TỔng cục thuếtải về 12.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.71 Kb.
#1142

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 8871/CT-TT&HT


Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 09 năm 2010

V/v chi phí lãi vay.

Kính gửi: Công ty CPSX Gỗ nhân tạo Tiến Phát


Số 2 đường số 6, khu TĐC Phú Hòa ,TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

MST: 3700838466

Cục Thuế có nhận công văn số 01/30-08/2010/CV ngày 30/8/2010 của Công ty về việc chi phí lãi vay.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2.15, mục IV, phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 có qui định Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

Vậy, trường hợp Công ty đến tháng 02/2009 mới góp đủ số vốn đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chi phí lãi tiền vay cho phần vốn góp còn thiếu trước thời điểm tháng 02/2009 Công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý.

- Căn cứ nội dung tài khoản 242 thì doanh nghiệp chỉ được được phân bổ tối đa không quá 3 năm đối với chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động.

Vậy, đối với chi phí trả lãi tiền vay phát sinh sau thời điểm Công ty góp đủ vốn không nằm trong các khoản chi nói trên nên Công ty không được phân bổ vào chi phí của các năm sau. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, nếu thuộc chi phí trả trước dài hạn được quy định tại tài khoản 242 thì Công ty phải hạch toán vào TK 242 để phân bổ dần vào chi phí quản lý của các năm sau. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD từng niên độ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương thức và tiêu thức hợp lý. Trường hợp chi phí quản lý không nằm trong các khoản chi được quy định tại tài khoản 242 thì Công ty hạch toán vào tài khoản 642 và không phân bổ cho các năm sau.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.


Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC. Đã ký : Võ Thanh Bình

CV T9/2010 - HC


tải về 12.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương