CỤc thuế TỈnh bình dưƠNGtải về 12.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.68 Kb.
#4493

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 294/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2012

V/v Ưu đãi thuế TNDN.

Kính gửi: Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam


TT. Dĩ An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

MST: 3700230036

Cục Thuế có nhận công văn số 216-12/CV-YEV ngày 22/12/2011 của Công ty về việc tiếp tục áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10%.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài Chính, ngày 05/12/2011 Cục Thuế đã có Công văn số 16897/CT-TT&HT trả lời cho Công ty về việc ưu đãi thuế TNDN là từ năm 2012 Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25% .

- Tại Điều 5 Giấy phép đầu tư số 1164/GP ngày 14/3/1995 của Ủy Ban Nhà Nước về hợp tác và đầu tư cấp cho Công ty có quy định:

“a) Ít nhất 80% sản phẩm của Công ty để xuất khẩu, phần còn lại tiêu thụ tại Việt Nam”.

- Tại Điều 2 Giấy phép đầu tư số 1164/GPĐC10 ngày 13/01/2004 của Bộ kế Hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty có quy định:

“Điều 1, Điều 2, Điểu, Điếu 4 và Điều 6 của Giấy phép đầu tư số 1164/GP ngày 14/3/1995 được sửa đổi...”

Vậy, các mức, thời gian và thuế suất thuế TNDN ưu đãi mà Công ty được hưởng theo quy định tại Điều 6 Giấy phép đầu tư số 1164/GPĐC10 nêu trên là do Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu, do đó sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại điểm 7, phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính.

Về việc Công ty đề nghị được áp dụng thuế suất TNDN ưu đãi là 10% từ năm 2012 đến hết thời gian của dự án, ­Cục Thuế không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 16897/CT-TT&HT nêu trên của Cục Thuế.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

- Lưu HCQT-TV-AC.(MHS: 111227/108/124557). Đã ký : Võ Thanh Bình

CV T01/2012 - HC


tải về 12.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương