THỦ TỤc hành chính sửA ĐỔI, thay thế, trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm VI chức năng quản lýtải về 56.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích56.98 Kb.
#4753

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THAY THẾ, TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-BTC ngày ... tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

1

B-BTC-044163-TT

Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

2

B-BTC-044179-TT

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

3

B-BTC-044183-TT

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

4

B-BTC-044201-TT

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

5
Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

6
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

7
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài.

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

8
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

9
Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

10
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Cục Thuế

B. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

1

B-BTC-081470-TT

Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

2

B-BTC-081473-TT


Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

3

B-BTC-081476-TT

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

4

B-BTC-081485-TT

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

5

B-BTC-044415-TT

Khai Lệ phí trước bạ nhà đất

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

6

B-BTC-044282-TT

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

7
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

8
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

9
Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

10
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

11
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế

12
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Thuế

Chi cục Thuế


Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, thay thế.


tải về 56.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương