TỔng cục thuếtải về 13.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.15 Kb.
#866

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 3758/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2013

V/v bán phế liệu.

Kính gửi: Công ty TNHH STANDARD FURNITURE VIỆT NAM


Đường số 3, KCN Đồng An, TX. Thuận An, Bình Dương

MST: 3700333715

Cục Thuế có nhận công văn không số ngày 25/03/2013 của Công ty về việc doanh thu nội địa khi thu tiền từ việc bán hàng phế liệu.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khỏan 1, điều 14, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính có quy định:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.”

Căn cứ tại khỏan 1, điều 5, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính có quy định:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Vậy, trường hợp Công ty không phải là doanh nghiệp chế xuất nhưng xuất khẩu 100% sản phẩm, trong quá trình sản xuất <<có phát sinh phế liệu thì khi bán phế liệu Công ty lập hoá đơn GTGT cho khách hàng theo quy định nêu trên đồng thời Công ty hạch toán tăng thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Doanh thu bán phế liệu này được xem là doanh thu hàng bán trong nước. Trường hợp, Công ty thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế thì sẽ được xem xét và hoàn theo quy định tại điều 18, Mục 2, chương III Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

- Lưu HCQT-TV-AC.(130325/108/32241). Đã ký : Võ Thanh Bình

TLCV/T.Tam


tải về 13.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương