Kính Gửi: Công ty tnhh international Materials Technologytải về 13.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích13.61 Kb.
#25655

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 793/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2013

V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Kính Gửi: Công ty TNHH International Materials Technology


Địa chỉ: Số 32, đường số 6, VSIP, Thuận An, Bình Dương

Mã số thuế: 3700636149

Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 1103-2012/CV-IMT ngày 26/11/2012 của Công ty TNHH International Materials Technology về việc ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác phát sinh trong năm 2009.

Qua nội dung công văn nêu trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.6.a mục I phần H, thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này”.

Theo hướng dẫn tại công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài Chính về việc một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 thì:

Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong năm 2009 Công ty đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và có phát sinh các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính, thì các khoản thu nhập này được tính vào thu nhập khác . không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà phải kê khai nộp thuế theo thuế suất 25%.

Đối với lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm 2009, trường hợp khoản lãi này liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (nếu có) thì được tính vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi về thuế. Trường hợp khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo cho công ty biết để thực hiện./.


Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.

(MHS:121129/107/135720CVĐ) Đã ký : Võ Thanh Bình


CV T01/2013-Hoa
tải về 13.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương