biến tính bằng nitơ và kẽm 83


Sinh viên: Cao Phương Anh, K53A 83

Study on preparation of nanosized titania materials
doped nitrogen and zinc 83


51. Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc
và tính chất quang xúc tác của TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh 84


Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy Dương, K53A 84

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 84

Study on preparation, structure and photocatalytic
activity of nanosized titania materials doped sulphur 84


52. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit kích thước
nano mét trên chất mang bentonite 85


Sinh viên: Đoàn Thiên Hương, K53A 85

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 85

Study on preparation of nanosized titania materials on bentonite 85

53. Điều chế và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang xúc tác TiO2 kích thước nano mét được biến tính nitơ và lưu huỳnh 85

Sinh viên: Hồ Thị Oanh, K53A 85

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 85

Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and sulphur 86

54. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit kích thước
nano mét được biến tính bằng kẽm 86


Sinh viên: Phạm Thị Thảo, K53A 86

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 86

Study on preparation of nanosized titania materials doped zinc 86

55. Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nanomet
được biến tính bằng Nitơ (-III) 87


Sinh viên: Tạ Thị Bích Thủy, K53A 87

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 87

Study on preparation of nanosized titania materials doped N(-III) 87

56. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit
kích thước nano mét biến tính bằng nitơ bằng
phương pháp tổng hợp pha rắn 87


Sinh viên: Phạm Quốc Việt, K53A 88

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 88

Study on preparation of nanosized titania materials
doped nitrogen by interaction of solid phases 88


57. Điều chế TiO2 biến tính lưu huỳnh bằng phương pháp thủy phân và thử hoạt tính quang xúc tác của nó 88

Sinh viên: Bùi Thị Thanh Nguyệt, K53B 88

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 88

58. Nghiên cứu điều chế bột TiO2 được biến tính bạc
bằng phương pháp sol - gel 88


Sinh viên: Trần Thanh Bình, K53S 88

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 89

Study on preparation of nanosized titania materials
doped silver ion by sol-gel method 89


59. Nghiên cứu, điều chế TiO2 kích thước 3 nm biến tính
lưu huỳnh bằng phương pháp tẩm H2SO4 và khảo sát
hoạt tính xúc tác quang 89


Sinh viên: Nghiêm Thị Dịu, K53S 89

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 89

Study on preparation of nanosized titania materials doped sulphur by drenching method TiO2 with H2SO4 and study on photocatalytic ability of prepared products 90

60. Nghiên cứu, điều chế TiO2 kích thước 3 nm biến tính S bằng phương pháp thủy phân đơn giản và khảo sát
hoạt tính xúc tác quang 90


Sinh viên: Phạm Thị Thơ, K53S 90

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 90

Study on preparation and photocatalytic ability of nanosized titania materials doped sulphur by simple hydrolyzing method 90

61. Nghiên cứu điều chế bột TiO2 được biến tính bạc bằng phương pháp đồng kết tủa trong dung môi rượu - nước 91

Sinh viên: Trần Thị Toàn, K53S 91

Study on preparation of Ag-doped nanosized titania powders by coprecipitated method in solution of water and ethanol 91

62. Nghiên cứu tổng hợp chất phát quang ytri silicat
kích hoạt bởi xeri 92


Sinh viên: Đặng Thị Thu Hằng, Lưu Thị Ngọc Hà, K53B 92

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển, PGS.TS. Lê Xuân Thành 92

63. Tổng hợp CeO2 cấu trúc nano bằng phương pháp bốc cháy và ứng dụng trong hấp phụ As 92

Sinh viên: Vũ Thị Thanh Hương, K53A 92

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển 92

64. Xác định hàm lượng chlorophyl
có trong một số loại lá cây 93


Sinh viên: Cao Nguyễn Hồng Nhung, K53B 93

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Lê Hùng, CN. Ngô Hồng Ánh Thu 93

65. Nghiên cứu và tổng hợp phức rắn của nguyên tố đất hiếm LA La với axit amin l-tyrosin 93

Sinh viên: Nguyễn Thành Trung, K53B 93

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển, PGS.TS. Lê Hữu Thiềng 94

66. Nghiên cứu xử lý phẩm nhuộm 2-nitromino-5-nitro-hexahydro-1-triazine-3.5 bằng phương pháp keo tụ 94

Sinh viên: Ngô Thị Minh, Lê Thị Phương Thảo,, K53B 94

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Sỹ Đức 94

67. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện
hấp phụ axit lactic của nhựa trao đổi anion 94


Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều Loan, K53B 94

Giáo viên hướng dẫn: TS. Ngô Thị Thanh Vân 94

68. Tổng hợp và đặc tính của copolyme alkylacrylate-acrylic acid sử dụng làm phụ gia làm giảm nhiệt độ đông đặc (PPD)
của dầu mỡ bôi trơn và nhiên liệu sinh học 95


Sinh viên: Lê Minh Ngân, K52 Chương trình Tiên tiến 95

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Lân 95

Synthesis and characterization of alkylacrylate-acrylic acid copolymers being used as pour point depressant (PPD) for lubricants and biodiesel 95

69. Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất của copolyme alkylacrylat-maleic anhydrit sử dụng làm phụ gia giảm
nhiệt độ đông đặc cho dầu, mỡ bôi trơn và biodiesel 96


Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thu, K52 Chương trình Tiên tiến 96

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Lân 96

A study on synthesis and characterization of alkylacrylate-amaleic anhydride copolymers being used as PPD for lubricants and biodiesel 97

70. Tổng hợp dẫn xuất của pichromene làm dẫn xuất
điều trị bênh bệnh ung thư máu 98


Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến, K52 Chương trình Tiên tiến, 98

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 98

Sinh viên: Nguyễn Vũ Quang Thành, K52 CNKHTN 98

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 98

Synthesis of 3-nitro2-phenyl-2H-chromene, a potential anti-blood cancer agent 99

72. Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng quá trình Fenton dị thể sử dụng xúc tác quang hóa TiO2/diatomite 99

Sinh viên: Hà Minh Nguyệt, K52 Chương trình Tiên tiến 99

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội 99

Treatment of textile wastewater by heterogeneous photo-Fenton process using TiO2/diatomite photocatalyst 100

73. Loại bỏ Asen khỏi nước bằng vật liệu sét chống sắt 100

Sinh viên: Mai Phương Tú, K52 Chương trình Tiên tiến 100

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, PGS.TS. Nguyễn Văn Ri 100

Removal of Arsenic from contaminated water using
iron pillared clay 101


74. Đặc trưng tính chất điện hóa và quang hoá của vật liệu nano ZnO điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt 101

Sinh viên: Hoàng Thị Hương Thảo, K52 Cử nhân tài năngCNKHTN 101

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Hoàn, TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 101

Electrochemical and optical properties of zinc oxide materials prepared by hydrothermal method 102

75. Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính của kháng sinh
β-Lactam thông qua phần mềm Gaussian 2003 103


Sinh viên: Nguyễn Phương Thảo, K52 Chương trình Tiên tiến 103

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Kim Long 103

Studying structure and activity of β-Lactam antibiotics by
using Gaussian 2003 software 103


76. Kẽm oxit nano: tính chất và ứng dụng 104

Sinh viên: Phạm Như Ý, K52 Chương trình Tiên tiến 104

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu 104

Zinc Oxide nanoparticles: properties and applications 104

77. Góp phần nghiên cứu
cây dứa dại (Pandanus tectorius) ở Việt Nam 105


Sinh viên: Đinh Anh Vũ, K52 Chương trình Tiên tiến 105

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 105

Contribution to the research of Pandanus tectorius 106

78. Xác định clorua trong mẫu sinh học bằng phương pháp trắc quang, sử dụng thủy ngân (II) nitrat và diphenylcarbazone 106

Sinh viên: Nguyễn Khánh Hoàng, K52 Chương trình Tiên tiến 106

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Ngọc Mai 106

Spectrophotometric determination of chloride in biological samples using mercury nitrate and diphenylcarbazone 107

79. Điều chế TiO2 biến tính Y 108

Sinh viên: Nguyễn Hữu Hiểu, K52 Chương trình Tiên tiến 108

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 108

Synthesize TiO2 doped Y 108

80. Xác định đồng thời các penicillin bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao với detectơ huỳnh quang 108

Sinh viên: Hoàng Thị Hương, K52 Chương trình Tiên tiến 109

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Ri 109

Simultaneous determination of penicillins
by HPLC with fluorescence detection 109


81. Góp phần nghiên cứu hóa học củ sen
(Nelumbo nucifera Gaertn) 110


Sinh viên: Mai Thị Nhàn, K52 Chương trình Tiên tiến 110

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 110

Chemical investigation of the root of Nelumbo nucifera Gaertn 111

82. Nghiên cứu hóa học các hợp chất thiên nhiên từ cây Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don, Betulaceae) 111

Sinh viên: Đỗ Thị Kim Huệ, K52 Tài năng Tiên tiếnCNKHTN 111

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phan Minh Giang 111

Chemical study of natural products from
Alnus nepalensis D. Don (Betulaceae) 112


83. Cu2O kích thước nano và những ứng dụng
của mạng màng mỏng Cu2O kích thước nano 113


Sinh viên: Phan Thùy Chi, K52 Chương trình Tiên tiến 113

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 113

Cu2O nanosize and some applications of Cu2O nanosize thin film 113

84. Khảo sát thành phần hóa học trong thân cây Bàn tay ma 114

Sinh viên: Lại Hoàng Yến, K53 Chương trình Tiên tiến 114

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 114

The investigation of chemical constituents of the stems of Heliciopsis lobata 114

85. Phân lập và xác định cấu trúc xanthone
từ vỏ măng cụt xanh 114


Sinh viên: Đỗ Thị Mai, K53 Chương trình Tiên tiến 114

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu   114

Isolation and structural determination of xanthones from the green fruits of Mangosteen (Garcinia mangostana L.) 115

86. Tổng hợp vật liệu xúc tác axit rắn gamma Al2O3 doping bởi Zn, La cho phản ứng este hóa, sử dụng sản phẩm như làm dung môi tẩy mực in trên bao bì polyme trước khi đưa vào tái chế 116

Sinh viên: Hoàng Thị Thanh Lan, K53 Chương trình Tiên tiến 116

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 116

Synthesis material of gamma Al2O3­ doping Zn, La as a solid acid catalyst for esterification using product to remove ink trace on polymer packing before recycling 116

87. Nghiên cứu tính chất xúc tác của Zeolite HY
trong phản ứng đồng phân hóa α- pinene 117


Sinh viên: Phạm Thị Hương Ngát, K53 Chương trình Tiên tiến 117

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 117

Study on catalyst hy zeolite in the isomerization of α- pinene 117

88. Xử lý nước thải dệt nhuộm
bằng quá trình Fenton dị thể quang hóa 118


Sinh viên: Danh Thị Hương, K53 Chương trình Tiên tiến 118

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, NCS. Phạm Thị Dương 118

Treatment of textile wastewater
by novel active photochemically heterogeneous fenton process 118


89. Tính chất của vật liệu nano Fe3O4
điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt 119


Sinh viên: Lê Thế Sơn, K53 Chương trình Tiên tiến 119

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Hoàn 119Property of the nanomagnetite Fe3O4
prepared using hydrothermal method 119


90. Điều chế apatit để hấp phụ kim loại nặng trong nước cấp 120

Sinh viên: Vũ Thị Hiền, K53 Chương trình Tiên tiến 120

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 120

Preparation of fresh apatite
for adsorption of heavy metals in supply water 120


91. Điều chế β-Nitrostyrene làm chất đầu tổng hợp Pichromene làm thuốc chữa bệnh ung thư máu 121

Sinh viên: Doãn Thu Hồng, K53 Chương trình Tiên tiến 121

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 121

121

The structure of product is determined by the date of IR-, MS- and 1H-NMR spectroscopy. 122

92. Mô phỏng quá trình tạo xoắn beta-hairpin ở nhiệt độ thấp 122

Sinh viên: Nguyễn Đức Trung, K53 Chương trình Tiên tiến 122

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Kim Long 122

Simulation of beta-hairpin folding at low temperature 122

Sinh viên: Nguyễn Thanh Bình, K53 Chương trình Tiên tiến 123

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 123

12394. Phân tích dạng Selen
sử dụng phương pháp động học xúc tác quang 124


Sinh viên: Nguyễn Hoài Thu, K53 Chương trình Tiên tiến 124

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Thị Thảo 124

Speciation analysis of Selenium
using catalytic kinetic spectrophotometry 124


95. Khảo sát một số tính chất hóa học
của các mẫu nước tại Hà Nội 124


Sinh viên: Đoàn Ngọc Lan, K53 Chương trình Tiên tiến 124

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Thị Thảo 124

Sinh viên: Trần Hải Minh, K53 Chương trình Tiên tiến 125

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi 125

97. Đơn lớp tự sắp xếp, hướng đi mới trong lĩnh vực
chế tạo sensor điện hóa 126


Sinh viên: Trương Ngọc Thành, K53 Chương trình Tiên tiến 126

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 126

Self-assembled monolayer, a new orientation for
electrochemical sensor area 126


98. Xác định hàm lượng asen trong nước 126

Sinh viên: Đoàn Thị Bích Ngọc, K53 Chương trình Tiên tiến 126

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Ri 126

Determination arsenic contamination in water 127

99. Tổng hợp nano vàng bằng phản ứng khử axit Chloroauric 127

Sinh viên: Nguyễn Thái Cường, K53 Chương trình Tiên tiến 127

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 127

Synthesis of nanogold by the reduction of Chloroauric acid 128

100. Phương pháp mới điều chế este succinat làm nguyên liệu tổng hợp thuốc homoharringtonine điều trị bệnh ung thư máu 128

Sinh viên: Phạm Trọng Lâm, K53 Tài năng Tiên tiếnCNKHTN 128

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 128

101. Điều chế đồng (I) oxit cỡ nano và ứng dụng của
đồng (I) oxit cỡ nano dạng màng mỏng 129


Sinh viên: Phạm Văn Thuấn, K53 Chương trình Tiên tiến 129

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt 130

Synthesis of nano-sized cuprous oxide and applications of
nano-sized cuprous oxide thin film 130


102. Điều chế bột TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng N theo phương pháp thủy phân TiCl4
trong dung dịch nước 131

Sinh viên: Vũ Thị Hương, K53 Chương trình Tiên tiến 131

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ Lương 131

Preparation of N - doped Titanium dioxide powder
from TiCl4 and ammonia 131


Sinh viên: Lê Quang Điệp, K53 Chương trình Tiên tiến 132

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi, TS. Mạc Đình Hùng 132

104. Tổng hợp SBA-15 làm nền cho Zirconi oxit sun phát hóa để xúc tác cho quá trình đồng phân hóa 132

Sinh viên: Đỗ Trung Hiếu, K53 Chương trình Tiên tiến 132

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sơn 132

Preparization and characterization of mesoporous SBA-15 supported sulfated zirconium oxide for isomerization 133

105. Nghiên cứu xác định lượng vết các kim loại nặng trong nước bằng các phương pháp vôn-ampe 133

Sinh viên: Hà Đăng Hùng, K53 Chương trình Tiên tiến  133

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Thị Thảo 133

Direct Voltammetric analysis of heavy metals in water samples 134

106. Tổng hợp vật liệu và xác định cấu trúc bề mặt
liệu mao quản trung bình SBA-15 135


Sinh viên: Dương Sơn Tùng, K53 Chương trình Tiên tiến 135

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Thảo 135

Synthesis and study on the structural surface of SBA-15 material 135

107. Tổng quan về tổng hợp và ứng dụng
của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 135


Sinh viên: Bùi Văn Dương, K53 Chương trình Tiên tiến 135

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Trung 135

Overview of synthesis and application of MCM - 41 136

108. Nghiên cứu hóa học lá cây Dây đòn gánh 136

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng, K53 Chương trình Tiên tiến 136Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Đậu 136

Chemical investigation of the leaves of Gouania leptostachya DC 137

109. Este hóa chéo mỡ cá Ba sa với ethanol bằng xúc tác Amberlyst-15 để đánh giá thành phần axit béo
bằng phương pháp GS - MS 138


Sinh viên: Đặng Trần Chiến, K53 Chương trình Tiên tiến 138

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Như Mai 138

Transesterification of Basa oil with ethanol on Amberlyst - 15 to evaluate essential fatty acids by GC - MS 138

110. Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm
bằng phương pháp oxi hóa tăng cường sử dụng quang xúc tác
trong vùng ánh sáng khả kiến 139


Sinh viên: Nguyễn Hữu Huy, K53 Chương trình Tiên tiến 139

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, NCS. Lê Thị Thanh Thúy 139

Study on treatment of dye chemicals in textile wastewater by advanced oxidation processes using visible light photocatalysts 139

111. Synthesis of the catalysts for biodiesel production 140

Sinh viên: Choijilsuren Delgermurun, K53 Chương trình Tiên tiến 140

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sơn 140

112. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Al2O3-CeO2, đánh giá khả năng hấp phụ cation kim loại nặng và anion asenat 141

Sinh viên: Đỗ Thị Hiền, K53B 141

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 141

113. Nghiên cứu điều chế dung dịch bạc nano mật độ cao
và khả năng mang trên vải cotton biến tính 141


Sinh viên: Lê Thị Nhung, K53B 141

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 141

114. Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của MnO2
mang trên đá ong biến tính 142


Sinh viên: Lê Văn Thìn, K53A 142

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 142

115. Nghiên cứu chế tạo vật liệu MnO2 mang trên cát
làm vật liệu xử lý NH4+ trong môi trường nước 142


Sinh viên: Phạm Hương Giang, Phạm Thị Huế, K53A 142

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Côn 142

116. Đánh giá hiệu quả loại bỏ asen và sắt của bể lọc cát
tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 143


Sinh viên: Vi Thị Mai Lan, Hoàng Văn Điện, K53B 143

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt 143

Evaluation of arsenic, iron removal in ground water by sand filter 143

at Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province 143

117. Nghiên cứu về vật liệu nano, phương pháp điều chế
nano bạc và nano đồng một oxit 143


Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên, K53B 143

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Duy Cam, PGS.TS. Đỗ Quang Trung 143

143118. Phát triển phương pháp chiết phân đoạn
asen trong trầm tích 144


Sinh viên: Phạm Thị Hồng, K53B 144

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt, TS. Phạm Thị Kim Trang 144

Asenic fractionation in sediments using a developed sequential extraction procedure 144

119. Công nghệ tái chế nhựa từ thiết bị điện, điện tử thải bỏ 145

Sinh viên: Trần Xuân Tin, K53A 145

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Trung 145

Plastic recycling technology from electrical equipment,
electronics disposal 145


120. Đánh giá sự tích lũy asen trong một số mẫu loại rau
thu thập tại xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 146


Sinh viên: Vũ Thị Huyền Trang, K53B 146

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt, ThS. Vi Thị Mai Lan 146

Assessment of the accumulation of arsenic in some vegetable samples collected in Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province 146

121. Nghiên cứu điều chế và đặc tính xúc tác của vật liệu titandioxit biến tính 146

Sinh viên: Trần Thị Quyên, K53B 147

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, NCS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm 147

Preparation and catalytic properties of modified TiO2 147

122. Nghiên cứu quá trình Fenton sử dụng xúc tác quang hóa
dị thể trên cơ sở Ilmenite biến tính để xử lý phẩm vàng
phân tán E3-G trong môi trường nước 147

147Sinh viên: Nguyễn Thị Đào, K53B 147

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, ThS. Phạm Thị Dương 147

The study of Fenton process using heterogeneous photocatalysts based on modified Ilmenite for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution 148

123. Nghiên cứu quá trình Fenton sử dụng xúc tác quang hóa
dị thể trên cơ sở hệ vật liệu Fe-TiO2 để xử lý phẩm vàng
phân tán E-3G trong môi trường nước 148

148Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Châm, K53A 148

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, ThS. Phạm Thị Dương 148Study on Fenton process using heterogeneous
photocatalysts Fe - TiO2 for treating disperse yellow dye
E-3G in aqueous solution 149


124. Nghiên cứu quá trình Fenton sử dụng xúc tác quang hoá
dị thể trên cơ sở hệ vật liệu Fe-TiO2/Diatomite và ứng dụng
để xử lý phẩm vàng phân tán E-3G trong môi trường nước 149


Sinh viên: Nguyễn Trọng Cương, K53B 149

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, ThS. Phạm Thị Dương 149

149The study of heterogeneous photo-Fenton process based on Fe-TiO2/Diatomite materials and their application for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution 149

125. Nghiên cứu khả năng hấp phụ phẩm nhuộm
trên bentonit chống nhôm - hữu cơ 150


Sinh viên: Quách Thị Hương, K53A 150

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, ThS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm 150Study on adsorption of dye chemicals
by organic-Al-pillared bentonite 150


126. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp một số
(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon của benzaldehyd thế 150


Sinh viên: Từ Thị Kiều Trang, K53A 150

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thành 150

NCS.ThS. Lê Thế Hoài 150127. Xác định đồng thời Pb2+ và Sn2+ bằng phương pháp
von-ampe hòa tan anot trên điện cực giọt thủy ngân treo 151


Sinh viên: Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Thưởng, K53S 151

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hương Giang 151

128. Phân tích mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu DDTs trong mẫu đất tại một số kho thuốc trừ sâu cũ thuộc tỉnh Nam Định 151

Sinh viên: Trần Thị Thắm, K53S 152Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ánh Hường 152

Analysis of pollution levels of pesticides in soil at some old pesticide storage in Nam Dinh Province 152

129. Khảo sát và tối ưu hóa quy trình phân tích PBDEs
trong trầm tích 153

Sinh viên: Phạm Minh Hiếu, K53A 153Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hùng Việt 153

130. Tách và xác định axit béo trong dầu vừng và mỡ lợn
Việt Nam bằng phương pháp sắc ký khí với detector ion hóa
ngọn lửa (GC/FID) 153


Sinh viên: Chu Thị Thanh, Hoàng Thanh Thái, K53A 154

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung 154

131. Nghiên cứu định lượng tannin trong mụn dừa và
lựa chọn phương pháp loại bỏ tannin trong mụn dừa
để làm đất sạch và giá thể 154

Sinh viên: Hoàng Quốc Anh, K53A 154Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Thị Thảo 154

Quantification of tannin in coconut coir dust 155

methods for removing tannin in coconut coir dust to produce biological products 155

132. Xác định hàm lượng nguyên tố vi lượng Zn
trong mẫu sữa bột bằng phương pháp
phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS 156

Sinh viên: Nguyễn Thu Hằng, K53A 156Giáo viên hướng dẫn: TS. Vi Anh Tuấn 156

156Determination of trace elements Zn in milk powder form by atomic absorption spectrometry using flame F-AAS 156


133. Phương pháp trắc quang xác định F- trong nước


bằng phức nhôm-xylenol da cam 157

Sinh viên: Tống Thị Ngân, K53A 157Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung 157

134. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của Cu
trên vật liệu SiO2 biến tính 157


Sinh viên: Bùi Thị Thơm, K53A 157

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung 157

Study on adsorption capacity of Cu on SiO2 materials denature 158

1345. Xác định hàm lượng Silic oxit, Magie oxit, Nhôm oxit, Canxi oxit, Sắt(III) oxit trong mẫu gạch chịu lửa 158

Sinh viên: Trần Duy Quân, K53A 158

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Trần Tứ Hiếu
159


Determination of Silicon oxide, Magnesium oxide, 
Aluminum oxide, Calcium oxide, Iron (III) oxide in the form of refractory bricks 159


1356. Xác định hàm lượng Bo oxit trong thủy tinh 159

Sinh viên: Nguyễn Văn Hà, K53A 159Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Trần Tứ Hiếu 159

136137. Xác định hàm lượng glucosamine trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC 160

Sinh viên: Hoàng Thị Hiền, K53S 160Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, CN. Vũ Thị Trang 160

160Determination of glucosamine functional in foods by high performance liquid chromatograpphy HPLC 160

137138. Xác định hàm lượng EGCG trong trà bằng
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC 161

Sinh viên: Đoàn Thị Hải Yến, K53S 161

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, CN. Vũ Thị Trang 161

Determination of EGCG in tea
by High Performance Liquid Chromatography - HPLC 161


138139. Xác định Asen bằng phương pháp phương pháp
quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS 162

Sinh viên: Trần Thị Phương, K53B 162Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Ri 162

Determination of Arsenic
by the molecular absorption spectrum method UV-VIS 162


13940. Tổng hợp và nghiên cứu tính xúc tác quang hoá
của vật liệu ZnO 163

163

Sinh viên: Hoàng Thanh Tuyến, K53S 163

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Ngọc Mai 163

163140141. Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cadimi trên vật liệu
Nhôm ôxit biến tính bằng phương pháp
phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) 163

Sinh viên: Nguyễn Thị Nhung, K53A 163Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung 163

Research on Cadmium adsorption capacity of Alumium oxide on the material modification by atomic absorption spectrometer (F-AAS) 164

1412. Xác định chì (Pb) trong nước bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng và phổ hấp thụ phân tử UV-VIS 164

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hương, K53A 164

Giáo viên hướng dẫn: TS. Vi Anh Tuấn 164

Determining Lead (Pb) in water using solvent extraction methods - liquid and molecular absorption spectrum UV-VIS
165


tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương